ПОЛОЖЕНЯ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ БУЧАЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ » ПОЛОЖЕННЯ ПРО СЕКТОР ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ БУЧАЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

I. 3АГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Сектор організаційної роботи Бучацької міської ради (далі- сектор) утворений рішенням Бучацької міської ради відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та є виконавчим органом Бучацької міської ради.

1.2. Основною метою діяльності сектору є забезпечення роботи міської ради та її виконавчих органів на підставі, в межах повноважень і у спосіб, що передбачені Конституцією та Законами України.

1.3. Сектор є підзвітним і підконтрольним Бучацькій міській раді, підпорядкований виконавчому комітету ради, міському голові.

1.4. Структура та чисельність працівників сектору встановлюється рішенням Бучацької міської ради.

1.5. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, кабінету Міністрів України, рішеннями Бучацької міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням, іншими нормами чинного законодавства України.

1.6. Сектор очолює завідувач сектору організаційної роботи.

1.7. Згідно штатного розпису у складі сектору є головний спеціаліст.

1.8. Структура і чисельність працівників сектору затверджується сесією міської ради.

1.9. Призначення на посаду та звільнення з посади працівників сектору здійснюється міським головою відповідно до чинного законодавства.

1.10. На час відсутності завідувача сектору його обов’язки виконує головний спеціаліст сектору.

II. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ СЕКТОРУ

2.1. Основними завданнями сектору є:

2.1.1.Організаційне забезпечення діяльності міської ради, її органів та депутатів.

2.1.2. 3абезпечення взаємодії міської ради з органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян з питань, що належать до компетенції сектору.

2.2. Відповідно до покладених завдань сектор виконує такі функції:

2.2.1. 3абезпечення організаційної підготовки проведення сесій, засідань постійних комісій та виконавчого комітету міської ради.

2.2.2. Оформлення протоколів засідань сесій, постійних комісій та засідань виконкому.

2.2.3. Сприяння в роботі та забезпечення діяльності постійних комісій міської ради, надання практичної допомоги в організації їх роботи, координування їх діяльності, сприяння у підготовці матеріалів і проведенні засідань, планів роботи постійних комісій та, при необхідності, звітів про їх виконання, попередньому обговоренню питань та проектів рішень, що вносяться на розгляд сесії міської ради.

2.2.4 За дорученням керівництва міської ради забезпечення підготовки та проведення нарад, семінарів зі старостами міської ради.

2.2.5. Надання виконавчим органам міської ради методичної і консультативної допомоги з питань, що належать до компетенції сектору.

III. ПРАВА СЕКТОРУ

3.1. Залучати працівників інших відділів міської ради, які визначені відповідальними, до роботи постійних комісій, відповідно до компетенції постійної комісії.

3.2. Брати участь у роботі сесій, засіданнях постійних комісій та виконавчого комітету міської ради.

3.3. Отримувати в установленому порядку від виконавчих органів міської ради, правоохоронних та інших органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності інформацію, довідки, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на сектор завдань.

IV. КЕРІВНИЦТВО СЕКТОРУ

4.1. Завідувач сектору організаційної роботи міської ради (далі – завідувач сектору) здійснює безпосереднє керівництво роботою сектору і несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань.

4.2. Особа, що призначається на посаду завідувача сектору організаційної роботи повинна мати вищу освіту не нижче ступеня магістра, спеціаліста, стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років, вільно володіти державною мовою.

4.3. Завідувач сектору повинен знати: Конституцію України; Закони України «Про місцеве самоврядування»; Укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють діяльність органів місцевого самоврядування.

4.4. Завідувач сектору призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням міського голови відповідно до чинного законодавства.

4.5. Завідувач сектору:

– забезпечує виконання завдань, покладених на сектор;

– планує роботу сектору та здійснює контроль за виконанням планів роботи;

– за погодженням з керівництвом міської ради розподіляє обов’язки між працівниками сектору;

– здійснює роботу з ведення діловодства у секторі відповідно до інструкції;

– забезпечує загальне координування роботи постійних комісій міської ради, надання їм та депутатам практичної допомоги;

– взаємодіє з виконавчими органами Бучацької міської ради державними органами, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, об’єднаннях громадян з питань, віднесених до його компетенції;

– бере участь у нарадах, що проводить керівництво міської ради при розгляді питань, що належать до компетенції сектору.

– за дорученням керівництва міської ради забезпечує підготовку та проведення нарад, семінарів зі старостами міської ради.

V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Права, обов’язки і відповідальність працівників cектору визначені у посадових інструкціях, які затверджуються у порядку встановленому чинним законодавством.

5.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться за рішенням міської ради.

 

Секретар міської ради                                                 Анатолій ЧУК

 

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.