Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Відповідно Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” Бучацька міська рада є представницьким органом місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду міста Бучач та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні” та «Про статус депутатів місцевих рад», Європейською хартією місцевого самоврядування та іншими законодавчими та нормативними актами України, власними рішеннями та цим регламентом.

Стаття 2.Міська рада складається з 26 депутатів, яких обирає громада міста шляхом таємного голосування. Раду очолює міський голова.Бучацька міська рада є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням. Рада має право укладати угоди та договори в межах своєї компетенції, згідно чинного законодавства України.Термін повноважень міської ради — визначений Конституцією України.На будинку, де працюють міська рада та її виконавчий комітет, піднімається Державний Прапор України.

Стаття 3.Міська рада вважається правомочною за умови обрання не менше двох третин депутатів від загального складу ради. У випадку дострокового припинення повноважень деяких депутатів, внаслідок чого до складу міської ради входить менше двох третин депутатів від загального складу ради, до обрання необхідної кількості депутатів, рада є правомочною при наявності більше половини депутатів від загального її складу.

Стаття 4.Діяльність міської ради базується на принципах:- народовладдя;- законності;- гласності;- колегіальності;- поєднання міських та державних інтересів;- виборності;- правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених чинним законодавством;- підзвітності та відповідальності перед територіальною громадою м.Бучач- державної підтримки і гарантії місцевого самоврядування;- судового захисту прав місцевого самоврядування.

Стаття 5.Гласність роботи міської ради забезпечується шляхом відкритості пленарних засідань ради та засідань постійних комісій і виконавчого комітету із забезпеченням права кожного, в тому числі представників засобів масової інформації бути присутнім на них, поширення інформації про її діяльність в засобах масової інформації, проведення відеозйомок пленарних засідань, публікацією матеріалів на офіційному сайті міської ради, інформаційних стендах, тощо.Механізм реалізації забезпечення гласності роботи міської ради здійснюється шляхом обов”язкового ведення аудіозапису кожного пленарного засідання Бучацької міської ради із застосуванням записуючих систем, обов”язкове оприлюднення аудіозапису на офіційному веб-сайті Бучацької міської ради та видача копії дисків аудіозаписів пленарних засідань депутатам міської ради на їх вимогу.За рішенням міської ради можуть проводитися закриті пленарні засідання.

Стаття 6.Мовою офіційного спілкування, діловодства і ведення документації ради, її виконавчого комітету, відділів та інших виконавчих органів є державна.

Розділ II. ВИКЛЮЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ МІСЬКОЇ РАДИ.

Стаття 7. Відповідно до ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виключно на пленарних засіданнях міської ради вирішуються такі питання: 1) затвердження регламенту ради; 2) утворення і ліквідація постійних та інших комісій ради, затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій; 3) утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу; внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск; 4) обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради у порядку, передбаченому Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”; 5) затвердження за пропозицією міського голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на їх утримання; 6) утворення за поданням міського голови інших виконавчих органів ради; 7) затвердження плану роботи ради та заслуховування звіту про його виконання з урахуванням вимог статті 32 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”; 8) заснування засобів масової інформації відповідної ради, призначення і звільнення їх керівників; 9) заслуховування звіту міського голови про діяльність виконавчих органів ради, у тому числі щорічного звіту про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами відповідної ради; 10) прийняття рішення про недовіру міському голові; 11) заслуховування звітів постійних комісій, керівників виконавчих органів ради та посадових осіб, яких вона призначає або затверджує; 12) заслуховування повідомлень депутатів про роботу в раді, виконання ними доручень ради; 13) розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах; 14) прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законом; 15) скасування актів виконавчих органів ради, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням відповідної ради, прийнятим у межах її повноважень; 16) прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень міського голови у випадках, передбачених Законом; 17) прийняття рішення про проведення місцевого референдуму; 18) прийняття відповідно до законодавства рішень щодо організації проведення референдумів та виборів органів державної влади, місцевого самоврядування та міського голови; 19) прийняття рішень про наділення органів самоорганізації населення окремими власними повноваженнями органів місцевого самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення; 20) прийняття рішень про об’єднання в асоціації або вступ до асоціацій, інших форм добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування та про вихід з них; 21) затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку міста Бучач, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування; 22) затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього; затвердження звіту про виконання відповідного бюджету; 23) встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України; 24) утворення цільових фондів, затвердження положень про ці фонди; 25) прийняття рішень щодо здійснення місцевих запозичень; 26) прийняття рішень щодо передачі коштів з відповідного місцевого бюджету; 27) прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах, а також земельному податку; 28) встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету; 29) прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна; затвердження місцевих програм приватизації, а також переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; визначення доцільності, порядку та умов приватизації об’єктів права комунальної власності; вирішення питань про придбання в установленому законом порядку приватизованого майна, про включення до об’єктів комунальної власності майна, відчуженого у процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого в установленому порядку розірвано або визнано недійсним, про надання у концесію об’єктів права комунальної власності, про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідної територіальної громади. Реорганізація або ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради; 30) прийняття рішень про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності відповідної територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення; 31) створення у разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб’єктами комунальної власності спільних проектів або спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій, визначення повноважень цих органів (служб); 32) вирішення відповідно до законодавства питань про створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями; 33) прийняття рішень щодо надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад, суб’єктом якого є територіальна громада села, селища, міста, у формах, визначених статтею 4 Закону України “Про співробітництво територіальних громад”, щодо схвалення проекту договору про співробітництво та інших рішень, пов’язаних із здійсненням відповідно до зазначеного Закону співробітництва територіальних громад; 34) заслуховування звітів, пов’язаних із здійсненням відповідно до Закону України “Про співробітництво територіальних громад” співробітництва територіальних громад, суб’єктом якого є територіальна громада села, селища, міста; 35) вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин; 36) затвердження ставок земельного податку відповідно до Податкового кодексу України; 37) вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також про скасування такого дозволу; 38) прийняття рішень про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками природи, історії або культури, які охороняються законом, прийняття рішень про оголошення в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами “сезону тиші” з обмеженням господарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу; 39) надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території міста нових об’єктів, у тому числі місць чи об’єктів для розміщення відходів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими нормативами включає відповідну територію; 40) створення відповідно до закону за рахунок коштів місцевого бюджету установ з надання безоплатної первинної правової допомоги, призначення і звільнення керівників цих установ, залучення в установленому законом порядку фізичних чи юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги; 41) заслуховування інформації прокурорів та керівників органів внутрішніх справ про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території; 42) прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених законами; 43) затвердження в установленому порядку місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови відповідних населених пунктів, іншої містобудівної документації; 44) затвердження договорів, укладених міським головою від імені ради, з питань, віднесених до її виключної компетенції; 45) встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність; 46) прийняття у межах, визначених законом, рішень з питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність; 47) визначення територій, на яких можуть проводитися потенційно небезпечні заходи в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки; 48) прийняття рішень, пов’язаних із створенням спеціальних вільних та інших зон, змінами в статусі цих зон, внесення до відповідних органів пропозицій з цих питань; надання згоди на створення таких зон за ініціативою Президента України або Кабінету Міністрів України; 49) прийняття рішення про дострокове припинення повноважень органів територіальної самоорганізації населення у випадках, передбачених цим Законом; 50) затвердження статуту територіальної громади; 51) затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та порядок використання символіки територіальної громади; 52) прийняття рішень щодо виконання положень статей 711122024 Закону України “Про засади державної мовної політики”; 53) надання згоди на передачу об’єктів з державної у комунальну власність та прийняття рішень про передачу об’єктів з комунальної у державну власність, а також щодо придбання об’єктів державної власності; 54) створення відповідно до законодавства комунальної аварійно-рятувальної служби; 55) затвердження відповідно до закону Положення про помічника-консультанта депутата ради та опису посвідчення помічника-консультанта депутата ради. 56) вирішення питань у сфері поводження з небезпечними відходами відповідно до законодавства; 57) визначення на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють у межах певної території збирання та перевезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами; 58) затвердження порядку переміщення на штрафні майданчики транспортних засобів, припаркованих не у спеціально відведених місцях для паркування транспортних засобів.

