Регламент Бучацької міської ради VIII скликання

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

Стаття 1. Бучацька міська рада – представницький орган місцевого самоврядування.

Бучацька міська рада (далі – рада, міська рада) є виборним представницьким органом місцевого самоврядування, що представляє інтереси всієї територіальної громади та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про статус депутатів місцевих рад”, Європейською хартією місцевого самоврядування та іншими законодавчими та нормативними актами України, власними рішеннями та цим Регламентом.

Стаття 2. Правовий статус Бучацької міської ради.

Міська рада складається з 26 депутатів, яких обирає громада шляхом таємного голосування. Раду очолює міський голова.

Бучацька міська рада є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням. Рада має право укладати угоди та договори в межах своєї компетенції, згідно чинного законодавства України.

Строк повноважень міської ради, обраної на чергових місцевих виборах, визначається Конституцією України.

Повноваження міської ради, обраної на позачергових, повторних або перших виборах, закінчуються в день відкриття першої сесії ради, обраної на наступних (чергових або позачергових) виборах.

Стаття 3. Предмет регламенту.

Цим регламентом встановлюється порядок скликання сесій ради, підготовки і розгляду нею питань, проведення засідань, прийняття рішень ради, загальні умови формування та організації роботи постійних та інших комісій ра¬ди, виконавчих органів ради, здійснення депутатської діяльності, обрання і затвердження посадових осіб місцевого самоврядування та інші процедури, які випливають з повноважень ради, встановлених Конституцією та зако¬нами України.

Регламент ради є обов’язковим для виконання всіма депутатами ради, Бучацьким міським головою, виконавчими органами ради та їх посадовими особами.

Стаття 4. Місце проведення та мова ведення засідань та роботи Ради.

Міська рада проводить засідання як правило у сесійній залі Ради за адресою: м. Бучач, майдан Волі, 1, або в іншому місці, визначеному за розпорядженням міського голови або рішенням ради.

На будинку, де працюють міська рада та її виконавчий комітет, піднімається Державний Прапор України.

Засідання Ради ведуться виключно українською мовою. Мовою офіційного спілкування, діловодства і ведення документації ради, її виконавчого комітету, відділів та інших виконавчих органів є державна.

У разі, коли промовець не володіє державною мовою, він має право виступати іншою мовою. Переклад його виступу на державну мову, у разі необхідності, забезпечує апарат ради, у випадках передбачених Законом України «Про засади державної мовної політики» або сам промовець.

Стаття 5. Принципи діяльності міської ради.

Діяльність міської ради базується на принципах:

– народовладдя;

– законності;

– гласності;

– колегіальності;

– поєднання міських та державних інтересів;

– виборності;

– правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених чинним законодавством;

– підзвітності та відповідальності перед територіальною громадою;

– державної підтримки і гарантії місцевого самоврядування;

– судового захисту прав місцевого самоврядування.

Стаття 6. Гласність у роботі ради.

Гласність роботи міської ради забезпечується шляхом відкритості пленарних засідань ради та засідань постійних комісій і виконавчого комітету із забезпеченням права кожного, в тому числі представників засобів масової інформації бути присутнім на них, поширення інформації про її діяльність в засобах масової інформації, проведення аудіо- або відеозйомок пленарних засідань, публікацією матеріалів на офіційному сайті міської ради, інформаційних стендах, тощо.

Офіційний сайт Бучацької міської ради доступний в мережі Інтернет за адресою: http://buchachmiskrada.gov.ua/.

Механізм реалізації забезпечення гласності роботи міської ради здійснюється шляхом ведення трансляції сесій міської ради онлайн, а також аудіо- або відеозапису кожного пленарного засідання Бучацької міської ради із застосуванням записуючих систем, оприлюднення аудіо- або відеозапису на офіційному веб-сайті Бучацької міської ради. На офіційному сайті Бучацької міської ради зберігається архів відеотрансляцій пленарних засідань ради у вільному доступі.

За рішенням міської ради можуть проводитися закриті пленарні засідання.

Відкритість та гласність у діяльності Ради забезпечується також через стабільне і прогнозоване функціонування офіційного сайту Бучацької міської ради. На офіційному сайті Бучацької міської ради оприлюднюється:

1) чинні редакції Статуту Бучацької територіальної громади, Регламентів Ради та виконавчого комітету;

2) результати поіменного голосування Ради, протоколів засідань, проектів рішень та рішень Ради, виконавчого комітету, протоколи постійних комісій, а також розпорядження міського голови в порядку визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації» та цим Регламентом;

3) інформація про депутатів, міського голову, його заступників, секретаря ради, членів виконавчого комітету, керівників виконавчих органів, яка включатиме дані з автобіографії (крім конфіденційної інформації), дні і місце прийому, контакти для листування звичайною, електронною поштою та телефонного зв’язку;

4) інформація про особисте відвідування пленарних засідань та засідань постійних комісій депутатами Ради (оприлюднення відбувається після кожного засідання невідкладно, але не пізніше ніж через десять робочих днів);

5) інформація про річний, квартальний план роботи Ради;

6) звіти міського голови, депутатів, постійних та тимчасових контрольних комісій ради.

Функціонування сайту Бучацької міської ради повинно забезпечувати:

1) можливість створення електронної петиції та збору підписів на її підтримку згідно порядку, встановленого Положенням про електронні петиції;

2) можливість скористатись електронною приймальнею (направити звернення на адресу депутатів та виконавчих органів ради);

3) технічну можливість у будь-який час доби переглядати, поширювати, копіювати (зберігати) і роздруковувати будь-які матеріали з сайту Бучацької міської ради;

4) технічну можливість здійснювати перегляд онлайн трансляцій засідань Ради, а також можливість у будь-який час доби переглядати архів трансляцій.

Стаття 7. Запрошені на засідання ради.

На пропозицію ради або її посадових осіб, керівники розташованих на території юрисдикції Бучацької міської ради підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності повинні прибути на засідання ради або її органів для подання інформації з питань, віднесених до відання ради та її органів, відповідей на запити депутатів.

Головуючий на засіданні повідомляє депутатів про осіб, присутніх на засіданні за офіційним запрошенням.

Особи, присутні на засіданнях ради та її органів, повинні дотримуватись порядку проведення сесії ради. У разі порушення порядку, їх, після попередження головуючого, а в разі грубого порушення – негайно, за розпорядженням головуючого на засіданні, може бути випроваджено з приміщення, де відбувається засідання.

РОЗДІЛ II. ДЕПУТАТИ, ПОСАДОВІ ОСОБИ Й ОРГАНИ РАДИ.

ІІ.1. Депутати.

Стаття 8. Правові засади діяльності депутатів Ради.

1. Порядок діяльності депутата Ради, його права, обов’язки та повноваження регламентуються Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», іншими законами України та цим Регламентом.

2. Депутат Ради набуває своїх повноважень внаслідок обрання його до Ради на основі загального і рівного виборчого права при таємному голосуванні на відповідних місцевих виборах.

3. Повноваження депутата Ради починаються з моменту офіційного оголошення підсумків виборів міською територіальною виборчою комісією в день відкриття першої сесії Ради і закінчуються в день відкриття першої сесії цієї Ради нового скликання, крім передбачених Законом випадків дострокового припинення повноважень депутата Ради.

4. Депутат Ради є повноважним і рівноправним членом Ради як представницького органу місцевого самоврядування.

5. Депутат Ради має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності Ради та утворюваних нею органів, несе обов’язки перед виборцями, Радою та її органами, виконує їх доручення.

6. Депутату Ради після визнання його/ її повноважень видається:

а) посвідчення депутата міської Ради;

в) нагрудний знак “Депутат міської ради”.

Стаття 9. Права депутата в Раді та її органах.

1. Депутат Ради наділяється всією повнотою прав, необхідних для забезпечення його реальної участі у діяльності Ради та її органів.

2. Депутат Ради користується правом ухвального голосу зі всіх питань, що розглядаються на засіданнях Ради та її органів, до складу яких він входить. Депутат Ради набуває право ухвального голосу з часу набуття його повноважень.

3. Кожний депутат у Раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос. Депутат Ради, який не входить до складу певного органу Ради, може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу.

4. Депутат Ради має право:.

4.1. Обирати і бути обраним до органів Ради.

4.2. Офіційно представляти виборців у Раді та її органах.

4.3. Пропонувати питання для розгляду їх Радою та її органами.

4.4. Вносити пропозиції до порядку денного пленарних засідань Ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті.

4.5. Вносити на розгляд Ради та її органів пропозиції з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю.

4.6. Вносити на розгляд Ради та її органів проекти рішень з питань, що належать до їх відання, поправки до них.

4.7. Висловлюватися щодо персонального складу утворюваних Радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються Радою.

