ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ БУЧАЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

I. Загальні положення

Стаття 1. Постійні комісії міської ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

Стаття 2. Постійні комісії обираються міською радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Протягом терміну своїх повноважень міська рада може утворити нові постійні комісії, внести зміни до складу уже утворених комісій. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією..

Стаття 3. Депутат міської ради може входити до складу лише однієї постійної комісії ради. Депутати міської ради працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

До складу постійних комісій міської ради не можуть бути обрані міський голова, секретар міської ради.

II. Повноваження постійних комісій

Стаття 4. Постійні комісії міської ради за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд міської ради, розробляють проекти рішень міської ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

Стаття 5. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань..

Стаття 6. Постійні комісії міської ради за дорученням міської ради, міського голови, секретаря міської ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних міській раді та виконавчому комітету міської ради органів, а також з питань, віднесених до відання міської ради, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради або виконавчого комітету міської ради; здійснюють контроль за виконанням рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради.

Стаття 7. Постійні комісії міської ради у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

III. Організація роботи постійних комісій

Стаття 8. Організація роботи постійної комісії міської ради покладається на голову комісії. На першому засіданні комісії обирається заступник голови та секретар комісії простою більшістю голосів від загального складу комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії.

Стаття 9. Засідання постійної комісії міської ради скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

Стаття 10. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

Стаття 11. Рекомендації постійних комісій міської ради підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

Стаття 12. Постійна комісія міської ради для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій міської ради, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, міського голови, секретаря міської ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

Стаття 13. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються регламентом відповідної ради та Положенням про постійні комісії, що затверджується радою з урахуванням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” щодо реалізації повноважень ради у здійсненні державної регуляторної політики постійними комісіями відповідної ради.

ІV. Перелік постійних комісій

Стаття 14. В Бучацькій міській раді діють такі постійні комісії:

1. Постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку, фінансів і бюджету, регуляторної політики, інвестицій та міжнародного співробітництва;

2. Постійна комісія з питань земельних відносин та планування територій;

3. Постійна комісія з питань промисловості, підприємництва, будівництва та архітектури, транспорту та зв’язку, торгівлі та послуг;

4. Постійна комісія з питань культури, освіти, охорони здоров’я, соціальної і молодіжної політики, спорту і туризму;

5. Постійна комісія з питань місцевого самоврядування, законності, правопорядку, комунальної власності, природокористування, екології, житлово-комунального господарства та благоустрою.

V. Функціональна спрямованість комісій

Стаття 15. Постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку, фінансів і бюджету, регуляторної політики, інвестицій та міжнародного співробітництва.

1. Попередньо розглядає проекти програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, проекти бюджету та внесення змін до нього, звіти про виконання бюджету та відповідних програм та готує висновки по них.

2. Розглядає пропозиції та подає свої стосовно розподілу переданих з Державного бюджету коштів у вигляді дотацій, субвенцій до міського бюджету.

3. Вивчає та аналізує виконання програм соціально-економічного розвитку та бюджету, виносить на обговорення зауваження та пропозиції про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету.

4. Готує рекомендації по виявленню та залученню додаткових доходів до бюджету, ефективного використання природних та трудових ресурсів.

5. Бере участь у розробці питань, пов’язаних із залученням бюджетних надходжень для реалізації соціально-економічних та культурних програм на території громади.

6. Розробляє за дорученням ради або з власної ініціативи проекти рішень ради, що стосується питань економіки, фінансів і бюджету.

7. Забезпечує реалізацію повноважень Бучацької міської ради щодо регуляторної політики відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

8. Вносить пропозиції, щодо встановлення пільг та звільнення від сплати місцевих податків і зборів.

9. Розглядає пропозиції щодо питань інвестицій та міжнародного співробітництва.

10. Вивчає інші питання в межах функціональної спрямованості комісії.

Стаття 16. Постійна комісія з питань земельних відносин та планування територій.

1. Бере участь у підготовці питань про регулювання земельних відносин, які вносять на розгляд ради, готує доповіді і співдоповіді.

