ПОЛОЖЕНЯ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ БУЧАЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ » ПОЛОЖЕННЯ ПРО СЕКТОР СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ БУЧАЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Сектор соціальної роботи Бучацької міської ради (далі – сектор) утворений рішенням Бучацької міської ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та є виконавчим органом Бучацької міської ради.

1.2. Основною метою діяльності сектору є забезпечення роботи міської ради та її виконавчих органів на підставі, в межах повноважень і у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

1.3. Сектор є підзвітним і підконтрольним Бучацькій міській раді, підпорядкований виконавчому комітету ради, міському голові.

1.4. Структура та чисельність працівників сектору встановлюється штатним розписом Бучацької міської ради.

1.5. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Бучацької міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями Бучацького міського голови, цим Положенням, іншими нормами чинного законодавства України.

ІІ. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ СЕКТОРУ

2.1. Основними завданнями сектору соціальної роботи є:

2.1.1. Попередження виникнення складних життєвих обставин (СЖО) та вирішення соціальних проблем жителів громади.

2.1.2. Розвиток системи соціальних послуг та соціальної допомоги на рівні Бучацької міської ради.

2.1.3. Формування та реалізація заходів, проектів та програм щодо соціального розвитку Бучацької міської ради.

2.1.4. Координація взаємодії державних, комунальних, недержавних організацій та установ сфери соціальних послуг і соціального захисту, ініціативних груп та представників бізнесу щодо забезпечення прав та інтересів жителів громади.

2.1.5. Моніторинг та оцінка якості, доступності та ефективності послуг в соціальній сфері на рівні Бучацької міської ради.

2.2. Сектор соціальної роботи відповідно до покладених на нього завдань виконує функції:

2.2.1.Розробляє та виконує програми і здійснює заходи, спрямовані на забезпечення соціального захисту жителів громади, у тому числі підтримки сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах.

2.2.2. Організовує надання соціальних послуг відповідно до потреб громади.

2.2.3.Проводить консультування та інформування мешканців громади щодо надання усіх видів соціальної підтримки (пільг, субсидій, компенсацій, виплат та спеціалізованих соціальних послуг.

2.2.4. Готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали, звітність з питань, що належать до його компетенції управлінню соціального захисту населення Чортківської райдержадміністрації, Департаменту соціального захисту населення Тернопільської облдержадміністрації.

2.2.5. Залучає громадські та благодійні організації до виконання соціальних програм і здійснення відповідних заходів.

2.2.6. Веде Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг.

2.2.7. Здійснює реєстрацію та ведення квартирного обліку в Бучацькій міській раді.

2.2.8. Забезпечує взаємодію надавачів соціальних послуг та органів, установ, закладів, фізичних осіб-підприємців, які в межах своєї компетенції надають на території громади допомогу вразливим групам населення та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, та/або здійснюють їх захист.

2.2.9. Здійснює облік сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги.

2.2.10. Проводить оцінку потреб сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, визначає види соціальних послуг та методи соціальної роботи, забезпечує психологічну підтримку.

2.2.11. Інформування населення про соціальні послуги, які надаються відповідно до законодавства.

ІІІ. ПРАВА СЕКТОРУ

3.1. За погодженням з міським головою брати участь у конференціях, семінарах, нарадах та інших заходах, що стосуються роботи сектору.

3.2. Одержувати в установленому законодавством порядку від виконавчих органів та структурних підрозділів Бучацької міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3.3. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців виконавчих органів та структурних підрозділів Бучацької міської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою).

3.4. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Бучацької міської ради у сфері соціального захисту населення.

3.5. Підписувати в межах своєї компетенції відповідні документи.

ІV. КЕРІВНИЦТВО СЕКТОРУ

4.1. Сектор очолює завідувач сектору, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою відповідно до вимог Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про місцеве самоврядування в Україні».

4.2. Відповідно до штатного розпису в склад сектору входить головний спеціаліст.

4.3. На час відсутності завідувача сектору, його обов’язки виконує головний спеціаліст сектору.

4.4. На посаду завідувача сектору призначається особа, яка має освіту, не нижче ступеня магістра, спеціаліста, стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років, вільно володіє державною мовою.

4.5. Завідувач сектору:

– забезпечує виконання завдань, покладених на сектор;

– за погодженням з керівництвом міської ради, розподіляє обов’язки між працівниками сектору;

– планує роботу сектору та здійснює контроль за її виконанням;

– несе персональну відповідальність за невиконання, неякісне чи несвоєчасне виконання своїх посадових обов’язків;

– представляє за дорученням міського голови раду та її виконавчий комітет в установах, організаціях та на підприємствах з питань, що відносяться до його компетенції;

– вносити міському голові пропозиції щодо вдосконалення роботи.

V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Права, обов’язки та відповідальність працівників сектору визначені у посадових інструкціях, які затверджуються у порядку, встановленому чинним законодавством.

5.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться за рішенням міської ради.

 

Секретар міської ради                                                 Анатолій ЧУК

 

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.