4.8. Порушувати питання про недовіру Бучацькому міському голові, розпуск органів, утворених Радою, та звільнення посадових осіб місцевого самоврядування.

4.9. Брати участь в обговореннях, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на пленарному засіданні Ради.

4.10. Вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні Ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних Раді, а також з питань, що віднесені до компетенції Ради, інших органів і посадових осіб, які діють на її території.

4.11. Порушувати у Раді та її органах питання про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконтрольних Раді органів, установ, організацій.

4.12. Виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки.

4.13. Ознайомлюватися з текстами виступів у протоколах засідань Ради та її органів.

4.14. Оголошувати на засіданнях Ради та її органів тексти звернень, заяв, пропозицій громадян або їх об’єднань, якщо вони мають суспільне значення.

4.15. Об’єднуватися з іншими депутатами Ради у депутатські групи, фракції, які діють відповідно до цього Регламенту.

4.16. Брати участь у розгляді свого звернення в поряду визначеному ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад».

4.17. За зверненням отримувати від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території Бучацької територіальної громади довідкові матеріали та іншу інформацію, необхідні для здійснення депутатських повноважень.

5. Депутат Ради може передати головуючому тексти свого невиголошеного виступу, пропозицій і зауважень з обговорюваного питання для включення до протоколу засідання Ради або її органу, в якому він бере участь.

6. Сесійні та позасесійні форми роботи депутата у Раді та її органах визначаються чинним законодавством України.

7. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації державної і комунальної форм власності, що розташовані на території Бучацької міської територіальної громади, їх посадові особи зобов’язані сприяти депутатам Ради у здійсненні їх депутатських повноважень.

Стаття 10. Обов’язки депутата у Раді та її органах.

1. Депутат Ради зобов’язаний:

1.1. Дотримуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, цього Регламенту Ради та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок діяльності Ради та її органів.

1.2. Брати участь у роботі Ради, постійних комісій та інших її органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень.

1.3. Виконувати доручення Ради, її органів, міського голови; інформувати їх про виконання доручень.

1.4. Представляти і захищати інтереси Бучацької міської територіальної громади, виконувати їх доручення в межах своїх повноважень, наданих законодавством України, брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування.

1.5. Не рідше одного разу на півріччя, в обраний депутатом спосіб, інформувати виборців про роботу місцевої ради та її органів, про виконання планів і програм економічного і соціального розвитку, інших місцевих програм, місцевого бюджету, рішень ради і доручень виборців.

1.6. Брати участь у громадських слуханнях, в організації виконання рішень ради та її органів, доручень виборців, у масових заходах, що проводяться органами місцевого самоврядування на території громади.

2. Депутат Ради також повинен неухильно виконувати обов’язки депутата у порядку, встановленому чинним законодавством України.

3. Депутати Ради та їх помічники зобов’язані не розголошувати і не використовувати в інший (не пов’язаний з депутатською діяльністю) спосіб конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом і персональні дані осіб, що стали їм відомі у зв’язку з виконанням депутатських повноважень.

4. Депутати Ради зобов’язані систематично (не рідше одного разу на місяць) проводити прийом громадян, розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів територіальної громади згідно закріплених за ними депутатських округів та вживати заходи до їх своєчасного і обґрунтованого вирішення. Інформація про місце і час прийому подається депутатами Ради до секретаря Ради для її публікації інформаційному сайті Ради.

5. Депутати Ради зобов’язані щороку до 31 березня подавати до секретаря Ради звіт про свою роботу у Раді за минулий рік. Звіти депутатів Ради публікуються на офіційному сайті Бучацької міської ради..

Стаття 11. Депутатські фракції та групи.

1. Депутати Бучацької міської ради на основі єдності поглядів або партійного членства можуть об’єднуватися у депутатські фракції місцевих рад. До складу депутатських фракцій можуть входити також позапартійні депутати міської ради, які підтримують політичну спрямованість фракцій. Депутатські фракції формуються не менше як двома депутатами ради.

2. Депутат Ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції. Секретар міської ради не входить до складу жодної депутатської фракції.

3. Депутатські групи формуються не менше як з п’яти депутатів ради для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень на основі їх взаємної згоди.

4. До складу депутатської групи входять позапартійні депутати Ради та депутати, які представляють різні політичні партії. Повна та скорочена назва таких депутатських груп визначається ними самостійно.

5. Депутати Ради об’єднуються в депутатські групи за єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують.

6. Депутатські фракції та групи не можуть формуватися для захисту приватних або комерційних інтересів.

7. Порядок роботи депутатської фракції та групи, умови вступу депутата Ради до депутатської фракції та групи, його виходу чи виключення з неї визначаються цим Регламентом.

8. У разі, якщо депутати ради, обрані від організації партії, не сформують депутатську фракцію, вони вправі залишитися поза депутатськими фракціями або увійти до складу будь-якої із сформованих в раді депутатських фракцій як самостійно, так і групою, за умови згоди відповідної депутатської фракції на їх прийом до фракції.

Стаття 12. Порядок утворення депутатських фракцій та груп та вихід з них.

1. Депутатські фракції та групи можуть бути утворені в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень Ради.

2. Депутатські групи та фракції утворюються на засіданні депутатів, що виявили бажання створити групу чи фракцію.

3. Рішення про утворення групи чи фракції, обрання осіб, що уповноважені представляти групу чи фракцію, оформляється протоколом, який підписують депутати – засновники групи чи фракції. Відповідний протокол повинен містити інформацію про назву депутатської фракції (повну та скорочену у разі наявності), її персональний склад, партійну належність кожного депутата, а також прізвища, імена та по батькові голови фракції, його заступників та секретаря. Протокол передається секретарю ради (а у разі його відсутності – уповноваженій Бучацьким міським головою особі).

4. Секретар Ради (а у разі його відсутності – уповноважена Бучацьким міським головою особа) оголошує про утворення фракції чи групи та її склад на найближчому пленарному засіданні. Група чи фракція вважаються утвореними з моменту проголошення про це на пленарному засіданні Ради. Невмотивована відмова від оголошення про утворення депутатської фракції чи групи не допускається.

5. Інформаційні матеріали про депутатську фракцію та групу поширюються серед депутатів Ради. У тому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатських фракцій чи груп. Депутатська фракція зобов’язана інформувати Раду про виникнення змін у складі депутатської фракції.

Стаття 13. Права депутатських фракцій та груп.

1. Депутатські фракції та групи мають право:.

– на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;

– попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;

– на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії;

– об’єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості у Раді чи опозиції опозиції;

– здійснювати інші права, передбачені законами України та Регламентом.

2. Жодна депутатська фракція та група не має права виступати від імені Бучацької міської ради.

Стаття 14. Реорганізація, зміни і припинення діяльності депутатських фракцій, груп.

1. Реорганізація та формування нових депутатських фракцій та груп можуть проводитися протягом повноважень Ради.

2. Депутат міської ради, який бажає вийти зі складу депутатської фракції подає особисто підписану заяву на ім’я керівника фракції та на ім’я міського голови. Інформація про вихід депутата зі складу депутатської фракції підлягає оголошенню на найближчому пленарному засіданні сесії міської ради.

3. Про зміни в складі депутатської фракції та групи, її уповноважений представник повідомляє письмово Бучацького міського голову. Це повідомлення підписує депутат Ради, який його подає, та уповноважений представник групи (фракції) або уповноважений представник депутатської фракції чи групи, якщо депутата виключено з неї.

4. Діяльність депутатських фракцій припиняється:

1) у разі вибуття окремих депутатів міської ради, внаслідок чого чисельність фракції стає меншою, ніж встановлено п.1 статті 11 цього Регламенту;

2) в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

ІІ. 3. Посадові особи ради.

Стаття 15. Міський голова.

1. Міський голова є головною посадовою особою в системі органів місцевого самоврядування міської ради.

2. Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення відповідною виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

3. Повноваження міського голови визначаються чинним законодавством.

4. При здійсненні наданих повноважень міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним – перед відповідною радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

5. Міський голова щорічно звітує міській раді про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами ради.

6. Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів відповідної ради, міський голова зобов’язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

Стаття 16. Секретар ради.

1. Секретар ради обирається відповідно до законодавства міською радою з числа її депутатів на строк повноважень ради та працює в раді на постійній основі. Повноваження секретаря ради можуть бути достроково припинені за рішенням ради.

2. Секретар ради:

1) у випадку, передбаченому частиною першою статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», здійснює повноваження міського голови;

2) скликає сесії ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 вищевказаного Закону; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

3) веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 вищевказаного Закону;

4) організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради, забезпечує оприлюднення проектів рішень ради відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” та інших законів;

5) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень ради відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”, забезпечує офіційне оприлюднення рішень ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення радою регуляторної діяльності;

6) за дорученням міського голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

7) сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

8) організує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

9) забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

10) вирішує за дорученням міського голови або відповідної ради інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів;

11) підписує протоколи сесії ради та додатки до рішень ради, а при головуванні на сесії ради – рішення сесії міської ради.