2. Має право розглядати відповідні розділи і показники проектів соціально- економічних програм, міського бюджету і звіти про їх виконання, вносить по них зауваження і пропозиції.

3. Здійснює контроль за дотриманням земельного законодавства, використанням і охороною земель, природних ресурсів місцевого значення. .

4. Розглядає пропозиції і подає рекомендації щодо надання дозволу на використання земельних ресурсів, а також скасування даного дозволу.

5. Розглядає пропозиції і подає висновки про встановлення окремим платникам пільг, щодо плати за землю.

6. Попередньо вивчає заяви і листи, які поступили в міську раду по питаннях виділення земельних ділянок під будь-яке нове будівництво, вносить свої пропозиції і рекомендації на розгляд сесії міської ради.

7. Розглядає заяви про зміну землекористувачів земельних ділянок на території міста, вносить свої рекомендації на чергову сесію.

8. Готує висновки на сесію міської ради про продаж земельних ділянок.

9. Готує висновки на сесію міської ради про надання дозволу на виготовлення проектів землеустрою та технічної документації із землеустрою юридичним та фізичним особам, а також висновки на затвердження таких проектів землеустрою та технічної документації із землеустрою.

10. Подає на сесію міської ради пропозиції по вилученню земельних ділянок у землекористувачів, які їх використовують із порушенням чинного законодавства.

11. Приймає участь у всіх земельних спорах, готує свої рекомендації по цих спорах для розгляду на сесії міської ради.

12. Розробляє проекти встановлення орендної плати за землю, ставок земельного податку, подає їх на затвердження сесії міської ради.

13. Готує висновки з питань планування територій.

14. Вивчає інші питання в межах функціональної спрямованості комісії.

Стаття 17. Постійна комісія з питань промисловості, підприємництва, будівництва та архітектури, транспорту та зв’язку, торгівлі та послуг.

1. Бере участь у підготовці питань про стан і розвиток промисловості, транспорту і зв’язку в громаді.

2. Має право розглядати відповідні розділи і показники проектів планів економічного та соціального розвитку, вносить до них свої зауваження та пропозиції..

3. Розробляє за дорученням ради або з власної ініціативи проекти рішень ради і пропозиції з питань здійснення державного контролю за дотриманням законодавства у питаннях розвитку транспорту, будівництва, промисловості і зв’язку.

4. Готує рекомендації щодо об’єднання на договірних засадах коштів підприємств, розташованих на території міста, населення, а також бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання шляхів місцевого значення, визначення пріоритетів інвестиційної діяльності на території громади.

5. Попередньо розглядає і подає пропозиції на сесію міської ради по заявах, які стосуються будівництва нових і реконструкції існуючих об’єктів на території громади.

6. Здійснює у межах своїх повноважень контроль за виконанням рішень ради.

7. Розробляє проекти рішень ради, готує висновки з питань делегованих комісії, виступає на сесіях ради з доповідями та співдоповідями.

8. Перевіряє в межах своїх повноважень роботу підприємств побутового і торгівельного обслуговування населення всіх форм власності, подає пропозиції на розгляд сесії міської ради.

9. Готує висновки та рекомендації щодо інших питань функціональної спрямованості комісії.

Стаття 18. Постійна комісія з питань культури, освіти, охорони здоров’я, соціальної і молодіжної політики, спорту і туризму.

1. Бере участь у розробці заходів, що сприяють відродженню духовності та культури, розвитку національно-культурних традицій, народної творчості і художньої самодіяльності.

2. Здійснює контроль за забезпеченням охорони пам’яток історії та культури, збереженням та використанням культурного надбання.

3. Готує рекомендації по підвищенню якості культурно-освітніх програм місцевого радіо, проведенню заходів по відзначенню визначних пам’ятних дат, ювілеїв, висвітлення їх в районній газеті «Нова доба» і на місцевому радіомовленні.

4. Приймає участь у розробці заходів по підготовці до святкування Дня Незалежності, Дня міста, інших державних свят.