Розділ ІІI. СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ

Глава 1. Організація роботи сесії міської ради

Стаття 8. Сесії міської ради є основною формою її діяльності і відбуваються у вигляді пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.

Стаття 9. 9.1.Перша сесія міської ради нового скликання скликається Бучацькою міською виборчою комісією не пізніше, ніж через два тижні після реєстрації новообраних депутатів міської ради, яка забезпечує повноважність складу ради відповідно до законодавства. Її відкриває і веде голова міської виборчої комісії. Він інформує міську раду про підсумки виборів депутатів міської ради та міського голови і визнання їх повноваження. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного міського голови головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний голова. 9.2.У разі, якщо на час проведення першої сесії міський голова не обраний, про що на сесії ради інформує голова територіальної виборчої комісії, рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості трьох-п’яти осіб. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання секретаря ради. З часу обрання секретаря ради він головує на пленарних засіданнях ради. 9.3.До порядку денного першої сесії ради мають бути включені такі питання: 9.3.1.Інформація голови територіальної виборчої комісії про підсумки виборів депутатів ради та міського голови і визнання їх повноважень; 9.3.2.Про обрання секретаря міської ради; 9.3.3.Про затвердження першого заступника міського голови по виконавчій роботі; 9.3.4. Про затвердження секретаря виконавчого комітету міської ради; 9.3.5. Про утворення виконавчого комітету Бучацької міської ради.

Стаття 10. Сесії міської ради, окрім першої скликаються міським головою за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал , а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності – не рідше ніж один раз на місяць.

Стаття 11. У разі немотивованої відмови міського голови або неможливості його скликати сесію ради, сесія скликається секретарем міської ради. У цих випадках сесія міської ради скликається: 1) відповідно до доручення міського голови ; 2) якщо міський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після надання пропозиції про скликання сесії не менш як однієї третини депутатів від загального складу міської ради або виконавчого комітету; 3) якщо сесія не скликається міським головою у строки, передбачені Законом України « Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 12. Сесія міської ради може бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу міської ради, виконавчого комітету міської ради. У цьому випадку міському голові подаються підписані ініціатором мотивовані пропозиції щодо скликання сесії із зазначенням питань, розгляд яких пропонується, проекти рішень ради, оформлені згідно з вимогами Регламенту. Сесія ради скликається для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого для її розгляду.

Стаття 13.У разі, якщо міський голова або секретар міської ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу не менш як однієї третини депутатів від загального складу міської ради, виконавчого комітету міської ради, сесія може бути скликана депутатами міської ради, які становлять не менше як 1/3 від загального складу, або постійною комісією міської ради.

Стаття 14. Рішення про скликання сесії міської ради доводиться до відома депутатів міської ради і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд міської ради. Розпорядження міського голови про скликання чергової сесії міської ради із зазначенням питань, що виносяться на її розгляд, місце і час проведення публікуються на офіційному сайті міської ради та в районній газеті “Нова доба”. Депутати міської ради повідомляються шляхом надсилання на їх домашні адреси поштою офіційних запрошень або в телефонному режимі.

Стаття 15.Перед початком кожного пленарного засідання ради проводиться реєстрація депутатів. Реєстрацію проводить секретар ради.У разі неможливості прибути на сесію, депутати завчасно повідомляють про це секретаря ради або міського голову.Перед відкриттям сесії головуючий повідомляє присутніх про підсумки реєстрації.

Стаття 16. Сесію Бучацької міської ради відкриває і веде міський голова, а у випадках, передбачених статтею 12 даного Регламенту – секретар ради. У випадку, передбаченому статтею 13, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради – один з депутатів цієї ради.

Стаття 17. Сесія міської ради вважається правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу міської ради. Якщо у процесі пленарного засідання з’ясовується, що міська рада є неправомочною, то міський голова повинен оголосити перерву і якщо після прийняття заходів кількість депутатів не відповідає вимогам щодо її правомочності (відсутність кворуму), то міський голова закриває сесію міської ради. У разі відсутності кворуму в окремих питаннях засідання сесії розпорядженням міського голови сесія закривається, а не розглянуті в зв’язку з цією ситуацією питання переносяться на розгляд наступної сесії.

Стаття 18. На сесії міської ради можуть бути запрошені народні депутати України, депутати обласної ради, депутати районної ради з правом дорадчого голосу. При необхідності на сесію міської ради запрошуються керівники державних, комунальних та інших форм власності підприємств, установ та організацій, виконавчих органів міської ради, політичних, громадських організацій, трудових колективів, преси, радіо, телебачення та інші особи.Пропозиції щодо кола запрошених подаються до пленарного засідання постійними комісіями, депутатами, органами, які вносять питання для розгляду. На підставі цих пропозицій, секретарем ради формується список запрошених. Для запрошених на сесію відводяться місця у залі засідань окремо від місць для депутатів.Запрошені особи не повинні втручатися у роботу сесії, зобов’язані дотримуватися порядку. У разі порушення порядку, вони за рішенням сесії можуть позбавитися права бути присутніми на сесії.На пленарному засіданні сесії міської ради може здійснюватись аудіо- та відеозапис.

Стаття 19. Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситися міським головою, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом ради, загальними зборами громадян.

Глава 2. Планування роботи. Підготовка питань на розгляд сесії міської ради.

Стаття 20. Робота ради планується на рік.Проект плану роботи ради попередньо розглядається у постійних комісіях міської ради, вноситься міським головою та затверджується рішенням ради не пізніше останньої сесії поточного року або в першому кварталі наступногоного року.

Стаття 21.Пропозиції до порядку денного сесії вносяться постійними комісіями, депутатами міської ради, виконавчим комітетом міської ради, загальними зборами громадян, громадянами завчасно до відкриття сесії міської ради.Міський голова формує порядок денний сесії.Проекти рішень оприлюднюються завчасно до відкриття сесії на офіційному веб-сайті міської ради або інформаційних стендах або будь-яким іншим способом.