3. Секретар ради за пропозиціями відповідних комісій ради організовує планування роботи з підготовки проектів рішень ради та враховуючи висновки профільних комісій про готовність проектів рішень та інших актів до розгляду, вносить відповідні пропозиції на розгляд Бучацького міського голови для формування порядку денного сесії.

Стаття 17. Староста.

1. Староста є затверджуваною на сесії міської ради посадовою особою місцевого самоврядування.

2. Староста є членом виконавчого комітету Бучацької міської ради за посадою.

3. Староста бере участь у пленарних засіданнях ради, участь у засіданнях постійних комісій, має інші права та повноваження, визначені законодавством.

4. Староста має гарантоване право виступу на пленарних засіданнях сесії ради та засіданнях постійних комісій ради з правом дорадчого голосу.

5. При здійсненні наданих повноважень староста є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед жителями сіл, інтереси яких він представляє. Староста є відповідальним перед Бучацькою міською радою.

6. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед жителями відповідних сіл на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів від загального складу міської ради, староста інформує раду про свою роботу.

7. Порядок організації роботи старости визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами, а також Положенням про старосту, затвердженим міською радою.

ІІ. 4. Постійні комісії ради.

Стаття 18. Постійні комісії.

1. Постійні комісії ради є її органами, що утворюються для попереднього розгляду та підготовки питань, які належать до її відання, а також здійснення контрольних повноважень щодо виконання рішень ради, діяльності ви¬конавчих органів ради у сфері компетенції комісії.

2. Кількість членів комісії не може бути більшою третини складу ради та меншою трьох депутатів ради. Повноваження постійних комісій ради, порядок їх створення та діяльності визначаються чинним законодавством, цим Регламентом та Положенням про постійні комісії ради Бучацької міської ради восьмого скликання.

ІІ. 5. Тимчасові контрольні комісії ради.

Стаття 19. Тимчасові контрольні комісії ради.

1. Рада може створювати тимчасові контрольні комісії ради для підготовки та попереднього розгляду, доопрацювання проектів рішень та інших документів ради з питань контролю за дотриманням конкретних рішень ради, а також інших конкретних питань, визначених радою, що належать до компетенції місцевого самоврядування громади.

2. Питання про створення тимчасової контрольної комісії включається окремим пунктом до порядку денного сесії ради за ініціативою міського голови або не менш як третиною депутатів від складу ради, якщо інше не встановлено цим регламентом.

3. Тимчасова спеціальна комісія здійснює свою діяльність відповідно до порядку, встановленого для постійних комісій ради.

Стаття 20. Створення тимчасової контрольної комісії ради.

1. Тимчасова контрольна комісія ради утворюється шляхом ухвалення відповідного рішення.

2. Рішення ради про створення тимчасової спеціальної комісії має визначати:

1) назву комісії;

2) завдання комісії;

3) кількісний склад комісії;

4) обраного радою голову (співголів) комісії;

5) персональний склад членів комісії;

6) термін діяльності комісії (на заздалегідь визначений час або на час виконання певної роботи);

7) заходи щодо кадрового, матеріально-технічного, інформаційного, організаційного забезпечення роботи комісії.

3. Головою або членом тимчасової контрольної комісії ради не може бути депутат, щодо якого може мати місце конфлікт інтересів, а саме: комісія розглядає питання, що стосується діяльності депутата, пов’язаних з ним ос¬іб в розумінні українського законодавства або юридичних осіб, до керівництва якими чи щодо власності над якими він або пов’язані з ним особи мають безпосереднє відношення.

4. Тимчасова контрольна комісія обирається з числа депутатів ради, які дали на це згоду і які відповідають вимогам ч. 3 цієї статті. У складі тимчасової контрольної комісії мають бути представлені за їх бажанням усі депутатські фракції ради.

5. Голосування щодо утворення та персонального складу кожної тимчасової контрольної комісії здійснюється окремо.

Стаття 21. Припинення повноважень тимчасової контрольної комісії.

1. Тимчасова контрольна комісія у визначений радою термін подає раді звіт про виконану роботу, а також підготовлені нею проекти рішень ради та інші матеріали, які поширюються серед депутатів.

2. Після обговорення результатів роботи тимчасової контрольної комісії в постійних комісіях ради та на пленарному засіданні, рада приймає щодо цих результатів остаточне рішення або доручає комісії продовжити роботу і визначає для цього новий термін.

3. Повноваження тимчасової контрольної комісії припиняються з прийняттям радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії.

РОЗДІЛ III. СЕСІЇ РАДИ.

ІІІ. 1. Загальні положення.

Стаття 22. Форми роботи Ради.

1. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія Ради складається з пленарних засідань Ради, а також засідань постійних комісій Ради. У разі необхідності, сесії Ради можуть складатися з двох та більше пленарних засідань.

2. Постійна комісія може проводити своє засідання у перервах пленарного засідання Ради у тих випадках, коли питання визнано невідкладним, чи за дорученням Ради.

Стаття 23. Порядок скликання першої сесії Ради.

1. Перша сесія новообраної міської ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш, як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради у відповідності до законодавства України. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів та про підсумки виборів Бучацького міського голови. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного Бучацького міського голови, він головує на пленарних засіданнях першої сесії ради нового скликання.

2. У разі якщо на час проведення першої сесії Бучацький міський голова не обраний, про що на сесії ради інформує голова територіальної виборчої комісії, рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості трьох – п’яти осіб. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання секретаря ради. З часу обрання секретаря ради, він головує на пленарних засіданнях ради.

Стаття 24. Порядок денний першої сесії ради.

1. До порядку денного першої сесiї ради можуть бути включені такi питання:

– інформація голови територіальної виборчої комісії про підсумки виборів депутатів Ради та Бучацького міського голови;

– обрання лічильної комісії;

– про обрання секретаря ради;

– затвердження заступника(заступників) міського голови та керуючого справами(секретаря) виконавчого комітету міської ради;

– про утворення виконавчого комітету міської ради;

– утворення постійних комісій ради та затвердження їх складу;

– обрання голів постійних комісій ради;

– інші організаційні питання.

Згадана вище частина порядку денного першої сесії Ради нового скликання не потребує обговорення. Підготовча депутатська група може включати до порядку денного сесії інші питання, які не потребують обговорення і затвердження.

ІІІ. 2. Скликання, відкриття і закриття сесії.

Стаття 25. Скликання сесії ради.

1. Сесії Ради, окрім першої, скликаються Бучацьким міським головою.

2. Сесія Ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності – не рідше ніж один раз на місяць.

3. У разі немотивованої відмови Бучацького міського голови або неможливості його скликати сесію Ради, вона скликається секретарем Ради.

4. У цих випадках сесія Ради скликається:

1) якщо сесія не скликається Бучацьким міським головою у строки, передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

2) якщо Бучацький міський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених ч. 7 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

3) в інших нагальних випадках. .

5. Сесія Ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу Ради, виконавчого комітету Ради.

6. У разі, якщо Бучацький міський голова або секретар Ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб’єктів, зазначених у ч. 5 цієї статті Регламенту або у разі якщо такі посади є вакантними, сесія може бути скликана депутатами Ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією ради. У такому випадку головуючий на засіданні обирається рішенням Ради.

7. Рішення про скликання чергової сесії ради незалежно від суб’єкту скликання доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд Ради.

8. Інформація про скликання сесії ради та призначення чергового пленарного засідання публікується в газеті “Нова доба” та в обов’язковому порядку оприлюднюється на офіційному веб-сайті ради за адресою http://buchachmiskrada.gov.ua..

9. Матеріали з окремих питань сесії, як правило, видаються депутатам при їх реєстрації.

10. Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради..

Стаття 26. Відкриття та закриття сесії ради.

1. Відкриття сесії ради оголошується головуючим на початку першого пленарного засідання.

2. Відкриваючи сесію, головуючий повідомляє номери пленарного засідання та сесії, скликання ради та оголошує підставу її скликання.

3. Перед закриттям пленарного засідання, головуючий на засіданні повідомляє орієнтовну дату проведення наступного пленарного засідання ради або надає інші роз’яснення. Питання, не розглянуті на поточному пленарному засіданні, підлягають розгляду на наступному пленарному засіданні.

4. Закриття сесії оголошується головуючим на пленарному засіданні ради після розгляду всіх питань порядку денного

5. Під час відкриття сесії та після її закриття виконується Державний Гімн України.

ІІІ. 3. Робочі органи сесії ради.

Стаття 27. Лічильна комісія.

1. Лічильною комісією є робочий орган сесії ради, що створюється для підрахунку голосів депутатів під час голосування.

