ПОЛОЖЕНЯ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ БУЧАЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ » ПОЛОЖЕННЯ ПРО СЕКТОР ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ІНВЕСТИЦІЙ БУЧАЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Сектор економічного розвитку та інвестицій Бучацької міської ради (в подальшому – Сектор), утворюється міською радою, є підзвітним та підконтрольним міській раді, підпорядковується виконавчому комітету міської ради, голові міської ради, діє у відповідності з цим Положенням.

1.2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими та підзаконними актами, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами міністерств та відомств, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, регламентом міської ради та цим Положенням.

1.3. Реорганізація, ліквідація Сектору проводиться за рішенням міської ради.

ІІ. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ СЕКТОРУ

2.1. Основними завданнями Сектору є:

2.1.1. Реалізація повноважень Бучацької міської ради та її виконавчих органів у забезпеченні реалізації державної політики, дотримання законодавства та виконання функцій управління у сфері соціально-економічного розвитку, інвестицій, регуляторної діяльності.

2.1.2. Забезпечення реалізації державної політики з питань розвитку підприємництва, регуляторної політики, економічної конкуренції та обмеження монополізму.

2.1.3. Участь у реалізації державної інвестиційної та інноваційної політики, розвитку міжрегіональних та міждержавних економічних зв’язків, координація роботи по залученню інвестицій, супроводження інвестиційних проектів.

2.1.4. Організація та проведення заходів по залученню до оподаткування платників податку на доходи фізичних осіб, акцизного податку, рентної плати, екологічного податку, місцевих податків і зборів.

2.1.5. Розробка (в межах повноважень) та надання Бучацькій міській раді пропозицій щодо оптимізації ставок та пільг із місцевих податків та зборів на території громади.

2.1.6. Участь у заходах з легалізації трудових відносин, проведення роз’яснювальної роботи із даного питання з суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність на території громади.

2.1.7. Участь у реалізації цінової політики.

2.1.8. Сприяння здійсненню інвестиційної та інноваційної діяльності суб’єктами господарювання на території громади.

2.1.9. Надання пропозицій до проектів регіональних і міжрегіональних програм з метою залучення зовнішніх ресурсів на нагальні потреби територіальної громади.

2.1.10. Сприяння реалізації стратегічних і поточних програм економічного і соціального розвитку громади.

2.1.11. Забезпечення умов для сталого економічного і соціального розвитку громади.

2.1.12. Сприяння залученню інвестицій в економіку та соціальну сферу громади.

2.1.13. Забезпечення захисту економічних прав і законних інтересів суб’єктів господарювання.

2.1.14. Участь у межах компетенції у приватизації та відчуженні майна комунальної власності територіальної громади, на виконання рішень відповідних органів місцевого самоврядування.

2.1.15. Розробка пропозицій до проектів місцевого бюджету, які стосуються економічного і соціального розвитку громади.

Сектор відповідно до визначених завдань виконує такі функції:

• організовує дотримання законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших актів законодавства та здійснює контроль за їх реалізацією;

• організовує розроблення проекту стратегії розвитку громади, забезпечує координацію виконання стратегії розвитку та підготовку звітів про її виконання;

• розробляє прогнози соціально-економічного розвитку громади та програми її економічного і соціального розвитку на короткостроковий період;

• бере участь у розробленні проектів прогнозів економічного і соціального розвитку регіону на середньо – та короткостроковий період і загальнодержавних програм економічного, соціального розвитку, інших державних цільових програм, забезпечує координацію виконання завдань, визначених цими програмами, на території громади;

• бере участь у розробці рішень Бучацької міської ради щодо встановлення ставок та пільг місцевих податків та зборів;

• надає пропозиції Бучацькій міській раді та її виконавчим органам щодо залучення до оподаткування платників податку на доходи фізичних осіб, акцизного податку, рентної плати, екологічного податку, місцевих податків та зборів, організовує взаємодію з органами Державної податкової служби України з питань нарахування та сплати податків до бюджету громади;

• бере участь у заходах спрямованих на легалізацію зайнятості населення;

• забезпечує контроль за виконанням показників програм економічного і соціального розвитку громади на короткостроковий період; аналізує стан та тенденції соціально-економічного розвитку секторів та галузей економіки громади, виявляє проблеми, що його стримують, та вносить пропозиції щодо їх вирішення; забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб; проводить моніторинг залучених інвестицій в економіку громади; розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату; готує пропозиції щодо: погодження в межах законодавства інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки; надання державної підтримки суб’єктам інвестиційної діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки;

• вживає заходів до розширення міжрегіональних та міжнародних економічних зв’язків; сприяє створенню і функціонуванню у громаді підприємств з іноземними інвестиціями, організації виробничої кооперації та інвестиційної діяльності за участю іноземних інвесторів, залученню в економіку громади додаткових матеріальних і фінансових ресурсів; надає суб’єктам господарської діяльності громади інформацію щодо пропозицій іноземних підприємств зі співробітництва; бере участь у підготовці пропозицій щодо визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності; здійснює моніторинг промислового виробництва у громади та вносить пропозиції щодо його подальшого розвитку; координує в межах своєї компетенції роботу промислового комплексу громади з питань збільшення обсягів товарного виробництва, впровадження у виробництво нових інвестиційних, науково-технічних проектів та розробок, прогресивних технологій, нових екологічно чистих і ресурсозберігаючих технологій;