Стаття 22.Депутат, як і будь-який інший суб’єкт  процедури прийняття рішень міської ради, має право внести пропозицію про включення розгляду питання, яке не пройшло визначеної ст.21 Регламенту процедури підготовки питань на розгляд сесії, до порядку денного сесії безпосередньо на початку пленарного засідання лише у випадках, коли розгляд такого питання не має на меті прийняття рішення, щодо якого чинним законодавством України передбачена обов’язкова умова попереднього оприлюднення проекту такого рішення. Зазначена норма не поширюється на випадки, коли неприйняття або несвоєчасне прийняття відповідного рішення може завдати істотної шкоди життю і здоров’ю мешканців міста та порушувати права, свободи людини та громадянина. Таке питання може бути внесено до порядку денного сесії безпосередньо на початку пленарного засідання, лише за наявності відповідного обґрунтування.Проект рішення ради обов’язково повинен мати посилання на нормативно-правові акти, на підставі яких приймається це рішення.

Стаття 23.Проекти рішень міської ради візуються відповідно:- секретарем міської ради, секретарем виконкому, заступником міського голови по виконавчій роботі, юрисконсультом міської ради; а із питань земельних відносин – начальником земельного відділу.Проекти, пов’язані з фінансово-бюджетними питаннями обов’язково візуються головним бухгалтером міської ради.Ініціатор проекту рішення також погоджує проект рішення шляхом візування на зворотній сторінці.Належним чином підготовлені та завізовані проекти рішень міський голова надає секретарю ради для забезпечення їх оприлюднення у відповідності до чинного законодавства та організації розгляду зазначених проектів рішень на засіданнях постійних комісій ради.
Стаття 24. Відповідальність за зміст рішення міської ради несуть в однаковій мірі всі особи, які його візують. Проекти рішень міської ради, які вимагають доопрацювання, секретар міської ради повертає особам, які готували їх для редагування, перевіряє достовірність внесених змін. Термін доопрацювання проекту рішення складає не більше двох днів. Проекти рішень ради, як правило повинні містити пункт щодо посадових осіб чи постійних комісій ради, на які покладається контроль за їх виконанням.

Стаття 25. Проекти рішень, інші документи та матеріали доводяться до відома депутатів на офіційному сайті міської ради та інформаційному стенді, а також на засіданнях постійних комісій та пленарному засіданні сесії. Проекти рішень ради, подані з порушенням цього Регламенту, підлягають поверненню особам, які їх внесли.

Глава 3. Порядок підготовки та розгляду проектів регуляторних актів

Стаття 26. Міська рада затверджує плани діяльності, з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік не пізніше 15 грудня поточного року, якщо інше не встановлено законом. План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів повинен містити визначення видів і назв проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки проектів, найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів. Затверджені плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, а також зміни до них оприлюднюються не пізніш як у десятиденний строк після їх затвердження. Якщо регуляторний орган готує або розглядає проект регуляторного акта, який не внесений до затвердженого цим регуляторним органом плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, цей орган повинен внести відповідні зміни до плану не пізніше десяти робочих днів з дня початку підготовки цього проекту або з дня внесення проекту на розгляд до цього регуляторного органу, але не пізніше дня оприлюднення цього проекту.

Стаття 27. Розробник проекту регуляторного акту готує аналіз регуляторного впливу та надає в засобах масової інформації повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу.Підготовка аналізу регуляторного впливу здійснюється в порядку, передбаченому ст. 8 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та “Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акту”, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308.Розробник проекту регуляторного акту оприлюднює проект регуляторного акту та аналіз регуляторного впливу акту на пізніше п’яти днів після повідомлення про оприлюднення.Оприлюднення проекту регуляторного акту з метою одержання зауважень і пропозицій не може бути перешкодою для проведення громадських слухань та будь-яких інших форм відкритих обговорень цього проекту регуляторного акту.

Стаття 28. Строк прийняття зауважень та пропозицій до проекту регуляторного акту від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань встановлюється розробником і не може бути меншим ніж один місяць та більшим ніж три місяці з дня оприлюднення проекту регуляторного акту.Одержані пропозиції підлягають обов’язковому розгляду розробником.

Стаття 29.На підставі аналізу регуляторного впливу та зауважень від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань постійна комісія міської ради з питань соціально-економічного розвитку, фінансів та бюджету (надалі – відповідальна постійна комісія міської ради) за участю юрисконсульта міської ради у 20-денний строк забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акту. На підставі проекту регуляторного акту, аналізу регуляторного впливу та експертного висновку щодо регуляторного впливу цього проекту відповідальна постійна комісія готує свої висновки про відповідність проекту регуляторного акту вимогам статей 4 та 8 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. Висновки відповідальної постійної комісії передаються для вивчення до постійної комісії, до сфери відання якої належить супроводження розгляду проекту регуляторного акту у міській раді (далі – головна постійна комісія), за винятком випадків, коли відповідальна постійна комісія є головною постійною комісією.

Стаття 30. Проект регуляторного акту розглядається та вирішується згідно чинного законодавства України після отримання експертних висновків постійної комісії.Регуляторний акт оприлюднюється не пізніше 10 днів після його прийняття.

Стаття 31. Стосовно кожного регуляторного акту здійснюєтеся відстеження його результативності в порядку, передбаченому “Методикою відстеження результативності регуляторного акту, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308.Строк, виконання заходів з відстеження не може бути більше ніж 45 робочих днів.За результатами відстеження результативності розробник регуляторного акту готує звіт про результативність регуляторного акту і оприлюднює його в ЗМІ у десятиденний термін після підписання цього звіту.Звіт про відстеження результативності регуляторного акту не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення цього звіту подається до відповідної постійної комісії міської ради.

Стаття 32. Перегляд регуляторного акту (в разі необхідності) здійснюється на підставі аналізу звіту в порядку визначеному: Законом України “”Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Стаття 33. Міська рада може заслуховувати щорічний звіт про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами міської ради. Відповідальна постійна комісія міської ради готує і попередньо розглядає питання щодо звіту про здійснення державної регуляторної політики.Щорічний звіт оприлюднюються шляхом його опублікування в друкованих засобах масової інформації.

Глава 4. Порядок денний сесії.

Стаття 34.Пропозиції щодо проекту порядку денного сесії міської ради вносяться міським головою, секретарем міської ради, постійними комісіями, депутатами і виконавчим комітетом, загальними зборами громадян, громадянами завчасно до відкриття сесії. Формує порядок денний сесії міський голова. Порядок денний сесії доводиться до депутатів, населення відповідно до ст.14 цього Регламенту. Попередній розгляд питань, які вносяться до порядку денного сесії, здійснюється відповідними профільними постійними комісіями та іншими органами ради за дорученням міського голови.