2. Лічильна комісія формується не менше, як з трьох депутатів або працівників апарату міської ради.

3. Лічильна комісія обирається радою процедурним рішенням ради за пропозицією головуючого та депутатів. Лічильна комісія не може складатися тільки з членів однієї депутатської групи чи фракції. Підрахунок голосів під час обрання Лічильної комісії здійснює головуючий.

4. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря. Засідання лічильної комісії проводяться гласно і відкрито.

5. У роботі лічильної комісії не можуть брати участі депутати, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування.

6. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів членів комісії.

ІІІ. 4. Порядок денний сесії.

Стаття 28. Формування проекту порядку денного сесії ради .

1. Проект порядку денного сесії ради (її пленарних засідань), не пізніш як за 10 днів до дати початку сесії ради (її пленарних засідань), у виняткових випадках – не пізніш, як за день до сесії формує Бучацький міський голова на основі:

1) плану роботи ради;

2) власної ініціативи;

3) пропозицій секретаря ради;.

4) пропозицій депутатів ради;

5) пропозицій постійних та інших комісій ради;

6) пропозицій, поданих громадянами в порядку місцевої ініціативи;

7) пропозицій виконавчого комітету;

8) пропозицій старост;

9) пропозицій членів територіальної громади, поданих у порядку місцевої ініціативи або електронної петиції.

2. Не рідше одного разу в квартал до порядку денного вносяться питання про заслуховування інформації про хід і результати виконання міського бюджету.

3. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії, подається з проектом рішення, яке пропонується прийняти за цією пропозицією, підготовленим згідно з вимогами цього Регламенту.

4. Остаточно порядок денний сесії затверджується міською радою простою більшістю голосів від фактичної чисельності присутніх на сесії депутатів міської ради.

При потребі, у порядок денний сесії останнім(передостаннім) питанням для розгляду включається – «Інші питання», які без попереднього розгляду та обговорення в профільних комісіях на сесії не розглядаються. Питання «Різне» – це виступи, пропозиції депутатів.

Стаття 29. Затвердження порядку денного сесії.

1. Проект порядку денного підлягає затвердженню на початку пленарного засідання сесії ради для чого головуючий оголошує розгляд питання «Про порядок денний сесії ради» в такій послідовності:

1) голосування проекту порядку денного за основу;

2) вилучення окремих питань з розгляду – більшістю присутніх на засіданні;

3) включення додаткових питань до розгляду, якщо вони підготовлені відповідно до вимог цього Регламенту;

4) затвердження порядку денного в цілому.

ІІІ. 5. Підготовка питань на розгляд сесії.

Стаття 30. Попередній розгляд проєкту рішення .

1. Міська рада в межах своїх повноважень на пленарних засіданнях приймає рішення з питань включених до порядку денного сесії міської ради та рішення з процедурних питань.

Рішення з процедурних питань, що приймаються міською радою, фіксуються в протоколі пленарного засідання та як окремі рішення не готуються.

2. Включенню питання до проекту порядку денного та його винесенню на розгляд пленарного засідання ради передує попередній розгляд цього проекту в постійних комісіях ради, до сфери повноважень яких належать ці питання (якщо рішення не процедурне). Питання, які не були попередньо розглянуті відповідними постійними комісіями ради до порядку денного не включаються та не розглядаються на сесії, крім випадків передбачених ч.3 цієї статті.

3. Розгляд питань порядку денного, внесених безпосередньо при розгляді порядку денного на сесії ради, можливий лише при умові підготовленого проекту рішення в установленому Регламентом порядку за погодженням не менше половини депутатів від загального складу депутатів ради. Засідання відповідної комісії з розгляду внесеного до порядку денного питання може бути проведене під час перерви у пленарному засіданні або за згодою не менше, як половини депутатів від загального складу ради, питання може бути внесено до порядку денного сесії та розглянуто на сесії без попереднього розгляду профільною постійною комісією міської ради.

4. Рішення ради підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”. Проекти рішень ради оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України “Про доступ до публічної інформації”, крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти рішень оприлюднюються негайно після їх підготовки.

5. В рішеннях та проектах рішень ради не може бути обмежено доступ до інформації про витрати чи інше розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним чи комунальним майном, у тому числі про умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримують ці кошти або майно, а також до іншої інформації, обмеження доступу до якої заборонено законом..

Стаття 31. Вимоги до проекту рішення ради.

1. Проект рішення, що планується винести на розгляд ради, подається секретарю ради у друкованій та електронній формі(у текстовому форматі) безпосередніми його виконавцями.

2. Друкований примірник проекту повинен мати такі реквізити: у правому верхньому куті на бланку рішення міської ради – помітку «Проєкт», нижче ліворуч – назву рішення, ще нижче – текст проекту рішення, а внизу рішення – прізвища його виконавців.

3. Текст проекту рішення має складатися з таких частин:

1) мотивувальної, в якій містяться посилання на закон, інший нормативно-правовий акт або обставини, якими викликана необхідність прийняття даного рішення;

2) резолютивної, в якій конкретно і чітко формулюється текст рішення, у т.ч. особи, відповідальні за реалізацію даного рішення;

3) заключної, в якій вказані посадова особа або постійна комісія ради, на яких покладається контроль за виконанням рішення(за необхідності).

4. До проекту рішення можуть додаватися передбачені текстом додатки.

5. Питання з порядку денного, проект рішення по якому не відповідає вимогам цієї статті не може бути включене до порядку денного та розглянуте на сесії ради.

Стаття 32. Узгодження проекту рішення.

1. Секретар ради розглядає поданий проект та визначає перелік комісій ради та відповідних структурних підрозділів виконавчого органу, які мають попередньо розглянути чи узгодити проект.

2. Далі проект рішення передається комісіям ради та структурним підрозділам виконавчого органу, які мають розглянути або узгодити проект, передається до цих виконавців.

3. Секретар ради передає підготовлений проект рішення ради для включення до проекту порядку денного за наявності погоджень відповідних постійних комісій ради та відповідальних посадових осіб ради (її виконавчих органів).

4. Секретар ради відповідає за забезпечення депутатів необхідною кількістю копій проектів рішень з окремих питань до початку відповідного пленарного засідання.

5. Висновки і рекомендації комісій подаються як правило у письмовій формі. Обговорення кожного проекту рішення у постійних комісіях має бути завершене до початку пленарного засідання, на розгляд якого винесене відповідне питання.

6. Узагальнення зауважень і пропозицій до проекту рішення, вироблення остаточного його варіанта покладається на ініціаторів проекту і можуть бути додатково розглянуті на спільних засіданнях постійних комісій ради.

ІІІ. 6. Пленарні засідання.

Стаття 33. Розклад пленарних засідань сесії ради.

1. Пленарне засідання сесії ради розпочинається у визначений в рішенні про проведення сесії час.

2. В кінці пленарного засідання відводиться до 10 хвилин для оголошень, повідомлень, запитань, тощо.

Стаття 34. Встановлення повноважності (кворуму) засідання.

1. Пленарне засідання є повноважним за умови участі у ньому більше половини від загального складу ради.

2. Участь депутатів визначається при їх звірці в сесійній залі, яка обов’язково проводиться перед початком ранкового та вечірнього засідань. Дані щодо реєстрації оголошуються головуючим на початку засідання.

3. У разі відсутності необхідної кількості депутатів, головуючий може перенести початок пленарного засідання на термін до 1 години для виклику відсутніх депутатів або переносить проведення засідання на інший, встановлений ним день, але не більше, ніж на 10 днів.

ІІІ. 7. Ведення пленарних засідань.

Стаття 35. Головуючий на пленарному засіданні ради.

1. Відкриває, веде і закриває пленарні засідання ради міський голова, окрім випадків визначених у Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні»..

2. У разі відсутності міського голови або немотивованої відмови міського голови скликати сесію, її скликає та веде секретар ради.

3. У разі вакантності посад міського голови та секретаря ради або немотивованої відмови міського голови та секретаря ради скликати сесію протягом двох тижнів, сесія повинна бути скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу відповідної ради, виконавчого комітету. В цьому випадку за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, її відкриває один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради – один з депутатів цієї ради.

3. На час доповіді, співдоповіді або виступу головуючого у дебатах на засіданні, а також під час розгляду питання персонально щодо головуючого на засіданні, ведення засідання доручається секретарю ради, а в разі його відсутності чи за обставин, що не дозволяють йому проводити засідання, – іншому депутату.

Стаття 36. Повноваження головуючого.