5. Готує пропозиції на сесії міської ради по наданню фінансової та матеріальної допомоги малозабезпеченим, інвалідам, іншим соціально незахищеним верствам населення.

6. Подає пропозиції на сесії міської ради по покращенню роботи дитячих садків в місті, міських клубу та бібліотеки, інших закладів освіти, культури, медицини та соціального захисту населення, які діють на території громади.

7. Готує рекомендації з усіх питань у сфері культури, освіти, охорони здоров’я, соціальної і молодіжної політики, спорту і туризму.

8. Вивчає інші питання в межах функціональної спрямованості комісії.

Стаття 19. Постійна комісія з питань місцевого самоврядування, законності, правопорядку, комунальної власності, природокористування, екології, житлово-комунального господарства та благоустрою.

1. Вивчення питань по функціонуванню житлово-комунального господарства міської ради, внесення пропозицій та рекомендацій по підвищенню ефективності його роботи та покращення рівня надання послуг мешканцям у житлово-комунальній сфері

2. Підготовка висновків по ефективному використанню об’єктів комунальної власності територіальної громади міста, їх експлуатації, придбання нових та проведення приватизації існуючих, а також розгляд інших питань по діяльності комунальних підприємств громади.

3. Контроль за діяльністю, щодо забезпечення утримання в належному стані кладовищ, місць поховань та їх охорони.

4. Перевіряє стан дотримання екологічного і санітарного стану на підприємствах, установах та організаціях всіх форм власності та інших територіях, направляє листи в контролюючі органи, а саме в інспекцію екобезпеки, адмінкомісію та інші для притягнення винних до відповідальності, інформує про це сесію міської ради.

5. Готує і доповідає на сесії міської ради питання екологічного стану населених пунктів громади, окремих об’єктів, вносить свої пропозиції по його покращенню.

6. Готує висновки по проектах рішень з питань охорони довкілля.

7. Бере участь у розробці заходів по ліквідації стихійного лиха, екологічних катастроф, епідемій, пожеж та інших надзвичайних ситуацій.

8. Бере участь разом з контролюючими організаціями та інспекціями у перевірці та розробці заходів з питань покращення охорони навколишнього природного середовища.

9. Разом з іншими постійними комісіями вносить пропозиції до відповідних органів про оголошення природних та інших об’єктів, що мають природничу, культурну та історичну цінність пам’ятками природи, історії, культури, які охороняються законом.

10. Вивчає питання можливості надання згоди на розміщення на території громади нових об’єктів, сфера екологічного впливу яких поширюється на територію громади, його населення.

11. Вносить свої рекомендації до «Правил благоустрою» та інших нормативних документів, що стосуються порядку, благоустрою та санітарного стану території громади.

12. Розглядає пропозиції та подає висновки з питань приватизації об’єктів комунальної власності громади, передачі і прийому об’єктів у комунальну власність.

13. Підготовляє висновки з питань, пов’язаних з гарантіями депутатської діяльності або відкликанням депутата виборцями, а також з достроковим припиненням повноважень депутата.

14. Підготовляє за дорученням ради або міського голови рекомендацій з питань, пов’язаних з додержанням норм депутатської етики, заслуховування радою питань про роботу депутатів у раді, про виконання ними рішень ради та її органів.

15. Вивчає стан громадського порядку в місті, дотримання законності і порядку в клубах і на дискотеках, інших місцях масового відпочинку людей, вносить при необхідності свої пропозиції на розгляд сесії міської ради.

16. Вивчає роботу дільничних інспекторів міліції, муніципальної дружини, громадських формувань у місті, готує свої зауваження і рекомендації сесії міської ради.

17. Вивчає інші питання в межах функціональної спрямованості комісії.

VI. Засідання комісій

1. Комісія вивчає питання, внесені до плану її роботи, або позапланові питання, що яких існує відповідне рішення комісії, доручення сесії міської ради, міського голови, секретаря міської ради.