Стаття 35.Питання, яке пройшло процедуру оприлюднення, відповідно до статті 15 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, вважається включеним до порядку денного, якщо за нього проголосувало більше половини депутатів, присутніх на пленарному засіданні ради.Рішення про заміну, виключення, розгляд запропонованих в цілому питань порядку денного в іншій послідовності або перенесенні їхнього розгляду на наступні сесії, приймаються простою більшістю голосів депутатів від фактичної чисельності присутніх на сесії депутатів міської ради.За пропозицією головуючого на сесії, групи депутатів, депутата міської ради порядок денний сесії може бути розширений рішенням міської ради, якщо йдеться мова про питання, які є невідкладними і зволікання у вирішенні яких є недопустимими та потребують термінового вирішення, або їх розгляд на сесії не потребує додаткового вивчення.

Стаття 36.Остаточно порядок денний сесії затверджується міською радою простою більшістю голосів від фактичної чисельності присутніх на сесії депутатів міської ради.При потребі, у порядок денний сесії останнім питанням для розгляду включається – “Інші питання”, які без попереднього розгляду та обговорення в профільних комісіях на сесії не розглядаються. Питання “Різне” – це виступи, пропозиції депутатів.

Глава 5. Пленарне засідання міської ради.

Стаття 37. Пленарні засідання міської ради проводяться в сесійній залі або іншому місці. У разі необхідності місце проведення сесії визначається депутатами міської ради шляхом голосування.

Сесія вважається правомочною, якщо в пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

Стаття 38. Першу сесію новообраної міської ради відкриває і веде голова міської виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів міської ради та міського голови і визнання їх повноважень та передає повноваження по веденню сесії новообраному міському голові.

Інші сесії міської ради відкриває і веде міський голова, а у випадках, передбачених статтею 12 та 16 Регламенту – секретар міської ради . У випадку, передбаченому статтею 13, 16 Регламенту, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням міської ради – один з депутатів ради.

Стаття 39. Головуючий на пленарному засіданні ради:

– відкриває, веде та закриває пленарне засідання ради, оголошує перерви;

– забезпечує дотримання депутатами норм цього Регламенту;

– організовує розгляд питань порядку денного;

– надає слово депутатам та запрошеним;

– оголошує заяви, повідомлення, інформацію;

– ставить питання на голосування, оголошує його результати;

– вживає заходи щодо підтримання порядку на пленарному засіданні ради;

– підписує рішення, що прийняті на сесії;

– здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.

Під час пленарного засідання головуючий утримується від коментарів та оцінок щодо промовців та їх виступів, крім випадків порушення Регламенту, недодержання депутатської етики пленарних засідань тощо. Облік бажаючих взяти слово веде головуючий.

Стаття 40. Обговорення питань на сесії ради включає:

– доповідь або інформація, запитання доповідачеві або інформуючому, відповіді на них;

– співдоповіді (в разі потреби), запитання співдоповідачам, відповіді на них;

– виступи представників постійних комісій, уповноважених представників депутатських фракцій чи груп, депутатів.

Для доповіді на пленарному засіданні ради надається до 20 хвилин, співдоповіді – до 10 хвилин, виступаючим в обговоренні, а також для заключного слова – до 5 хвилин, для повторних виступів, виступів при обговоренні кандидатур – до 3 хвилин, для виступів з процедурних питань, з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок – до 3 хвилин.

В окремих випадках головуючий на пленарному засіданні за згодою ради може продовжити час виступу.

За рішенням сесії може встановлюватися загальний час на виступи, відповіді, запитання тощо.

Рішення про припинення виступів приймається радою більшістю голосів від присутніх депутатів у випадках:

– якщо список бажаючих виступити вичерпано;

– у разі закінчення визначеного для виступів часу;

– у разі внесення пропозицій депутатів щодо припинення обговорення.

Стаття 41. Доповідати по питаннях на пленарному засіданні міської ради мають право:

– міський голова,

– секретар міської ради,

– голови постійних депутатських комісій ,депутатських груп і фракцій,

– депутати,

– заступник міського голови по виконавчій роботі,

– секретар виконкому міської ради;

– керівники відділів та інших виконавчих органів ради;

– керівники підприємств, установ та організацій будь-яких форм власності.

Стаття 42. На пленарному засіданні міської ради ніхто не може виступати без дозволу головуючого. Прохання про надання слова для виступу в обговоренні питань, що розглядаються міською радою, подається до секретаря міської ради письмово або підняттям руки. Головуючий надає слово депутатам міської ради за чергою, встановленою на підставі черговості поступлення заяв про надання слова або усних звернень.

Запрошені на сесію міської ради особи не мають права втручатись в роботу сесії, зобов’язані утримуватись від проявів схвалення чи осуду, дотримуватись порядку і можуть взяти слово за підтримки більшості депутатів від загального складу ради, крім депутатів рад вищого рівня.

Міський голова може брати слово для виступу на сесії у будь-який час. Якщо він бажає взяти участь в обговоренні, то на час свого виступу делегує повноваження головуючого на сесії секретарю міської ради.

Під час виступу головуючий та депутати, які беруть участь в обговоренні питання порядку денного сесії міської ради повинні утримуватись від критики, коментарів виступів попередніх депутатів, а говорити по суті питання порядку денного, виступу доповідача та співдоповідача.

Стаття 43. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно. Запитання формулюються коротко і чітко. Депутат, який поставив запитання, може уточнити або доповнити його, а також оголосити, чи задовольняє його відповідь. Депутатам міської ради, які приймають участь у дебатах, запитання не ставляться.

Пропозицію про припинення обговорення ставлять на голосування.

Стаття 44. Депутат, який не отримав з тих чи інших причин слова, має право здати текст своїх виступів головуючому на сесії або секретарю міської ради для включення їх у протокол сесії міської ради.

Стаття 45. Після розгляду питання «Інші питання» порядку денного сесії , головуючий при необхідності надає до 20 хвилин від загального часу, протягом яких депутати обмінюються думками з питань, що цікавлять виборців і протягом 10 хвилин дає роз’яснення щодо їх виконання, аналізує виконання доручень, поданих на попередніх сесіях, дає протокольні доручення з питань, висловлених депутатами.

Перерва, як правило оголошується через кожні дві години роботи сесії тривалістю до 30 хвилин.

Глава 6. Порядок прийняття рішень на пленарному засіданні ради.

Стаття 46. Після закінчення обговорення питання, головуючий на пленарному засіданні міської ради оголошує про перехід до голосування, про спосіб голосування, якщо з цього приводу від депутатів надійшли пропозиції. Після оголошення головуючим початку голосування, ніхто з депутатів міської ради не може його переривати. З початку голосування до оголошення результатів слово нікому не надається.

У разі порушення процедури голосування проводиться повторне голосування без обговорення.

Стаття 47. Перед кожним голосуванням головуючий формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування.

Під час голосування проектів рішень ради з питань порядку денного, головуючий на пленарному засіданні може спочатку ставити на голосування питання про прийняття проекту рішення за основу. Після прийняття такого рішення голосуються пропозиції про зміни та доповнення до проектів рішень. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки депутатів в порядку їх надходження. Після їх прийняття чи відхилення ставиться на голосування питання про прийняття рішення в цілому.