1. Головуючий на засіданні Ради:

1) відкриває та веде засідання, оголошує перерви та закриває засідання;

2) під час розгляду питань порядку денного виносить на обговорення проекти рішень ради, оголошує їх повну назву;

3) інформує про матеріали, що надійшли на адресу ради;

4) організовує розгляд питань;

5) повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;

6) надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

7) створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

8) ставить питання на голосування, оголошує його результати;

9) забезпечує дотримання цього регламенту всіма присутніми на засіданні;

10) робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;

11) вживає заходів до підтримання порядку на засіданні;

12) має право виправляти фактологічні помилки, допущені у виступах на пленарному засіданні;

13) здійснює інші повноваження, що випливають з цього регламенту.

2. Під час засідання ради головуючий на засіданні не коментує і не дає оцінок щодо промовців та їх виступів, за винятком випадків, зазначених в цьому регламенті.

3. Головуючий на засіданні може доручити іншим особам зачитувати письмові документи, пропозиції щодо обговорюваного питання.

4. З питань, підготовлених відповідною комісією ради, документи, пропозиції від комісії зачитує визначений комісією доповідач.

Стаття 37. Депутатський запит.

1. Депутатський запит – це заявлена попередньо або на пленарному засіданні ради та підтримана радою вимога депутата до посадових осіб ради і її органів, Бучацького міського голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на відповідній території, з питань, які віднесені до відання ради.

2. Депутатський запит вноситься депутатом або групою депутатів у письмовій або усній формі напередодні або безпосередньо перед пленарним засіданням ради. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради.

3. Депутатський запит оголошується на пленарному засіданні і повинен містити коротку характеристику фактичного стану справи, що є предметом запиту, також проблеми, що виникає з цього стану та суть вимоги щодо дій особи, до якої звернено запит.

4. Секретар ради забезпечує доведення тексту підтриманого радою депутатського запиту до відповідного органу або посадової особи, до яких його скеровано.

6. Якщо запит оголошено на пленарному засіданні, на якому присутня особа, до якої звернено запит, вона може дати обґрунтовану відповідь на цьому ж засіданні. Якщо депутат чи рада не задоволені усною відповіддю особи на запит, відповідь готується відповідно до ч. 7 цієї статті Регламенту.

7. Орган або посадова особа, до яких адресований запит, зобов’язані у місячний, якщо радою не встановлено інший, строк дати письмову відповідь на нього.

Стаття 38. Депутатське запитання.

1. Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми.

2. Запитання до керівних осіб ради, її виконавчих органів можуть бути поставлені депутатом усно під час його виступу на сесії ради або подані письмово через секретаря ради.

3. Відповідь на депутатське запитання може бути оголошена на пленарному засіданні ради або дана депутатові особисто.

4. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення щодо нього не приймається.

Стаття 39. Питання процедурного характеру.

1. Рада розглядає питання процедурного характеру. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на пленарному засіданні Ради, а також зазначені як такі в Регламенті.

2. Процедурні питання не потребують обговорення. Якщо виникає сумнів, чи є запропоноване для розгляду питання процедурним, рішення про це без обговорення приймається Радою більшістю голосів депутатів ради від загального складу Ради.

3. Рішення Ради з процедурних питань приймаються більшістю голосів депутатів Ради, зареєстрованих на пленарному засіданні Ради.

4. Для організації ходу пленарного засідання головуючий на засіданні має право ставити запитання і в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання; якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, його пропозиції ставляться на голосування першими.

Стаття 40. Оголошення початку розгляду питання порядку денного.

1. Перехід до розгляду чергового питання порядку денного оголошується головуючим на засіданні.

2. Головуючий оголошує номер питання, що розглядається відповідно до порядку денного, повідомляє про назви проектів документів (в тому числі й альтернативних), які підлягають розгляду.

3. Головуючий може запропонувати об’єднати обговорення кількох пов’язаних між собою питань порядку денного засідання. Якщо з цього приводу виникають заперечення депутатів, відповідне процедурне рішення прийма¬ється радою без обговорення більшістю голосів від присутніх на засіданні.

4. Перед розглядом питання порядку денного головуючий може робити повідомлення раді, які вважає доцільними; у термінових випадках такі повідомлення він може робити і в ході засідання, але не перериваючи висту¬пу промовця або процедуру голосування (за звичайних обставин). Такі повідомлення головуючий на засіданні може робити і тоді, коли пленарне засідання не можна відкрити через відсутність кворуму.

5. Після оголошення питання до розгляду головуючий надає слово доповідачеві з цього питання.

ІІІ. 8. Порядок надання слова.

Стаття 41. Регламент розгляду питання.

1. Розгляд питання порядку денного може включати: доповідь, співдоповідь, запитання та відповіді доповідачеві, обговорення та заключне слово доповідача.

2. Для доповіді надається час тривалістю до 10 хвилин, співдоповіді – до 5 хвилин, постановку запитання – до 1 хвилини, відповіді на запитання – до 1 хвилин, час на запитання та відповіді доповідачеві – до 5 хвилин і заключного слова – до 3 хвилин.

3. Для виступів в обговоренні надається час до 3 хвилин; для повторних виступів у обговоренні, для виступів за процедурою скороченого обговорення, а також для виступів щодо постатейного голосування проектів рішень, для заяв, внесення запитів, резолюцій, виступів у «різному» – до 1 хвилини; для виступів щодо кандидатур, процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок – до 1 хвилини.

4. Головуючий може надати промовцю триваліший час, якщо ніхто з присутніх депутатів не заперечує. У разі наявності заперечень, триваліший час може надаватися за прийнятим без обговорення процедурним рішенням.

5. Якщо виступ промовця був перерваний, наданий для виступу час продовжується на відповідний термін.

6. Розгляд питання порядку денного не може перериватися розглядом інших питань порядку денного: якщо таке відбувається, то розгляд перерваного питання починається спочатку.

Стаття 42. Надання слова.

1. Заява про надання слова на пленарному засіданні з будь-якого питання порядку денного подається головуючому після оголошення початку розгляду питання.

2. Після доповіді та співдоповіді з обговорюваного питання, головуючий оголошує список осіб, які записалися на виступ з питання, що розглядається.

3. Головуючий надає слово для виступу також за зверненням депутата, підтвердженим підняттям руки.

4. Позачергово, але не перериваючи промовця, головуючий на засіданні надає слово для довідки, відповіді на запитання, роз’яснень та щодо:

1) порядку ведення засідання ради;

2) поставлення відкладеного питання.

5. Окремі репліки чи виступи депутатів з місця, зроблені без надання слова головуючим, є неприпустимими, до уваги не беруться та до протоколу засідань не вносяться.

6. Головуючий надає слово старості села, щодо якого розглядається рішення, якщо при підготовці проекту такого рішення не було досягнуто його попереднього схвалення старостою.

Стаття 43. Гарантоване право виступу.

1. Кожна із фракцій(груп), постійних комісій, а також кожний староста має гарантоване право на постановку запитання доповідачу, на виступ одного свого представника(для старост – особистого виступу) з питання порядку денного чи пропозиції, які мають ставитися на голосування.

2. Гарантоване право виступу належить депутату, автору(співавтору) проекту рішення чи поправки, яка голосується, на його прохання.

3. Головуючий надає слово для виступу з обговорюваного питання:

1) голові бюджетної комісії ради та керівнику фінансового відділу – з питань, що стосуються можливих змін надходжень чи видатків міського бюджету;

2) особам, запрошеним на засідання для розгляду конкретного питання, якщо щодо цього є процедурне рішення ради.

Стаття 44. Відмова від виступу.

1. Депутат у будь-який момент може відмовитися від свого виступу, передати своє право на виступ іншому депутатові або помінятися з ним чергою, повідомивши про це головуючого.

2. У разі відсутності депутата у момент надання йому слова вважається, що він відмовився від слова, якщо він не передав свого права на виступ іншому депутату.

Стаття 45. Вимоги до виступу.

1. Доповіді та співдоповіді виголошують з трибуни.

2. В разі, якщо головуючий на засіданні не представив промовця під час надання йому слова, промовець представляється на початку виступу, а у разі виступу від депутатської групи та фракції чи комісії ради – зазначає і їх назву.

3. Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово.

4. Доповідь, співдоповідь мають містити інформацію про суть проблеми, що розв’язується рішенням, яке обговорюється, зміст самого рішення.

5. Пропозиції щодо питання, яке розглядається або до проекту рішення, яке голосується, мають бути чітко сформульованими і містити визначену позицію промовця щодо цього питання.

6. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно. Запитання формулюються коротко і чітко. Головуючий на засіданні оголошує письмові запитання та надає слово для одного запитання депутатам по¬чергово на засадах рівності. Депутат, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його. Тим, хто виступає в обговоренні, запитання не ставляться, за винят¬ком уточнюючих запитань від головуючого на засіданні.

7. Якщо депутат вважає, що доповідач або головуючий на засіданні неправильно тлумачать його слова або дії, він може у письмовій формі звернутися до головуючого з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. Слово надається одразу після звернення.