• розробляє проекти програм розвитку малого і середнього підприємництва, здійснює моніторинг виконання таких програм; сприяє формуванню інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва, розвитку міжміського та міжрегіонального співробітництва суб’єктів малого і середнього підприємництва; бере участь у проведенні нарад, семінарів, громадських оглядів, конкурсів з питань діяльності суб’єктів підприємництва у сфері виробництва товарів та їх реалізації, у розвитку і впровадженні нових форм організації торгівлі та побутового обслуговування, які проводяться на території громади; сприяє в межах своїх повноважень (разом з іншими структурними підрозділами міської ради) участі підприємств та організацій громади у виставково-ярмаркових та презентаційних заходах;

• здійснює моніторинг реалізації проектів (програм) міжнародної технічної допомоги та визначає їх координаторів;

• надає пропозиції стосовно залучення міжнародної технічної допомоги відповідно до пріоритетних напрямів економічного і соціального розвитку;

• надає розпорядникам бюджетних коштів, у межах повноважень, методологічну допомогу з питань здійснення закупівель;

• вносить, у межах повноважень, пропозиції до проекту бюджету;

• готує (бере участь у підготовці), у межах повноважень, проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп;

• готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами міської ради інформаційні та аналітичні матеріали для подання виконавчому комітету міської ради;

• розробляє проекти розпоряджень міського голови, готує і вносить пропозиції для прийняття рішень міською радою та її виконавчим комітетом;

• бере участь у розробленні проектів розпоряджень міського голови, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради;

• бере участь у підготовці звітів міського голови;

• забезпечує, у межах компетенції, здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

• розглядає, у межах компетенції, звернення громадян, підприємств, установ і організацій;

• за дорученням керівництва міської ради опрацьовує, у межах компетенції Сектору, запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

• забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

• забезпечує, у межах повноважень, реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

• забезпечує, у межах повноважень, захист персональних даних;

• організовує, у межах повноважень, роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

• здійснює передбачені законом інші галузеві повноваження.

ІІІ. ПРАВА СЕКТОРУ

3.1. Сектор для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

– за дорученням керівництва міської ради представляти інтереси міської ради в установах та організаціях, інших управлінських структурах з питань, що входять до його компетенції;

– одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ і організацій не залежно від форм власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

– вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи виконавчого комітету у сфері економічного розвитку;

– користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів місцевого самоврядування, системами зв’язку і комунікацій та іншими технічними засобами;

– брати участь у засіданнях сесій міської ради, нарадах, інших заходах, що проводяться в міській раді, скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

– вимагати від керівництва належних умов праці для працівників Сектору, підвищення їх кваліфікації;

– залучати фахівців інших структурних підрозділів Бучацької міської ради, підприємств установ та організацій, об’єднань громадян до розгляду питань, що належать до його компетенції;

3.2. Сектор в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об’єднаннями громадян.

ІV. КЕРІВНИЦТВО СЕКТОРУ

4.1. Сектор очолює завідувач Сектору, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою, на конкурсній основі.

4.2. Завідувач сектору повинен мати вищу освіту не нижче ступеня магістра, спеціаліста, стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років, вільно володіти державною мовою.

Завідувач Сектору:

– здійснює керівництво діяльністю Сектору, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Сектор завдань і виконання своїх функцій;

– вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету міської ради, сесіях міської ради питань, що належать до компетенції Сектору, бере участь у їх засіданнях;

– вносить пропозиції міському голові щодо застосування заходів дисциплінарних стягнень та заохочень до працівників Сектору;

– забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності Сектору, вживає заходів до його поліпшення;

– вносить пропозиції міському голові щодо структури і штату працівників Сектору;

– розробляє посадові інструкції працівників Сектору та розподіляє обов’язки між ними, визначає функції та ступінь відповідальності працівників Сектору;

– планує роботу Сектору, вносить пропозиції до планів роботи виконавчого комітету міської ради;

– від імені Сектору та в межах завдань покладених на Сектор підписує документи, пов’язані з діяльністю Сектору;

– представляє Сектор у відносинах з виконавчими органами міської ради, місцевими органами виконавчої влади, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян;

– здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та положенням про Сектор;

– забезпечує дотримання працівниками Сектору правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

– несе дисциплінарну відповідальність за невиконання, несвоєчасне або неналежне виконання функцій, покладених на нього в межах і в порядку, встановленому чинним законодавством.

4.2. У разі тимчасової відсутності завідувача Сектору виконання його обов’язків покладається на головного спеціаліста Сектору.

V.ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Права, обов’язки та відповідальність працівників Сектору визначені у посадових інструкціях, які затверджуються у порядку встановленому чинним законодавством України.

5.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться за рішенням міської ради.

 

Секретар міської ради                                                 Анатолій ЧУК

 

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.