Міська рада має право провести голосування як у цілому за рішення так і з окремих його частин.

Після закінчення голосування головуючий оголошує його результати.

Стаття 48. Підрахунок голосів при прийнятті рішень ради здійснює секретар міської ради або лічильна комісія.

Лічильна комісія обов’язково утворюється рішенням ради у кількості 3 або більше депутатів з метою забезпечення підрахунку голосів при організації процедур таємного голосування. Члени комісії повинні бути, по можливості, представниками різних політичних партій.

Комісія обирає із свого складу голову та секретаря, про що складається протокол, який доводиться до депутатів.

У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, кандидатури яких висунуті до складу органів ради, що обираються. У разі висунення члена лічильної комісії кандидатом до одного із органів на час проведення голосування і підрахунку голосів депутатів ради , його повноваження як члена комісії припиняються. В разі вибуття одного з членів лічильної комісії , незалежно від причин, здійснюється обрання нового члена комісії на загальних засадах.

За підсумками засідань лічильної комісії по таємному голосуванню складається протокол, який підписуються членами комісії. Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів членів комісії від загального складу.

Стаття 49. Рішення ради з процедурних питань приймається більшістю голосів від загальної кількості присутніх депутатів і оформляють тільки протокольно.

Перелік питань, що віднесені до категорії процедурне на сесії міської ради-

  1. включення питань до порядку денного сесії;
  2. зміна порядку денного сесії;
  3. формування послідовності (черговості) розгляду питань порядку денного;
  4. визначення тривалості сесійних засідань і перерв між ними;
  5. встановлення тривалості часу для виступаючих на сесії (з урахуванням їх кількості);
  6. надання згоди на те, щоб на сесії були присутні представники відповідних органів чи організацій;
  7. прийняття рішення про проведення закритого засідання.

Стаття 50. Рішення міської ради правомочне, якщо воно прийняте простою більшістю голосів від загального складу міської ради, крім рішення щодо дострокового припинення повноважень міського голови та інших випадків, передбачених Законами України та цим Регламентом. При встановленні результатів голосування до загального складу міської ради включається міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні міської ради, і враховується його голос.

При голосуванні депутат має один голос і подає його «за», « проти» , чи “утримався” від голосування.

Голосування здійснюється депутатом міської ради особисто в залі засідань або у місці, визначеному для таємного голосування, у відведений час. Депутат міської ради, що був відсутнім у залі засідань під час голосування, не може віддати свій голос раніше або пізніше.

Стаття 51. Рішення міської ради приймається відкритим голосуванням (у тому числі поіменним) або таємним голосуванням. Рішення міської ради про спосіб голосування приймається простою більшістю голосів присутніх депутатів міської ради.

Поіменне голосування проводиться за пропозицією будь-кого з депутатів чи міського голови, підтриманою не менше як 1/3 депутатів від загального складу ради.

При поіменному голосуванні, міський голова називає прізвище, ім’я та по-батькові депутата і після отримання усної відповіді у списку для поіменного голосування проти їх прізвища секретар міської ради робить запис “за”, “проти” або “утримався”.

Секретар ради підраховує голоси, результати голосування заносяться до протоколу сесії. Список для поіменного голосування та протокол надається головуючому для доведення результатів голосування до відома депутатів. Список для поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії.

Стаття 52. Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках обрання секретаря міської ради і по прийняттю рішення про дострокове припинення повноважень міського голови та в інших випадках, передбачених законодавством. Також таємне голосування проводиться за пропозицією будь-кого з депутатів, підтриманою не менше як 1/3 депутатів від загального складу ради. Пропозиція про таємне голосування є пріоритетною по відношенню до пропозиції про поіменне голосування.

Таємне голосування проводиться в приміщенні сесійної зали або в іншому приміщенні, де повинна бути обладнана кабіна або кімната, визначене місце отримання бюлетенів і встановлена урна для голосування.

До бюлетеня для таємного голосування включаються прізвища або питання, з якого проводиться голосування та варіанти волевиявлення, позначені словами: “За”, “Проти”, “Утримався”, напроти яких внизу розташовуються порожні квадрати.

Якщо до бюлетеня включаються кандидатури, яких було висунуто в установленому законом порядку, то вони записуються в алфавітному порядку. Після всіх прізвищ, занесених до бюлетеня зазначається “Не підтримую жодного”. Праворуч від прізвищ та позначки “Не підтримую жодного” розташовуються порожні квадрати. Зразок бюлетеня затверджується сесією міської ради.

Урна для голосування встановлюється таким чином, щоб голосуючий при підходженні до неї обов’язково проходив через кабіну або кімнату для таємного голосування. Вхід в кабіну або кімнату для таємного голосування, вихід з них, а також шлях від них до виборчої урни і сама урна повинні бути в полі зору членів лічильної комісії. Депутат може знаходитися в приміщенні для голосування тільки протягом часу, необхідного для голосування.

Перед голосуванням урна для голосування перевіряється і опечатується або пломбується головою лічильної комісії в присутності членів комісії, в неї вкидається контрольний лист, підписаний всіма членами комісії. Бюлетені для голосування видаються депутатам членами лічильної комісії на підставі списку за підписом головуючого. Депутат, при отриманні бюлетеня для таємного голосування, в списку виданих бюлетенів ставить власноручний підпис.

Бюлетені, не задіяні в голосуванні, гасяться до початку підрахунку голосів шляхом відрізання правого верхнього кута бюлетеня, про що робиться відповідний запис у протоколі лічильної комісії.

Підрахунок голосів при таємному голосуванні здійснює лічильна комісія. Перед початком підрахунку, лічильною комісією перевіряється цілісність пломби на урні для таємного голосування, про що вказується в протоколі.

При підрахунку голосів недійсними вважаються:

– бюлетені невстановленого зразка;

– бюлетені, в яких допущено порушення порядку їх заповнення.

Результати таємного голосування фіксуються в протоколі, який підписується всіма членами лічильної комісії. У разі незгоди будь-кого з членів лічильної комісії з протоколом, він, не підписуючи протокол, у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу. Вказаний протокол про підсумки голосування з окремими думками членів лічильної комісії є невід’ємною частиною протоколу сесії.

Підсумки таємного голосування та окремі думки членів лічильної комісії оголошуються головою лічильної комісії на пленарному засіданні міської ради та затверджуються міською радою шляхом відкритого голосування.

У результаті таємного голосування рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини від загального складу депутатів міської ради, крім випадків, коли діюче законодавство вимагає підтримки 2/3 голосів депутатів від загального складу ради.

Стаття 53.Рішення міської ради підписується особою, яка головувала на сесії в п’ятнадцятиденний термін з дня його прийняття та оприлюднюються на офіційному сайті міської ради або інформаційному стенді або будь- яким іншим способом невідкладно, але не пізніше 5-ти робочих днів від дати їх підписання.

