ПОЛОЖЕНЯ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ БУЧАЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ » ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ БУЧАЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ бухгалтерського обліку та звітності Бучацької міської ради (далі – відділ) утворений рішенням Бучацької міської ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та є виконавчим органом Бучацької міської ради.

1.2. Основною метою діяльності відділу є забезпечення роботи міської ради та її виконавчих органів на підставі, в межах повноважень і у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

1.3. Відділ є підзвітним і підконтрольним Бучацькій міській раді, підпорядкований виконавчому комітету ради, міському голові.

1.4. Структура та чисельність працівників відділу встановлюється рішенням Бучацької міської ради.

1.5. Відділ у своїй роботі керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Бюджетним кодексом України, розпорядженнями міського голови, інструкціями з бухгалтерського обліку в установах і організаціях, що фінансуються з державного та місцевого бюджетів та іншими нормативними документами.

1.6. Відділ не має статусу юридичної особи.

ІІ. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

2.1. Основними завданнями відділу є:

1) ведення бухгалтерського облiку фiнансово-господарської дiяльностi Бучацької міської ради та складання звiтностi;

2) вiдображення у документах достовiрної та у повному обсязi iнформацiї про господарськi операцiї i результати дiяльностi, необхiдної для оперативного управлiння бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фiнансовими i матерiальними (нематерiальними) ресурсами;

3) забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взяттi бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацiю таких зобов’язань, здiйснення платежiв вiдповiдно до взятих бюджетних зобов’язань, достовiрного та у повному обсязi вiдображення операцiй у бухгалтерському облiку та звiтностi;

4) забезпечення контролю за наявнiстю i рухом майна, використанням фiнансових i матерiальних (нематерiальних) ресурсiв вiдповiдно до затверджених нормативiв i кошторисiв;

5) запобiгання виникненню негативних явищ у фiнансово-господарськiй дiяльностi.

2.2.Відділ бухгалтерського обліку та звітності вiдповiдно до покладених на нього завдань:

1) веде бухгалтерський облiк вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, а також iнших нормативно-правових актiв щодо ведення бухгалтерського облiку, в тому числi з використанням унiфiкованої автоматизованої системи бухгалтерського облiку та звiтностi;

2) складає на пiдставi даних бухгалтерського облiку фiнансову та бюджетну звiтнiсть, а також державну статистичну, зведену та iншу звiтнiсть (декларацiї) в порядку, встановленому законодавством;

3) здiйснює поточний контроль за: дотриманням бюджетного законодавства при взяттi бюджетних зобов’язань, їх реєстрацiї в органах Державної казначейської служби та здiйсненням платежiв вiдповiдно до взятих бюджетних зобов’язань; правильнiстю зарахування та використання власних надходжень бюджетної установи; веденням бухгалтерського облiку, складанням фiнансової та бюджетної звiтностi, дотриманням бюджетного законодавства та Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, а також iнших нормативно-правових актiв щодо ведення бухгалтерського облiку;

4) своєчасно та у повному обсязi перераховує податки i збори (обов’язковi платежi);

5) забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актiв щодо: використання фiнансових, матерiальних (нематерiальних) та iнформацiйних ресурсiв пiд час прийняття та оформлення документiв щодо проведення господарських операцiй; iнвентаризацiї необоротних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв, документiв, розрахункiв та iнших статей балансу;

6) проводить аналiз даних бухгалтерського облiку та звiтностi, у тому числi зведеної звiтностi, щодо причин зростання дебiторської та кредиторської заборгованостi, розробляє та здiйснює заходи щодо стягнення дебiторської та погашення кредиторської заборгованостi, органiзовує та проводить роботу з її списання вiдповiдно до законодавства;

7) забезпечує: дотримання порядку проведення розрахункiв за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетнi кошти; достовiрнiсть та правильнiсть оформлення iнформацiї, включеної до реєстрiв бюджетних зобов’язань та бюджетних фiнансових зобов’язань; повноту та достовiрнiсть даних пiдтвердних документiв, якi формуються та подаються в процесi казначейського обслуговування; зберiгання, оформлення та передачу до архiву оброблених первинних документiв та облiкових реєстрiв, якi є пiдставою для вiдображення у бухгалтерському облiку операцiй та складання звiтностi;

8) бере участь у роботi з оформлення матерiалiв щодо нестачi, крадiжки грошових коштiв та майна, псування активiв;

9) забезпечує здiйснення заходiв щодо дотримання та пiдвищення рiвня фiнансово-бюджетної дисциплiни працiвникiв;

10) здiйснює заходи щодо усунення порушень i недолiкiв, виявлених пiд час контрольних заходiв, проведених державними органами, що уповноваженi здiйснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

ІІІ. ПРАВА ВІДДІЛУ

Відділу надається право:

3.1. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення організації роботи відділу.

3.2. Одержувати від виконавчих органів Бучацької міської ради необхідні відомості, довідки та інші матеріали, а також пояснення до них.

3.3. Не приймати до виконання і оформлення документів за операціями, які порушують законодавство і встановлений порядок приймання, оприбуткування, зберігання та витрачання грошових коштів, обладнання, матеріальних та інших цінностей.

3.4. Встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до відділу виконавчими органами міської ради первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням.

3.5. Надавати Бучацькому міському голові пропозиції про притягнення до відповідальності осіб, які є винними у недоброякісному оформленні і складанні документів, несвоєчасній передачі їх для відображення на рахунках бухгалтерського обліку та відображенні в документах недостовірної інформації.

3.6. Представляти Бучацьку міську раду в установленому порядку з питань, що відносяться до компетенції відділу, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов’язкового державного соціального страхування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності.

3.8. Взаємодіяти з іншими установами та організаціями з питань, що відносяться до компетенції відділу.

ІV. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛУ

4.1. Відділ очолює начальник відділу – головний бухгалтер, який призначається на посаду та звільняється міським головою в установленому законодавством порядку.

4.2. Начальник відділу – головний бухгалтер повинен мати вищу освіту не нижче ступеня магістра, спеціаліста відповідного професійного спрямування, стаж роботи за фахом на керівних посадах на службі в органах місцевого самоврядування, на керівних посадах державної служби, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років, вільно володіти державною мовою.

4.3. Начальник відділу – головний бухгалтер здійснює функціональні обов’язки відповідно до повноважень та несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Права, обов’язки і відповідальність працівників відділу визначені у посадових інструкціях, які затверджуються у порядку встановленому чинним законодавством України.

5.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться за рішенням міської ради.

 

Секретар міської ради                                                 Анатолій ЧУК

 

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.