Адміністративна комісія

Склад адміністративної комісії при виконавчому комітеті Бучацької міської ради:

Вонсяк Василь Богданович – голова комісії, перший заступник міського голови Бучацької міської ради;

Іжинська Світлана Ярославівна – заступник голови комісії, в.о. начальника відділу архітектури, містобудування, комунальної власності, житлово-комунального господарства та благоустрою Бучацької міської ради;

Захарчишин Марія Володимирівна – секретар комісії, головний спеціаліст – юрисконсульт відділу юридичного забезпечення та персоналу Бучацької міської ради;

Нищій Олег Богданович – член комісії, депутат Бучацької міської ради;

Бойчук Ольга Степанівна – член комісії, начальник відділу юридичного забезпечення та персоналу Бучацької міської ради;

Криськів Володимир Войткович – член комісії, депутат Бучацької міської ради;

­­­Мельник Роман Михайлович – член комісії, депутат Бучацької міської ради.

­­­­­­Лисий Андрій Михайлович – член комісії, депутат Бучацької міської ради.

 

ПОЛОЖЕННЯ
про адміністративну комісію при виконавчому комітеті
Бучацької міської ради

1. Загальні положення

1.1. Адміністративна комісія при виконавчому комітеті Бучацької міської ради (надалі – Адміністративна комісія) є колегіальним органом, який утворюється і діє відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, інших законодавчих і підзаконних актів та цього Положення.

1.2. Адміністративна комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями Бучацької міської ради, розпорядженнями Бучацького міського голови та виконавчого органу Бучацької міської ради, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.3. Діяльність Адміністративної комісії ґрунтується на принципах законності, охорони інтересів особи та держави, гласності, публічності, самостійності і незалежності у прийнятті рішень, рівності учасників адміністративного процесу перед законом.

1.4. Адміністративна комісія забезпечує своєчасне, всебічне, повне і об’єктивне з’ясування обставин кожної справи, вирішення її відповідно до вимог законодавства України, забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, які сприяють вчиненню адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі точного і неухильного додержання Конституції і законів України, поваги до прав, честі і гідності інших громадян, до правил співжиття, сумлінного виконання своїх обов’язків, відповідальності перед суспільством, зміцнення законності.

 

2. Завдання адміністративної комісії, порядок її
утворення і діяльності

2.1. Завданням Адміністративної комісії є розгляд справ про адміністративні правопорушення, підвищення правової культури громадян, а також попередження правопорушень.

2.2. Адміністративна комісія утворюється виконавчим комітетом Бучацької міської ради на строк його повноважень, у своїй діяльності відповідальна перед виконавчим комітетом Бучацької міської ради.

2.3. Адміністративна комісія у всіх питаннях, віднесених до її компетенції, взаємодіє з виконавчими органами Бучацької міської ради.

2.4. Адміністративна комісія організовує облік розглянутих справ про адміністративні правопорушення.

2.5. Діловодство у справах, які розглядаються Адміністративною комісією, ведеться відповідно до вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення, інших законодавчих актів про адміністративні правопорушення та цього Положення. Порядок реєстрації та зберігання справ, зразки форм документів, необхідних для роботи Адміністративної комісії, затверджуються виконавчим комітетом Бучацької міської ради.

2.7. Технічне обслуговування та матеріально-технічне забезпечення Адміністративної комісії покладається на виконавчий комітет Бучацької міської ради.

2.8. Адміністративна комісія користується штампом і печаткою виконавчого комітету Бучацької міської ради.

 

3. Справи про адміністративне правопорушення,
підвідомчі адміністративній комісії

Адміністративна комісія розглядає справи про адміністративні правопорушення, зазначені у статті 218 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

4. Склад адміністративної комісії

4.1. Адміністративна комісія утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та членів комісії.

До складу Адміністративної комісії не можуть входити представники органів державної влади, посадові особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення, а також працівники прокуратури, суду і адвокати.

4.2. Голова Адміністративної комісії, а під час його відсутності заступник голови комісії:

4.2.1. Керує роботою Адміністративної комісії, несе відповідальність за виконання покладених на Адміністративну комісію завдань.

4.2.2. Головує на засіданнях Адміністративної комісії.

4.2.3. Забезпечує регулярне проведення засідань Адміністративної комісії, визначає коло питань, які підлягають розгляду на її черговому засіданні.

4.2.4. Вживає заходів щодо підвищення рівня правової культури і правової підготовки членів Адміністративної комісії.

4.2.5. Підписує протокол і постанову Адміністративної комісії по справі про адміністративне правопорушення.

4.3. Секретар Адміністративної комісії:

4.3.1. Заводить по кожному протоколу про адміністративне правопорушення окрему справу.

4.3.2. Здійснює підготовку до розгляду справ про адміністративні правопорушення.

4.3.3. Вирішує організаційні питання проведення засідань Адміністративної комісії.

4.3.4. Сповіщає про дату, час і місце засідання Адміністративної комісії осіб, які беруть у ньому участь.

4.3.5. Веде по справах, які розглядаються Адміністративною комісією, протоколи засідань Адміністративної комісії.