Додатки до рішень сесії підписує міський голова або секретар ради.

Стаття 54. Рішення міської ради у п’ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено міським головою і внесено на повторний розгляд міської ради із обгрунтуванням зауважень. Міська рада зобов’язана повторно розглянути рішення. Якщо міська рада відхилила зауваження міського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу міської ради, воно набирає чинності.

Стаття 55. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення відповідного рішення в дію.

Глава 7. Протокол пленарного засідання ради.

Стаття 56. Пленарні засідання міської ради протоколюються. Ведення протоколу здійснює секретар міської ради та апарат ради (виконавчого комітету ради).

Стаття 57. У протоколі сесії міської ради зазначаються:

– дата, час і місце проведення пленарного засідання міської ради;

– число депутатів, обраних до міської ради і число присутніх;

– порядок денний сесії міської ради, прізвище, посада головуючого на засіданні, доповідача та співдоповідача з кожного питання;

– прізвища депутатів міської ради, що приймають участь в обговоренні, внесли запит, поставили письмово або усно запитання доповідачам; та посада – для осіб, що не є депутатами міської ради;

– прізвища депутатів міської ради , які проголосували “за”, “проти”, “утримались”, не прийняли участі в прийнятті рішення при поіменному голосуванні;

– перелік усіх прийнятих рішень із зазначенням числа голосів, поданих “за”, “проти”, “утрималися”;

Стаття 58.Якщо сесія міської ради триває кілька днів, протоколи засідань складаються кожного дня окремо.

Стаття 59.Чергові та позачергові пленарні засідання міської ради здійснюються під обов”язковий аудіозапис, можуть стенографуватися та відеозаписуватися.

Стаття 60. Протокол сесії підписується, як правило міським головою, а у випадках головування секретаря ради або інших осіб – секретарем ради або головуючим на засіданні.

Стаття 61.Оригінали протоколів сесій міської ради зберігаються в міській раді до закінчення терміну повноважень ради, а після цього здаються до районного архіву на постійне зберігання.

Розділ ІV. ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Стаття 62. Постійні комісії міської ради є органами міської ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень міської ради, її виконавчого комітету.

Стаття 63. Постійні комісії міської ради обираються міської радою на строк її повноважень у складі голови та членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією. Протягом терміну своїх повноважень міська рада може утворити нові постійні комісії, внести зміни до їх складу.

Стаття 64. Депутат міської ради може входити до складу лише однієї постійної комісії ради. Депутати міської ради працюють у постійних комісіях на громадських засадах. До складу постійних комісій міської ради не можуть входити міський голова та секретар міської ради.

Стаття 65. Постійні комісії міської ради за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти программ соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питания про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд міської ради, розробляють проекти рішень міської ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

Стаття 66. Постійні комісії міської ради можуть при необхідності попередньо розглядати кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження міською радою, готують висновки з цих питань.

Стаття 67. Постійні комісії міської ради за дорученням міської ради, міського голови, секретаря міської ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних міській раді та виконавчому комітету міської ради органів, а також з питань, віднесених до відання міської ради, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради або виконавчого комітету міської ради; здійснюють контроль за виконанням рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради.

Стаття 68. Постійні комісії міської ради у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

Стаття 69. Організація роботи постійної комісії міської ради покладається на голову комісії. На першому засіданні комісії за поданням голови обирається секретар комісії простою більшістю голосів від загального складу комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює секретар комісії.

Стаття 70. Засідання постійної комісії міської ради скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

Стаття 71.За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

Стаття 72. Рекомендації постійних комісій міської ради підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

Стаття 73. Постійна комісія міської ради для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій міської ради, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, міського голови, секретаря міської ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

Стаття 74.Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються цим регламентом та Положенням про постійні комісії, що затверджується радою з урахуванням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, щодо реалізації повноважень ради у здійсненні державної регуляторної політики постійними комісіями.

Розділ V. ТИМЧАСОВІ КОНТРОЛЬНІ КОМІСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Стаття 75. Тимчасові контрольні комісії міської ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених міської радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд міської ради.

Стаття 76. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії міської ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

Стаття 77. Засідання тимчасових контрольних комісій міської ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, міської ради які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

Стаття 78. Повноваження тимчасової контрольної комісії міської ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень міської ради, яка створила цю комісію.

Розділ VI. ДЕПУТАТ МІСЬКОЇ РАДИ

Стаття 79. Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом. Рада невідкладно інформує відповідну територіальну виборчу комісію про дострокове припинення повноважень депутата ради.

В разі дострокового припинення повноважень депутата міської ради, обраного за виборчим списком відповідної місцевої організації партії, міська виборча комісія приймає рішення про визнання обраним депутатом міської ради наступного за черговістю рейтингу кандидата в депутати у виборчому списку від відповідної місцевої організації партії. У випадку, коли виборчий список від відповідної місцевої організації партії вичерпано — заміщення не проводиться.

Повноваження депутата міської ради, обраного депутатом наступним за рейтинговою черговістю у виборчому списку від відповідної місцевої організації партії починаються з моменту офіційного оголошення міською виборчою комісією на сесії ради рішення про визнання повноважень депутата і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання.

Спори щодо набуття повноважень депутатів міської ради вирішуються судом.

Стаття 80. Повноваження депутата, порядок організації та гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законами .Депутату видається посвідчення та значок депутата встановленого зразка.

Стаття 81. Депутат міської ради представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності міської ради та утворюваних нею органів, несе обов’язки перед виборцями, міської радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат міської ради, крім секретаря міської ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій міської ради.

Стаття 82. На час сесій, засідань постійних комісій міської ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат міської ради звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю, за рахунок відповідного місцевого бюджету.

Стаття 83. Депутат міської ради зобов’язаний брати участь у роботі сесій міської ради, засідань постійної та інших комісій міської ради, до складу яких його обрано.

У разі неможливості бути присутнім на засіданні депутат повідомляє особу, яка очолює цей орган.

Стаття 84. У разі пропуску депутатом міської ради протягом року більше половини пленарних засідань міської ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів, міська рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

Стаття 85. Депутат міської ради має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях міської ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій, до складу яких його обрано.

Кожний депутат у раді та її органах, до складу яких він входить має один голос. Депутат, який не входить до складу відповідного органу ради може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу.

Стаття 86. Депутат міської ради має право знайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у відповідних органах місцевого самоврядування, та робити виписки, копіювання цих документів.

Депутат міської ради має право брати участь з правом дорадчого голосу в роботі інших органів місцевого самоврядування при розгляді ними питань та прийнятті рішень, що зачіпають інтереси виборців, від яких його обрано чи територіальної громади.

Стаття 87. Депутат міської ради має право порушувати в міській раді та її органах питання про необхідність проведення перевірок з питань, віднесених до компетенції міської ради, діяльності розташованих на території міста підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, виконавчих органів ради, також за дорученням міської ради або її органів брати участь у перевірках виконання рішень міської ради.