2. Для вивчення питань, розробки проектів рішень міської ради, комісія дає доручення членам комісії або створює робочі групи із залученням спеціалістів та експертів.

3. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій можуть вивчатися і розглядатися ними спільно.

4. Члени комісії або робочі групи, які за дорученням комісії вивчали питання або готували проекти рішень міської ради, зобов’язані у термін, встановлений комісією, узагальнити матеріали з питання, що вивчалося або готувалося, підготувати письмову довідку і відповідний проект рішення міської ради або проект висновку комісії.

5. Організація роботи постійної комісії міської ради покладається на голову комісії, а в разі його відсутності на заступника голови комісії.

VII. План роботи комісії. Засідання комісій

1. Комісії проводять свої засідання, визначені планом роботи.

2. До плану роботи комісій питання вносяться після обговорення пропозицій на засіданні комісії або сесії, з визначенням терміну і відповідального за підготовку питання.

3. План роботи комісії складається на рік і затверджується на засіданні комісії, а пізніше на сесії в кінці поточного року або у першому кварталі наступного року. Зміни, доповнення до плану роботи комісії можуть бути внесені на будь-якому її засіданні та пленарному засіданні ради .

4. Засідання комісії проводять відкрито, а при необхідності закритого обговорення питання ухвалюється окреме рішення.

5. Кворум присутніх членів комісії, порядок голосування на засіданнях, порядок ухвали рішень та порядок підписання документів комісії визначається ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

6. У випадку проведення спільного засідання кількох комісій рішення вважається ухваленим, якщо за нього проголосувало не менше половини від загального складу кожної з комісій, що беруть участь у спільному засіданні.

7. Засідання комісій протоколюються секретарем чи членами комісій за дорученням голови постійної комісії або відповідальним працівником міської ради. До протоколу заносяться: номер протоколу, дата засідання, загальна кількість членів комісії і кількість присутніх членів комісій та прізвища відсутніх, прізвища запрошених на засідання комісії, порядок денний, прізвища тих, хто виступав і короткий виклад їх інформацій та пропозицій, результати голосування, прийняті рішення. Протокол зберігається у справах комісії. Всі інформаційні, довідкові та інші матеріали з порядку денного засідання комісії долучаються до протоколу.

8. Контроль за формуванням та виконанням плану роботи комісії покладається на голову комісії.

VIII. Висновки і рекомендації комісії

1. Висновок комісії – це ухвалене нею рішення з питання, яке віднесене до компетенції міської ради, вивчалося комісією і ґрунтується на узагальнені всіх необхідних і достатніх пропозицій, матеріалів, довідок, висновків спеціалістів, фахівців, експертів, зацікавлених сторін та інших осіб.

Висновки комісій враховуються при прийнятті рішень міської ради.

2. Рекомендації комісії – це ухвалене комісією рішення з питання, яке стосується внесення змін у діяльність органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій і посадових осіб, що проводять свою діяльність на території міської ради та підзвітні і підконтрольні міській раді.

Рекомендації комісії мають містити обґрунтування (констатація недоліків або порушень і посилання на відповідні висновки і рекомендації), конкретні пропозиції і терміни їх впровадження.

Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду відповідними органами, установами, підприємствами та організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані.

Про результати розгляду та вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений термін.

IX. Прикінцеві положення

1. Координація діяльності постійних комісій міської ради покладається на міського голову або за його дорученням на секретаря міської ради.

2. Це положення являється органічним продовженням і розвитком «Регламенту Бучацької міської ради восьмого скликання».

3. Комісії при розгляді питань, що перебувають у їх віданні, користуються рівними правами і несуть рівні обов’язки.

4. Здійснюючи свої повноваження, комісії можуть використовувати всі форми і методи роботи, що передбачені даним положенням, а також інші, що не суперечать чинному законодавству України, нормативно-правовим документам та регламенту міської ради.

5. Положення набирає чинності з моменту його прийняття і діє, як самостійний документ міської ради.

 

Секретар міської ради                                                 Анатолій ЧУК

 

 

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.