Стаття 46.Закінчення обговорення.

1. Після закінчення обговорення головуючий повідомляє депутатів про перехід до голосування.

2. З цього моменту слово може надаватися тільки з процедурних питань, способу чи порядку голосування й тільки до моменту оголошення головуючим голосування.

ІІІ. 9. Розгляд питань порядку денного.

Стаття 48. Загальний порядок розгляду питань порядку денного.

1. Питання затвердженого порядку денного сесії ради, як правило, розглядаються у тій черговості, у якій вони були затверджені.

2. В окремих випадках черговість розгляду питань може бути змінено за рішенням ради, прийнятим більшістю голосів від складу ради після обговорення за скороченою процедурою.

3. При цьому заслуховується виступ ініціатора такої пропозиції з її обґрунтуванням, опонентів пропозиції, а також заслуховується виступ з цього питання голови або секретаря ради.

4. Питання порядку денного, які попередньо не розглянуто відповідною постійною чи іншою комісією у виняткових випадках можуть бути включені до порядку денного шляхом прийняття відповідного рішення. Перед розглядом такого питання по суті робиться перерва для розгляду цього питання відповідною комісією або дане питання розглядається без такого розгляду за окремим рішенням ради. Дане питання приймається більшістю голосів від загального складу ради.

5. Для внесення до порядку денного сесії питань про визнання рішення ради таким, що втратило чинність, прийнятого раніше, внесення доповнень та поправок до нього, необхідна більшість голосів депутатів від загального складу ради.

Стаття 49. Скорочена процедура розгляду питань порядку денного.

1. Рішення щодо поправок, а також з процедурних питань та інших питань приймаються радою після скороченого обговорення, яке включає:

1) виступи ініціаторів з внесенням та обґрунтуванням пропозицій;

2) виступи депутатів(за необхідності) на підтримку або проти прийняття пропозиції;

3) уточнення та оголошення головуючим на засіданні пропозицій, які надійшли і будуть ставитися на голосування.

2. При застосуванні процедури скороченого обговорення головуючий на засіданні надає слово за усним або письмовим зверненням депутатів.

Стаття 50. Рішення про неприйнятність питання до розгляду.

1. У ході обговорення питань депутати, міський голова чи представник виконавчого комітету ради у будь-який час можуть порушити питання про неприйнятність проекту рішення з цього питання за таких підстав:

1) їх невідповідності Конституції України, чинним законам або попереднім рішенням ради;

2) їх прийняття не входить до компетенції ради.

2. У разі порушення кількох питань про неприйнятність, їх обговорення здійснюється одночасно і на голосування вони ставляться в порядку їх надходження.

3. Рішення про неприйнятність і зняття питання з порядку денного пленарного засідання сесії, приймається більшістю від загального складу ради.

Стаття 51. Відкладення розгляду питання.

1. До і під час обговорення питання порядку денного, депутати можуть запропонувати відкласти це питання, а саме – перенести його розгляд чи прийняття остаточного рішення щодо нього до настання певних обставин чи здійснення певних дій.

2. Рішення щодо відкладених питань приймаються більшістю голосів від загального складу ради, за винятком випадків, визначених регламентом.

Стаття 52. Розгляд пропозицій про неприйнятність та про відкладення питання.

1. Розгляд і прийняття рішення про неприйнятність чи щодо відкладеного питання здійснюються одразу після їх внесення та обговорення за скороченою процедурою.

2. Обговорення і прийняття рішення про неприйнятність чи щодо відкладеного питання відбувається до голосування по проекту рішення, відносно якого ці питання внесено.

3. У разі внесення кількох відкладених питань, вони обговорюються окремо одне від одного.

ІІІ. 10. Порядок голосування пропозицій.

Стаття 53. Загальні вимоги до голосування пропозицій і поправок.

1. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки, що надійшли у письмовому вигляді і не були відкликані, а також пропозиції, що надійшли в усній формі безпосередньо під час обговорення відповідного питання на сесії Ради.

2. Якщо окрема думка депутата містить пропозиції щодо обговорюваного питання, головуючий на засіданні оголошує ці пропозиції і ставить їх на голосування також.

3. Головуючий на засіданні може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, якщо його сформульовано нечітко або він не стосується обговорюваного питання, або суперечить раніше прийнятим рішенням, або повторює по суті відхилений радою текст. Процедурне рішення з цього приводу може прийматися радою без обговорення.

4. Відхилені радою пропозиції і поправки щодо вже прийнятого тексту при повторному їх внесенні (в ході розгляду того ж питання порядку денного) на голосування не ставляться, крім випадку, коли після скасування рішення щодо прийнятого тексту його розгляд починається знову.

Стаття 54. Оголошення суті голосування.

1. Перед голосуванням, головуючий зачитує тексти пропозиції чи поправки, що будуть ставитися на голосування, при цьому називається ініціатор внесення тексту.

2. Перед голосуванням кількох пропозицій або поправок, які виключають одна одну, головуючий на засіданні послідовно оголошує їх зміст і, якщо немає зауважень до їх змісту, проводить голосування щодо кожної поправки чи пропозиції окремо.

3. Після голосування всіх поправок проект рішення голосується в цілому..

4. Після закінчення голосування головуючий на засіданні оголошує його результати.

ІІІ. 11. Прийняття рішень.

Стаття 55. Прийняття радою рішень.

1. На пленарних засіданнях рада може приймати у межах своєї компетенції та відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» нормативні та інші акти у формі рішень..

2. Рішення ради приймається після обговорення на її пленарному засіданні більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків голосування з процедурних питань, визначених цим Регламентом. При встановленні результатів голосування до загального складу міської ради враховується голос Бучацького міського голови, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради.

3. Рішення ради приймається на її пленарному засіданні шляхом відкритого поіменного голосування депутатів, окрім випадків, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», в яких рішення приймається таємним голосуванням.

4. Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто не може переривати голосування. З початку процедури голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

5. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

6. Якщо результат голосування викликає обґрунтовані сумніви або з інших причин, рада може прийняти процедурне рішення про переголосування.

Стаття 56. Відкрите голосування.

1. Для прийняття рішень, з’ясування волевиявлення депутатів Ради на пленарних засіданнях Ради проводиться відкрите поіменне голосування. Відкрите голосування проводиться простим підняттям рук з позицій:«За», «Проти» або «Утримався». Депутат має право відкрито заявити, що не бере або не брав участі в голосуванні. Підрахунок голосів здійснюється Лічильною комісією в порядку, передбаченому цим Регламентом.

2. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”. На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради(відображаються протокольно).

Стаття 57. Загальні положення про таємне голосування .

1. Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, передбачених Законуом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2. Таємне голосування відбувається із застосуванням бюлетенів для таємного голосування. Бюлетені для таємного голосування виготовляє апарат Ради за дорученням голови Ради або іншої особи, яка скликала пленарне засідання Ради.

3. Протоколювання процедури таємного голосування та підрахунок голосів під час таємного голосування здійснює Лічильна комісія.

4. Протоколи Лічильної комісії про виготовлення бюлетенів для голосування та результати таємного голосування за допомогою бюлетенів зберігаються разом із протоколом пленарного засідання Ради.

5. Таємне голосування має здійснюватися депутатом Ради особисто, без стороннього втручання. Контроль з боку сторонніх осіб за волевиявленням депутата забороняється.

Стаття 58. Вимоги до бюлетеня для таємного голосування.

1. Бюлетені для таємного голосування повинні бути однаковими за матеріалом виготовлення, кольором, розміром, змістом. У бюлетені для таємного голосування зазначається також мета голосування – обрання, призначення, затвердження, дострокове припинення повноважень тощо.

2. Запитання, винесені для вирішення шляхом проведення таємного голосування, повинні бути сформульовані таким чином, щоб на них можна було дати чітку та однозначну відповідь (висловити чітку позицію з волевиявлення). Проти кожного питання, винесеного на таємне голосування, має бути розміщений графічний знак (трикутник, квадрат, коло тощо), за допомогою відмітки у якому депутат може чітко висловити своє волевиявлення. Якщо питання передбачає кілька варіантів відповідей («так», «ні», «утримався» або «за», «проти», «утримався»), проти такого питання у бюлетені має бути розміщено кілька графічних символів із позначенням варіанту відповіді. Варіанти відповіді та графічні символи мають бути розміщені таким чином, аби унеможливити їх неоднозначне розуміння та уникнути плутанини щодо того, яку відповідь надає депутат, роблячи позначку біля варіанту відповіді.

3. Організація виготовлення бюлетенів для таємного голосування у кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів Ради, покладається на апарат Ради. Доручення про виготовлення бюлетенів для таємного голосування дає голова Ради або інша особа, на вимогу якої скликане пленарне засідання Ради. У випадку проведення першого засідання Ради нового скликання, бюлетені для голосування виготовляються апаратом Ради за дорученням голови Лічильної комісії одразу після обрання комісії, для чого у пленарному засіданні оголошується перерва.