Стаття 88. Депутат міської ради має право вносити пропозиції щодо усунення недоліків і порушень керівникам підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, і органів, діяльність яких перевірялася відповідно до статті 87 цього Регламенту, а також органам, яким вони підпорядковані, порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, з вини яких сталося порушення.

У разі виявлення порушень законодавства України, депутат міської ради звертається з цього приводу до відповідних органів державної влади. Про результати перевірки та пропозиції щодо них, депутат міської ради доповідає міській раді або її органу, за дорученням яких здійснювалася перевірка.

Стаття 89. Депутат міської ради за дорученням міської ради бере участь у депутатських перевірках з питань по здійсненню контролю за виконанням рішень міської ради.

Стаття 90. Депутат місцевої ради має право брати участь з правом дорадчого голосу в роботі інших органів місцевого самоврядування при розгляді ними питань та прийнятті рішень, що зачіпають інтереси виборців його виборчого округу чи територіальної громади.

Стаття 91. Депутат міської ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов’язаний звітувати про свою роботу перед виборцями. Рада визначає орієнтовні строки проведення звітів депутатів перед виборцями та сприяє їх організації.

Розділ VІI. Форми реалізації депутатських повноважень

Стаття 92. Депутати ради відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» мають право на депутатський запит, депутатське запитання та депутатське звернення.

Депутатський запит – це підтримана міською радою вимога депутата міської ради до посадових осіб міської ради і її органів, міського голови, з питань, які віднесені до відання ради, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території міста.

Депутатський запит може бути внесений депутатом міської ради або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні міської ради у письмовій чи усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання міської ради.

Депутатський запит обговорюється у разі необхідності на пленарному засіданні міської ради. Міська рада може зобов’язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення по запиту депутата міської ради. Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов’язані у встановлений міською радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього міській раді і депутату міської ради. Якщо запит з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений міською радою строк, то орган або посадова особа зобов’язані письмово повідомити раді та депутатові міської ради, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту. Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні міської ради.

Стаття 93. Депутатське звернення – викладена в письмовій формі вимога депутата місцевої ради з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, а також керівники правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, до яких звернувся депутат місцевої ради, зобов’язані у десятиденний строк розглянути порушене ним питання та надати йому відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніш як у місячний строк.

Якщо депутатське звернення з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений строк, депутату місцевої ради зобов’язані письмово повідомити про це з обґрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду.

Депутат місцевої ради може взяти участь у розгляді свого звернення, про що місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, повинні йому повідомити завчасно, але не пізніш як за п’ять календарних днів. Якщо депутат місцевої ради не задоволений результатами розгляду свого звернення або якщо місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він має право внести депутатський запит відповідно до статті 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

Стаття 94. Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом міської ради інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії міської ради або дано депутату міської ради в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії міської ради, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

Стаття 95. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами міської ради на сесіях міської ради або передані в письмовій формі головуючому на її пленарних засіданнях, розглядаються радою або за її дорученням постійними комісіями міської ради чи надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним органам та посадовим особам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівникам відповідних підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені міської радою, а про результати розгляду повідомити безпосередньо депутатів міської ради, які внесли пропозиції чи висловили зауваження, а також міську раду.

Міська рада та її виконавчі органи забезпечують виконання пропозицій і зауважень депутатів міської ради, схвалених радою, інформують депутатів про реалізацію пропозицій і зауважень, внесених ними на сесіях міської ради.

Розділ VІII. ДЕПУТАТСЬКІ ГРУПИ ТА ФРАКЦІЇ

Стаття 96. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах депутати міської ради можуть на основі їх взаємної згоди об’єднуватися в депутатські групи.

Стаття 97. Депутати міської ради об’єднуються в депутатські групи за спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками. Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата міської ради, передбачених Законом «Про статус депутатів місцевих рад» та цим Регламентом.

Членство депутата міської ради в депутатській групі не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень .

Стаття 98. Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень міської ради за рішенням зборів депутатів міської ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група складається не менш як з п’яти депутатів міської ради.

Стаття 99. Депутати міської ради, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу. Депутатська група реєструється міською радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.

Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень міської ради. Організація діяльності депутатських груп визначається радою.

Стаття 100. Діяльність депутатської групи припиняється:

1) у разі вибуття окремих депутатів міської ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж встановлено ст.98 цього Регламенту;

2) у разі прийняття депутатами міської ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи;

3) після закінчення строку, на який депутати міської ради об’єдналися в депутатську групу, або строку повноважень міської ради.

Стаття 101. Міська рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

Стаття 102. Депутатські групи не можуть формуватися для захисту приватних, комерційних та релігійних інтересів.

Стаття 103. Депутати міської ради на партійній основі можуть об’єднуватися у депутатські фракції з чисельністю не менше трьох депутатів міської ради. До складу депутатських фракцій можуть входити також позапартійні депутати міської ради, які підтримують політичну спрямованість фракцій. Порядок вступу до фракції та виходу з неї визначається самою фракцією. Депутат міської ради може входити до складу лише однієї фракції.

Міський голова та секретар міської ради не можуть бути членами будь-якої групи або фракції.

Стаття 104. Умовою реєстрації групи або фракції є надходження до виконавчого апарату міської ради повідомлення (заяви), підписаної персонально кожним депутатом та протоколу засідання про сформування депутатської групи або фракції із зазначенням її назви, мети чи завдання, персонального складу,а також депутата, який уповноважений представляти відповідну групу або фракцію.

Реєстрація фракцій проводиться за розпорядженням міського голови. Розпорядження про об’єднання депутатів у фракцію та її кількісний склад доводиться до відома депутатів міської ради головуючим на пленарному засіданні міської ради.

Про зміни в складі депутатської групи або фракції її уповноважений представник повідомляє письмово міського голову. Це повідомлення підписує і депутат щодо якого воно подається або лише уповноважений

Організація діяльності депутатських фракцій покладається на голів фракцій.

Стаття 105. Депутатські групи, фракції мають право:

1) на представництво в постійних та тимчасових комісіях міської ради;

2) попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;

3) на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні міської ради з кожного питання порядку денного сесії міської ради. Депутатська група, за ініціативою якої розглядається питання порядку денного, має право для заключного слова свого представника після припинення дебатів перед голосуванням;

4) об’єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в міській раді чи опозиції;

5) здійснювати інші права, передбачені законами України.

Жодна депутатська група чи фракція не має права виступати від імені народу чи міської ради.

Стаття 106. Депутати і депутатські фракції можуть вільно співробітничати між собою шляхом утворення депутатських об’єднань і неформальних груп, які не підлягають реєстрації і не мають прав, встановлених цим Регламентом

Розділ VІІІ. МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Стаття 107. Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста. Міський голова обирається територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування, в порядку і на термін, передбачений законодавством України та здійснює свої повноваження на постійній основі.

Стаття 108. Міський голова очолює раду і виконавчий комітет міської ради, головує на їх засіданнях.

Стаття 109. Міський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту), займатися підприємницькою діяльністю.