4.3.6. Разом з головою Адміністративної комісії підписує протокол і постанову Адміністративної комісії по справі про адміністративне правопорушення.

4.3.7. Звертає до виконання постанови про накладення адміністративного стягнення і контролює їх виконання.

4.3.8. Веде діловодство Адміністративної комісії, облік розглянутих справ про адміністративні правопорушення, забезпечує зберігання цих справ.

5. Порядок розгляду справ про адміністративні правопорушення

5.1. Справа, яка заводиться Адміністративною комісією, повинна містити протокол про адміністративне правопорушення, протокол засідання і постанову Адміністративної комісії, дані про сповіщення осіб, які беруть участь у справі, про день і час засідання Адміністративної комісії, вручення або надіслання постанови особі, щодо якої її винесено, відмітки про виконання постанови, хід і результати її виконання та інші документи у цій справі.

5.2. Підставою для розгляду Адміністративною комісією справи є протокол про адміністративне правопорушення, складений у встановленому порядку уповноваженою на те посадовою особою, іншими особами відповідно до статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

5.3. Адміністративна комісія розглядає справи на засіданнях, які проводяться не рідше одного разу на місяць. Засідання комісії є правомочним при наявності не менш як половини загального складу комісії.

5.4. Адміністративна комісія розглядає справи у п’ятнадцятиденний строк з дня одержання протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи.

5.5. Справи розглядаються відкрито. З метою підвищення виховної і запобіжної ролі провадження у справах про адміністративні правопорушення такі справи можуть розглядатися на виїзних засіданнях Адміністративної комісії.

5.6. Справа розглядається у присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. За відсутності цієї особи справа може розглядатися лише у випадках, коли є дані про своєчасне і належне сповіщення особи про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

5.7. При підготовці до розгляду справи секретар адміністративної комісії вирішує такі питання:

5.7.1. Чи належить до компетенції Адміністративної комісії розгляд цієї справи.

5.7.2. Чи правильно складено протокол та інші матеріали справи.

5.7.3. Чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про час і місце її розгляду.

5.7.4. Чи витребувано необхідні додаткові матеріали.

5.7.5. Чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілого, їх законних представників і адвоката.

5.8. Розгляд справи розпочинається з оголошення складу Адміністративної комісії, яким розглядається ця справа. Головуючий на засіданні Адміністративної комісії оголошує, яка справа розглядається, хто притягується до адміністративної відповідальності, роз’яснює особам, які беруть участь у розгляді справи, їх права і обов’язки, передбачені статтями 268-274 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Після цього оголошується протокол про адміністративне правопорушення. На засіданні заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді справи, досліджуються докази і вирішуються клопотання.

5.9. Адміністративна комісія при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов’язана з’ясувати:

5.9.1. Чи було вчинено адміністративне правопорушення.

5.9.2. Чи винна ця особа в його вчиненні.

5.9.3. Чи підлягає вона адміністративній відповідальності.

5.9.4. Чи є обставини, які пом’якшують і обтяжують відповідальність.

5.9.5. Чи заподіяно майнову шкоду.

5.9.6. Чи є підстави для передачі матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації чи трудового колективу.

5.9.7. Інші обставини, які мають значення для правильного вирішення справи.

5.10. При розгляді кожної справи про адміністративне правопорушення Адміністративною комісією ведеться протокол, згідно додатку 1, у якому зазначаються:

5.10.1. Дата і місце засідання.

5.10.2. Найменування і склад Адміністративної комісії.

5.10.3. Зміст справи, яка розглядається.

5.10.4. Відомості про явку осіб, які беруть участь у справі.

5.10.5. Пояснення осіб, які беруть участь у розгляді справи, їх клопотання і результати їх розгляду.

5.10.6. Документи і речові докази, досліджені при розгляді справи.

5.10.7. Відомості про оголошення прийнятої постанови і роз’яснення порядку та строків її оскарження.

Протокол засідання Адміністративної комісії підписується головуючим на засіданні і секретарем.

 

6. Постанова адміністративної комісії

6.1. У справі про адміністративне правопорушення Адміністративна комісія виносить одну з таких постанов:

6.1.1. Про накладення адміністративного стягнення.

6.1.2. Про закриття справи.

6.2. За вчинення правопорушень Адміністративна комісія може застосовувати такі адміністративні стягнення:

6.2.1. Попередження.

6.2.2. Штраф.

6.3. При вирішенні питання про накладення адміністративного стягнення Адміністративна комісія накладає його в межах, встановлених відповідною статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення та іншими актами, які передбачають відповідальність за адміністративні правопорушення. Якщо одночасно розглядаються дві або більше справ про вчинення однією особою кількох порушень, Адміністративна комісія накладає стягнення у межах санкції, встановленої за більш серйозне правопорушення з числа вчинених. До основного стягнення у цьому разі може бути приєднано одне з додаткових стягнень, передбачених статтями про відповідальність за будь-яке з вчинених правопорушень.

6.4. При накладенні стягнення Адміністративна комісія враховує характер вчиненого правопорушення, особу порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, які пом’якшують і обтяжують відповідальність.

6.5. Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні – не пізніше як через два місяці з дня його виявлення.