4. Лічильна комісія перевіряє, чи відповідають бюлетені для таємного голосування встановленій формі та чи виготовлені вони у кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів Ради.

5. Якщо виготовлені бюлетені не відповідають вимогам, передбаченим чинним законодавством чи цим Регламентом, у засіданні Ради оголошується перерва для виготовлення нових бюлетенів для таємного голосування за формою, встановленою Лічильною комісією. Нові бюлетені виготовляються виконавчим апаратом Ради під контролем уповноваженого представника (представників) Лічильної комісії.

6. Недійсними вважаються бюлетені:

– невстановленого зразка;

– в яких підтримано дві і більше кандидатур на одну посаду;

– у яких голосуючим не зроблено жодної позначки;

– в яких неможливо з’ясувати волевиявлення депутата Ради;

– до яких додатково вписані прізвища, не погоджені на пленарному засіданні.

7. Якщо у скриньках для таємного голосування виявиться більше бюлетенів встановленого зразка, ніж їх видано згідно з реєстром про одержання бюлетенів, всі бюлетені для таємного голосування вважаються недійсними і проводиться переголосування.

Стаття 59. Процедура таємного голосування.

1. Час, місце і порядок проведення таємного голосування визначаються Лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатів Ради. Лічильна комісія перед початком голосування перевіряє наявність місць для таємного голосування, опечатує скриньки для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови для додержання таємності голосування.

2. Бюлетені видаються безпосередньо біля місць для таємного голосування згідно Реєстру про одержання бюлетеня для таємного голосування.

3. Кожному депутату Ради після пред’явлення ним посвідчення, або іншого документа, що посвідчує його особу та проставлення особистого підпису в Реєстрі про одержання бюлетеня для таємного голосування, Лічильна комісія видає один бюлетень для таємного голосування.

4. Голосування проводиться у місці для таємного голосування і здійснюється проставленням у бюлетені позначки напроти прізвища кандидата, за якого депутат ради голосує (проставлення позначки навпроти відповіді «за», «проти» або «утримався» – якщо питання передбачає кілька варіантів відповіді). Заповнений бюлетень опускається в прозору скриньку, яка повинна знаходитися біля місця для таємного голосування.

Стаття 60. Таємне голосування списком кандидатур.

1. Рада може прийняти процедурне рішення про таємне голосування щодо кандидатур списком, якщо інше не встановлено законом.

2. Кандидатури вносяться до бюлетенів в алфавітному порядку.

3. Підрахунок голосів здійснюються щодо кожної кандидатури окремо. Обраними, призначеними чи затвердженими при голосуванні списком вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів депутатів Ради, при дотриманні умов Регламенту.

4. Якщо кілька кандидатів набрали однакову кількість голосів, щодо цих кандидатів проводиться повторне голосування, якщо жоден з них не надасть заяву про самовідвід.

Стаття 61. Підведення підсумків таємного голосування.

1. Підрахунок результатів таємного голосування здійснюється Лічильною комісією відкрито.

2. Результати таємного голосування Лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують всі її члени. У разі незгоди будь-кого з членів Лічильної комісії з даними протоколу, він у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні Ради.

3. Про результати таємного голосування голова Лічильної комісії або визначений комісією доповідач доповідає на пленарному засіданні Ради та відповідає на запитання депутатів Ради.

4. У разі виявлення Лічильною комісією порушення порядку голосування, результати голосування оголошуються Лічильною комісією недійсними.

Стаття 62. Підписання, зупинення та набуття чинності рішень ради.

1. Рішення ради у п’ятиденний термін з моменту його прийняття підписується Бучацьким міським головою, а у випадках, визначених цим регламентом, головуючим на засіданні ради.

2. Рішення ради у п’ятиденний термін з моменту його прийняття може бути зупинено Бучацьким міським головою і внесено на повторний розгляд ради з обґрунтуванням зауважень.

3. Рада зобов’язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо рада відхилила зауваження голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами голосів депутатів від загального складу ради, воно набирає чинності незалежно від підписання його міським головою і оприлюднюється.

4. У випадку, коли міський голова не підписує прийняті радою в межах її компетенції рішення, рада може поставити питання про незабезпечення міським головою наданих йому повноважень.

5. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо органом чи посадовою особою не встановлено пізніший строк введення цих актів у дію.

6. Оприлюднення актів Ради здійснюється шляхом їх опублікування на офіційному сайті міської ради у відповідності до положень Закону України «Про доступ до публічної інформації». Акти посадових осіб місцевого самоврядування, в т.ч. міського голови (крім внутрішньоорганізаційних), підлягають обов’язковому опублікуванню на офіційному сайті Ради не пізніше 5-ти робочих днів з дня підписання, прийняття, затвердження документа.

ІІІ. 12. Спеціальні процедури прийняття рішень.

Стаття 63. Обрання голів постійних комісій.

1. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Голови комісій можуть обиратися як окремим голосування, так і голосуванням в цілому за склад комісії та обрання її голови, що визначається процедурним рішенням ради.

2. Кандидатури для обрання голів постійних комісій ради висуваються міським головою та депутатами з урахуванням пропозицій депутатських фракцій та з урахуванням згоди кандидатів.

3. У разі внесення міським головою узгодженого з депутатами або депутатськими фракціями списку голів постійних комісій, за процедурним рішенням ради, голосування здійснюється за списком у цілому, при цьому обговорення кандидатур на пленарному засіданні не проводиться.

4. Список кандидатів для обрання на посади голів постійних комісій ради повинен містити прізвища, імена та по батькові кандидатів на посади голів відповідних комісій.

5. У разі, коли голосування за списком голів постійних комісій не привело до їх обрання, міський голова вносить кандидатури на посади голів комісій, голосування по кандидатурах відбувається окремо.

6. Кожному кандидату на посаду голови постійної комісії(за його згодою) надається слово для виступу та відповідей на запитання.

7. У разі вибуття голови постійної комісії із складу депутатів, міський голова за поданням фракції, від якої висувався цей голова комісії, пропонує кандидатуру на цю посаду. В разі, якщо такий кандидат не обраний, пропозиції щодо кандидатів може вносити депутати та інші депутатські фракції.

Стаття 64. Відкликання голови постійної комісії.

1. Голова постійної комісії може бути в будь-який час звільнений з посади за рішенням ради, прийнятим відкритим поіменним голосуванням.

2. Пропозиції про звільнення з посади голови постійної комісії ради вносяться:

1) особистою письмовою заявою голови цієї комісії;

2) міським головою;

3) за рішенням відповідної постійної комісії ради, прийнятим на її засіданні (без врахування голосу самого голови постійної комісії);

4) не менш як половиною депутатів від їх фактичної кількості.

3. Якщо питання про відкликання порушено за рішенням постійної комісії, рада заслуховує доповідь з цього питання одного з членів комісії, визначеного нею.

4. Голова постійної комісії доповідає про свою діяльність на цій посаді та організацію і стан справ з питань, віднесених до його відання, та відповідає на запитання депутатів.

5. Рішення ради про відкликання голови постійної комісії має містити відомості про причини відкликання.

6. Якщо рішення про відкликання з посади голови постійної комісії не прийнято, наступного разу подання про відкликання може виноситися на голосування не раніше наступної сесії.

Стаття 65. Обрання членів виконавчого комітету ради.

1. Кількісний склад виконавчого комітету визначається відповідною радою. Персональний склад виконавчого комітету ради затверджується радою за пропозицією міського голови за винятком кандидатур осіб, які обіймають посади секретаря ради та старост, які входять до складу виконавчого комітету за посадою.

2. Внесені на розгляд ради кандидатури членів виконавчого комітету можуть обговорюватися в постійних комісіях, які можуть готувати щодо кандидатур рекомендації і у разі потреби роблять доповіді на пленарних засіданнях.

3. Кандидати на посади заступника(ів) міського голови за необхідності обговорюються на пленарному засіданні, виступають та дають відповідають на запитання. Щодо інших кандидатів у члени виконкому, то їх персональні виступи на засіданнях ради є не обов’язковими.

4. В обговоренні кандидатур на посади заступників міського голови, членів виконкому можуть брати участь тільки депутати.

5. Рада приймає процедурне рішення про голосування щодо кожної кандидатури окремо чи списком.

6. Якщо запропонована міським головою кандидатура не дістала підтримки необхідної більшості депутатів, міський голова у десятиденний термін представляє раді кандидатуру, щодо якої проводиться нове обговорення і голосування. Одна і таж кандидатура може пропонуватися два і більше разів.

Стаття 66. Звільнення з посад за власним бажанням.

