ПОЛОЖЕНЯ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ БУЧАЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ » ПОЛОЖЕННЯ ПРО СЛУЖБУ У СПРАВАХ ДІТЕЙ БУЧАЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Служба у справах дітей Бучацької міської ради (далі – служба) утворена рішенням Бучацької міської ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та є виконавчим органом Бучацької міської ради.

1.2. Основною метою діяльності відділу є забезпечення роботи міської ради та її виконавчих органів на підставі, в межах повноважень і у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

1.3. Служба є підзвітною і підконтрольною Бучацькій міській раді, підпорядкована виконавчому комітету ради, міському голові.

1.4. Структура та чисельність працівників служби встановлюється рішенням Бучацької міської ради.

1.5. Служба у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, розпорядженнями голови обласної, районної державної адміністрацій, міської ради, наказами начальника служби у справах дітей обласної державної адміністрації.

1.6. Служба не має статусу юридичної особи.

ІІ. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ СЛУЖБИ

2.1. Основними завданнями служби у справах дітей Бучацької міської ради є:

2.1.1.Реалізація на території територіальної громади державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

2.1.2. Розроблення і здійснення самостійно та разом з іншими структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів, щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей.

2.1.3. Координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності.

2.1.4. Забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї.

2.1.5. Здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності.

2.1.6. Ведення державної статистики щодо дітей.

2.1.7. Ведення обліку дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок).

2.1.8. Надання органам виконавчої влади, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

2.1.9. Улаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню.

2.1.10. Підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

2.1.11. Визначення пріоритетних напрямів поліпшення становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

Служба відповідно до покладених на неї завдань:

1) організовує розроблення і здійснення на території громади заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання бездоглядності та безпритульності, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

2) оформляє документи на влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку, піклування, до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, сприяє усиновленню;

3) подає пропозиції до проектів регіональних програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей;

4) забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню ними правопорушень;

5) разом з відповідними виконавчими органами Бучацької міської ради, науковими установами організовує і проводить соціологічні дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів;

6) організовує і проводить разом з іншими виконавчими органами та структурними підрозділами міської ради, уповноваженими підрозділами органів Національної поліції заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

7) розробляє і подає на розгляд міської ради пропозиції щодо бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності;

8) веде облік дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);

9) надає потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в службі, і видає направлення на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною;

10) готує акт обстеження умов проживання дитини та опис її майна, а також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, піклувальника;

11) проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників за окремо складеним графіком, але не рідше ніж раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування;

12) готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу;

13) бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та закладів соціального захисту для дітей у сім’ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей;

14) готує та подає в установленому порядку статистичну звітність;

15) розглядає в установленому порядку звернення громадян;

16) проводить перевірку дотримання законодавства та умови працевлаштування неповнолітніх;

17) проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації;

18) здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства;

19) веде облік дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, кандидатів в усиновлювачі, сімей потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах в Єдиній інформаційно-аналітичній системі «Діти»;

20) здійснює підготовку матеріалів для здійснення усиновлення дітей у встановленому порядку;

21) інформує дитину, яка постраждала від домашнього насильства, її батьків, інших законних представників, якщо вони не є кривдниками дитини, а також дитину, яка вчинила домашнє насильство у будь-якій формі, її батьків, інших законних представників про права дитини, заходи та послуги, якими вони можуть скористатися;

22) взаємодіє з іншими виконавчими органами Бучацької міської ради, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян та громадянами.

ІІІ. ПРАВА СЛУЖБИ

3.1. Приймати рішення з питань, що належать до її компетенції, які є обов’язковими для виконання виконавчими органами міської ради, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, посадовими особами, громадянами.

3.2. Отримувати повідомлення від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень.

3.3. Отримувати в установленому порядку від інших виконавчих органів та структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від місцевих органів державної статистики – статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

3.4. Звертатися до місцевих органів виконавчої влади, виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей.

3.5. Проводити профілактичну, роз’яснювальну роботу серед дітей які опинилися в складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім’ю та навчальні заклади з метою запобігання вчиненню правопорушень.

3.6. Порушувати перед органами виконавчої влади питання про направлення до спеціальних установ, навчальних закладів усіх форм власності дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім’ю та навчальні заклади.

3.7. Влаштовувати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, передавати під опіку, піклування, на усиновлення.

3.8. Вести справи з опіки, піклування над дітьми та усиновлення дітей.

3.9. Перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності, стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання, а також умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності.

3.10. Представляти в разі необхідності інтереси дитини в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності.

3.11. Запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб з метою з’ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень, і вживати заходів до усунення таких причин.

3.12. Скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до їх компетенції.

3.13. Проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, опікунів чи піклувальників, розглядати їх скарги та заяви з питань, що належать до їх компетенції.

3.14. Визначати потребу в утворенні спеціальних установ і закладів соціального захисту для дітей.

3.15. Розробляти і реалізовувати власні та підтримувати громадські програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод та законних інтересів дітей.

4.16. Відвідувати дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, перебувають на обліку в службі, за місцем їх проживання, навчання і роботи, вживати заходів для соціального захисту дітей.

V. КЕРІВНИЦТВО СЛУЖБИ

5.1. Службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Бучацьким міським головою з дотриманням вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та Кодексу законів про працю України.

5.2. Начальник служби:

1) здійснює керівництво діяльністю служби, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань;

2) планує роботу служби, організовує виконання покладених на неї завдань;

3) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень служби;

4) забезпечує дотримання працівниками служби правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

5) представляє інтереси служби у взаємовідносинах з іншими виконавчими органами міської ради та структурними підрозділами, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, в судах усіх інстанцій та будь-якої юрисдикції, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності;

6) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету питання, що належать до компетенції слуби, розробляє проєкти відповідних рішень;

7) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Фінансове забезпечення діяльності служби здійснюється відповідно до законодавства.

5.2. Права, обов’язки і відповідальність працівників служби визначені у посадових інструкціях, які затверджуються у порядку встановленому чинним законодавством України.

5.3. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться за рішенням міської ради.

 

Секретар міської ради                                                 Анатолій ЧУК

 

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.