6.6. Постанова про закриття справи виноситься при передачі матеріалів на розгляд громадської організації чи трудового колективу, або передачі їх прокурору, органу досудового розслідування, а також при наявності обставин, передбачених статтею 247 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

6.7. Постанова Адміністративної комісії, згідно додатку 2, повинна містити:

6.7.1. Найменування Адміністративної комісії.

6.7.2. Дату розгляду справи.

6.7.3. Відомості про особу, щодо якої розглядається справа.

6.7.4. Опис обставин, встановлених при розгляді справи.

6.7.5. Зазначення нормативного акта, який передбачає відповідальність за це адміністративне правопорушення.

6.7.6. Прийняте у справі рішення.

6.8. Відповідно до частини 1 статті 40 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якщо у результаті вчинення адміністративного правопорушення заподіяно майнову шкоду громадянинові, підприємству, установі або організації, то Адміністративна комісія під час вирішення питання про накладення стягнення за адміністративне правопорушення має право одночасно вирішити питання про відшкодування винним майнової шкоди, якщо її сума не перевищує двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

6.9. Постанова Адміністративної комісії повинна містити вказівку про порядок і строк її оскарження.

6.9.1. Постанова про накладення адміністративного стягнення, якою застосовано захід впливу у вигляді штрафу, додатково повинна містити інформацію про дату набрання чинності. Примірник постанови про накладення стягнення, якою застосовано захід впливу у вигляді штрафу, який залишається у справі, повинен містити поля «Дата набрання законної сили», яка підлягає заповненню після набуття постановою статусу виконавчого документа. У полі «Дата набрання законної сили» вказується дата набуття постановою про накладення санкції, якою застосовано захід впливу у вигляді штрафу, статусу виконавчого документа. Постанова адміністративної комісії повинна містити інформацію, щодо строку пред’явлення її до виконання, який визначається відповідно до Закону України «Про виконавче провадження».

6.10. Постанова Адміністративної комісії приймається простою більшістю голосів членів Адміністративної комісії, присутніх на засіданні. Постанова Адміністративної комісії підписують головуючий на засіданні і секретар Адміністративної комісії.

6.11. Постанова Адміністративної комісії оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови Адміністративної комісії вручається або висилається особі, щодо якої її винесено, та потерпілому на його прохання. Копія постанови Адміністративної комісії вручається під розписку. У разі, якщо копія постанови висилається, про це робиться відповідна відмітка у справі.

6.12. Постанова Адміністративної комісії може бути оскаржена особою, щодо якої її винесено, а також потерпілим протягом десяти днів з дня винесення постанови Адміністративною комісією до виконавчого органу Бучацької міської ради або до суду у порядку, визначеному законами України. У разі пропуску зазначеного строку з поважних причин цей строк за заявою особи, щодо якої винесено постанову, може бути поновлено органом, правомочним розглядати скаргу. Скарга подається в Адміністративну комісію. Скарга, яка надійшла, протягом трьох діб надсилається разом із справою органу (посадовій особі), правомочному відповідно її розглядати.

6.13. Постанова Адміністративної комісії може бути оскаржена прокурором у випадках, передбачених частиною 5 статті 7 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

6.14. Подання у встановлений строк скарги на постанову, за винятком постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді попередження, зупиняє виконання постанови до розгляду скарги.

6.15. Постанова Адміністративної комісії про накладення адміністративного стягнення підлягає виконанню з моменту її винесення, якщо інше не встановлено Кодексом України про адміністративні правопорушення та іншими законами України.

6.16. При оскарженні постанови Адміністративної комісії про накладення адміністративного стягнення постанова підлягає виконанню після залишення скарги без задоволення, за винятком постанов про застосування заходу стягнення у вигляді попередження.

6.17. Постанова Адміністративної комісії про накладення адміністративного стягнення є обов’язковою для виконання державними і громадськими органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами і громадянами. Штраф має бути сплачений порушником не пізніше як через п’ятнадцять днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, а у разі оскарження – не пізніше як через п’ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення.

6.18. Постанова Адміністративної комісії про накладення адміністративного стягнення у вигляді попередження виконується через оголошення постанови порушнику, якщо постанова адміністративного стягнення у вигляді попередження виноситься під час відсутності порушника, йому вручається копія постанови у порядку і строки, передбачені статтею 285 Кодексом України про адміністративні правопорушення.

6.19. Контроль за правильним і своєчасним виконанням постанови Адміністративної комісії про накладання адміністративного стягнення здійснюється Адміністративною комісією.

У разі несплати штрафу правопорушником у строк, встановлений частиною 1 статті 307 Кодексу України про адміністративні правопорушення, постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до відділу державної виконавчої служби за місцем проживання правопорушника.

6.20. На підставі документа, який свідчить про виконання постанови Адміністративної комісії, секретар Адміністративної комісії робить на постанові відповідну відмітку.

 

Міський голова                                                                  Віталій ФРЕЯК

 

 

Внесені зміни згідно з рішенням виконавчого комітету №136 від 22 липня 2022 року

Внесені зміни згідно з рішенням виконавчого комітету №4 від 25 січня 2023 року

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.