1. Будь-яка посадова особа, обрання чи призначення якої передбачено цим регламентом, у будь-який час може скласти свої повноваження за власним бажанням шляхом подання відповідної заяви на ім’я міського голови.

2. Рішення про задоволення заяви вирішується у відповідності до чинного законодавства.

Стаття 67. Дострокове припинення повноважень міського голови.

1. Повноваження Бучацького міського голови достроково припиняються у випадках, передбачених законодавством України.

Стаття 68. Дострокове припинення повноважень секретаря міської ради, заступника(заступників) міського голови.

1. Повноваження секретаря міської ради, заступника(заступників) міського голови достроково припиняються у випадках, передбачених законодавством України.

Стаття 69. Дострокове припинення повноважень депутата ради.

1. Повноваження депутата Бучацької міської ради достроково припиняються у випадках та з урахуванням процедур, передбачених законодавством України.

Стаття 70. Дострокове припинення повноважень міської ради.

1. Дострокове припинення повноважень Бучацької міської ради відбувається у випадках та з урахуванням процедур, передбачених законодавством України.

Стаття 71. Розгляд проекту бюджету.

1. Підготовка проекту бюджету є обов’язком виконавчих органів Ради.

2. Проект місцевого бюджету має бути збалансованим і таким, що забезпечує оптимальний розподіл видатків в межах усієї території міської ради.

3. Перший місцевий бюджет ради, утвореної внаслідок об’єднання, планується із врахуванням особливостей, передбачених законодавством України та може готуватися Фінансовим відділом Бучацької райдержадміністрації.

4. Проект бюджету публікується на офіційному сайті міської ради. Постійні комісії і депутати міської ради передають свої поправки до проекту бюджету у профілюючу постійну комісію.

5. Поправки можуть бути такого змісту:

1) скоротити статтю видатків (доходів);

2) виключити статтю видатків (доходів);

3) збільшити статтю видатків (доходів);

4) додати нову статтю видатків (доходів).

6. Якщо постійна комісія або депутат вносять пропозицію про збільшення видатків або скорочення доходів, вони зобов’язані запропонувати на ту ж саму суму, відповідно, збільшення доходів за рахунок інших джерел або скорочення видатків на іншу статтю. Постійні комісії і депутати подають до кожної поправки, як правило письмове обґрунтування.

7. На засіданнях профілюючої постійної комісії розглядаються поправки, що надійшли у визначений термін.

8. Фінансовий відділ міської ради готує проект рішення та доповідь про міський бюджет.

ІІІ. 13. Набрання чинності рішень ради.

Стаття 72. Набрання чинності рішень ради.

1. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.

2. Акти ради оприлюднюються у спосіб, визначений статтею 61 цього Регламенту.

3. У разі виявлення невідповідності оприлюдненого тексту з оригіналом прийнятого рішення, виправлення вносяться негайно, якщо невідповідності мають місце в документі, розміщеному на офіційному сайті ради.

4. У разі якщо невідповідність виявлена в опублікованому тексті, секретар ради забезпечує реалізацію необхідних заходів для якнайшвидшого опублікування прийнятого тексту рішення.

ІІІ. 14. Дисципліна та етика пленарних засідань.

Стаття 73. Дотримання регламенту виступів.

1. На засіданні ради промовець не повинен вживати образливих висловлювань, непристойних та лайливих слів, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на засіданні має право попередити промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а у разі повторного порушення – позбавити його права виступу на даному засіданні.

2. Якщо головуючий на засіданні звертається до промовця, останній повинен негайно зупинити свій виступ, інакше головуючий на засіданні може припинити його виступ.

3. Якщо промовець виступає без дозволу головуючого на засіданні, мікрофон може бути вимкнуто без попередження.

4. Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на засіданні після двох попереджень позбавляє його слова. Частина виступу промовця, виголошена після позбавлення його слова, не включається до запису та протоколу засідання.

5. Якщо депутат вважає, що промовець або головуючий на засіданні неправильно тлумачить його слова або дії, він може у письмовій формі звернутися до головуючого на засіданні з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. За таким зверненням головуючий на засіданні надає депутату слово одразу або в кінці обговорення, але до голосування; в останньому випадку головуючий на засіданні одразу повідомляє депутатів про надходження такого звернення від депутата і про час, коли йому буде надано слово.

Стаття 74. Дотримання дисципліни в залі засідань.

1. Під час засідання ради депутати не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу(вигуками, оплесками, вставанням тощо).

2. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання ради, головуючий на засіданні попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження протягом дня, процедурним рішенням рада може запропонувати депутату залишити зал до кінця засідання. Якщо депутат відмовляється залишити зал, головуючий на засіданні припиняє засідання до виконання депутатом його вимоги.

3. Особи, що перебувають у залі, де проводиться сесія, перед початком її роботи повинні відключити дзвінки мобільних телефонів.

4. У разі грубого порушення дисципліни або перешкод у проведенні засідання, головуючий на засіданні може оголосити перерву або закрити засідання.

5. У разі оголошення перерви або закриття засідання у зв’язку з обставинами, зазначеними у ч. 1 цієї статті, рада збирається в день, оголошений головуючим.

Стаття 75. Відсутність депутата на засіданнях ради.

1. Відсутність депутата на засіданнях ради та її органів, до яких його обрано, допускається лише з поважних причин..

2. Підставою для відсутності депутата на засіданнях ради чи її органів, є виконання депутатом у цей же час доручень ради або її органів, якщо про такі доручення ними було прийнято відповідні рішення. Про відсутність депутата із зазначених підстав раду повідомляє секретар ради.

3. За звичайних умов поважною причиною для відсутності депутата є його відпустка, відрядження за місцем основної роботи, тимчасове звільнення від роботи у зв’язку із хворобою, доглядом за дитиною та іншими обстави¬нами, коли згідно із законодавством працівник має право на тимчасову відпустку, тощо.

4. Якщо хтось із депутатів не може прибути вчасно на засідання, то про це він має повідомити головуючого або секретаря ради.

ІІІ. 15. Протокол та запис засідання.

Стаття 76. Протокол пленарного засідання ради.

1. Засідання ради протоколюється. Протокол засідання ради підписує особа, яка головувала на сесії (пленарному засіданні).

2. У протоколі фіксуються хід і результати проведення пленарного засідання Ради, зокрема (але не виключно):

1) назву ради та її скликання, порядковий номер сесії, відомості про дату, час і місце проведення пленарного засідання Ради;

2) загальне число депутатів ради, кількість депутатів Ради, зареєстрованих на пленарному засіданні Ради;

3) питання порядку денного пленарного засідання Ради;

4) прізвище, ім’я, по-батькові головуючого на пленарному засіданні Ради і виступаючих;

5) прізвище, ім’я, по батькові депутата (депутатів), які утрималися від голосування з мотивів наявності конфлікту інтересів, із зазначенням найменування питання, винесеного на розгляд;

6) результати поіменного голосування і прийняті рішення.

3. До протоколу сесії додаються:.

1) тексти доповідей і співдоповідей(якщо доповідачі та співдоповідачі їх надали);

2) перелік виступаючих та основні тези їх виступу, а також додані письмові тексти виступів депутатів, які не брали участі у дебатах і в зв’язку з припиненням обговорення питань;

3) список присутніх на сесії депутатів;

4) подані депутатами письмові поправки і доповнення до проектів рішень;

5) подані письмові довідки, зауваження;

6) перелік рішень сесії.

4. Протоколи сесій та рішення сесії підписуються особисто міським головою, а у разі його відсутності — секретарем міської Ради або особою яка головувала на засіданні сесії. Додатки до рішень сесії підписує секретар міської ради.

5. Протоколи сесії Ради є відкритими і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» з урахуванням особливостей, визначених цим Регламентом, а також в обов’язковому порядку оприлюднюються на офіційному сайті Бучацької міської ради не пізніше 5-ти робочих днів з дня підписання його особою, яка головувала на сесії (пленарному засіданні).

Стаття 77. Зберігання протоколів.

1. Протокол засідання ради є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення та прийняття рішення радою.

2. Протоколи засідань зберігають протягом усього скликання ради у секретаря ради і передають до архіву у відповідності до законодавства.

3. Протокол закритого засідання зберігають у порядку, встановленому для документів з обмеженим доступом.

4. Протоколи засідань ради надаються депутатам ради для ознайомлення за їх зверненням.

5. Матеріали засідання надаються для ознайомлення за дорученням секретаря ради, відповідно до вимог законодавства України про інформацію.

Стаття 78. Набуття чинності та термін дії Регмаменту.

Регламент набуває чинності з моменту його затвердження на сесії міської ради і діє до прийняття нового регламенту радою наступного скликання. Протягом терміну повноважень міської ради VІІІ скликання можливе внесення змін і доповнень до цього Регламенту, які затверджує сесія міської ради.

Секретар міської ради                                            А.О.Чук