Стаття 110.Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення міською виборчою комісією на пленарному засіданні міської ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень. У разі дострокового припинення повноважень міського голови чи неможливості виконання ним своїх повноважень, повноваження міського голови здійснює секретар міської ради. Секретар міської ради тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень міського голови і до моменту вступу на посаду новообраного міського голови відповідно до закону.Повноваження міського голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених статтею 79 цього Закону, що має наслідком звільнення його з посади. Не пізніш як на п’ятнадцятий день після звільнення з посади міського голови особа, яка на цей час відповідно до закону здійснює повноваження міського голови, звертається до Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів міського голови. Таке клопотання розглядається Верховною Радою України не пізніше ніж у дев’яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень відповідного міського голови.

Стаття 111.Повноваження міського голови:1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади; 2) організує в межах, визначених цим Законом, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету; 3) підписує рішення ради та її виконавчого комітету; 4) вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради; 5) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету відповідної ради; 6) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України; 7) здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету; 8) скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради; 9) забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання; 10) призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів; 11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання; 11-1) вносить на розгляд ради пропозиції про утворення спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної правової допомоги; 11-2) вносить на розгляд ради пропозиції щодо кандидатури на посаду керівника установи з надання безоплатної первинної правової допомоги; 12) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету; 13) є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою; 14) представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства; 15) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів; 16) укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради; 17) веде особистий прийом громадян; 18) забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань; 18-1) бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”; 19) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів; 20) видає розпорядження у межах своїх повноважень;

Стаття 112. Міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

При здійсненні наданих повноважень міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою міста Бучач, відповідальним – перед міською радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

При виникненні актуальних питань, їх перелік публікується на офіційному веб-сайті міської ради, а після обговорень, за результатами пропозцій міський голова виносить дані питання на розгляд сесії для прийняття рішення про проведення громадських слухань по них.

Стаття 113. Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів міської ради, міський голова зобов’язаний прозвітувати перед міської радою про роботу виконавчих органів міської ради у будь-який визначений ними термін.

Розділ ІХ.СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ

Стаття 114. Секретар міської ради обирається за пропозицією міського голови міською радою з числа її депутатів та працює в міській раді на постійній основі.

У разі звільнення з посади секретаря міської ради у випадку відсутності міського голови, у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень, міська рада із свого складу за пропозицією однієї третини депутатів від загального складу міської ради обирає секретаря міської ради, який працює в міській раді на постійній основі.

Стаття 115. Секретар міської ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.

Стаття 116. Секретар міської ради:

1) у випадку, передбаченому частиною першою статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», здійснює повноваження міського голови;

2) скликає сесії міської ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», ; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії міської ради, питання, які передбачається внести на розгляд міської ради;

3) веде засідання міської ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в України»;4) організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради, забезпечує оприлюднення проектів рішень ради відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” та інших законів; 5) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень ради відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”, забезпечує офіційне оприлюднення рішень ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення радою регуляторної діяльності; 6) за дорученням міського голови координує діяльність постійних та інших комісій міської ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій; 7) сприяє депутатам міської ради у здійсненні їх повноважень; 8) організує за дорученням міської ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування; 9) забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку; 10) вирішує за дорученням міського голови або міської ради інші питання, пов’язані з діяльністю міської ради та її органів.

Стаття 117.Повноваження секретаря міської ради вважаються достроково припиненими за рішенням міської ради у разі:- його звернення з особистою заявою до ради про складання ним повноважень;- припинення його громадянства;- набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;- порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою діяльністю;- визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;- його смерті;

– невиконання рішень міської ради, або наданих йому повноважень. Рішення про припинення повноважень секретаря ради приймається таємним голосуванням.

Розділ Х. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ

Стаття 118. Виконавчим органом міської ради є виконавчий комітет, який утворюється міською радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень міської ради, міського голови, її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

Стаття 119.Кількісний склад та персональний склад виконавчого комітету визначається та затверджується міською радою за пропозицією міського голови. Очолює виконавчий комітет міської ради міський голова.

Стаття 120.Виконавчий комітет ради утворюється у складі відповідно міського голови, першого заступника та заступників міського голови, секретаря виконавчого комітету, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб. Міська рада утворює у складі виконавчого комітету ради орган з питань містобудування та архітектури. До складу виконавчого комітету за посадою входить секретар міської ради. До складу виконавчого комітету міської ради не можуть входити депутати міської ради.

Стаття 121.Внесення змін до складу виконавчого комітету здійснюється рішенням сесії за пропозицією міського голови.Міська рада може прийняти рішення про розпуск виконавчого комітету.

Стаття 122.Особи, які входять до складу виконавчого комітету міської ради, крім тих, хто працює у виконавчих органах міської ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з виконанням обов’язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів місцевого бюджету.

Стаття 123.Виконавчий комітет міської ради є підзвітним і підконтрольним міській раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.Виконавчий комітет здійснює свою роботу відповідно до затверджених міською радою песпективних та поточних планів роботи і звітує про їх виконання не рідше один раз на квартал.

Стаття 124.Виконавчий комітет міської ради є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, рахунки в установах Державного Казначейства України.

Стаття 125.Міська рада в межах затверджених нею структури і штатів може створювати відділи та інші виконавчі органи для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів міської ради.Відділи та інші виконавчі органи ради є підзвітними та підконтрольними міській раді, підпорядкованими її виконавчому комітету та міському голові.Положення про відділи та інші виконавчі органи ради затверджуються міською радою.

Стаття 126.Основною формою роботи виконавчого комітету міської ради є його засідання, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

Розділ ХІ. КОНТРОЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ МІСЬКОЇ РАДИ.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 127. Відносини міської ради з підприємствами, установами та організаціями комунальної форми власності будуються на засадах їх підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності відповідному органу місцевого самоврядування. Відносини міської ради з підприємствами, установами та організаціями, що не перебувають у комунальній власності, будуються на договірній і податковій основі та на засадах підконтрольності у межах повноважень, наданих органам місцевого самоврядування законами.

Стаття 128.Керівники державних органів, інші посадові особи несуть відповідальність згідно з діючим законодавством за надання міській раді та її органам недостовірної інформації, або за навмисне приховування інформації або невиконання рішень міської ради.

Стаття 129.Рішення міської ради, що знаходяться на контролі, знімаються з контролю сесією міської ради. На пленарних засіданнях чергових сесій міської ради особи, відповідальні за виконання рішень, доповідають про хід виконання рішень, прийнятих на попередніх сесіях міської ради.

Стаття 130.Дострокове припинення повноважень міської ради відбувається в порядку, визначеному Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законодавчими актами.

Стаття 131. Регламент набуває чинності з моменту його затвердження на сесії міської ради і діє до прийняття нового регламенту радою наступного скликання. Протягом терміну повноважень міської ради VІІ скликання можливе внесення змін і доповнень до цього Регламенту, які затверджує сесія міської ради.

Секретар міської ради А.О.Чук

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.