ПОЛОЖЕНЯ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ БУЧАЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ » ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ БУЧАЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ інформаційного забезпечення та зв’язків з громадськістю Бучацької міської ради (далі – відділ) є виконавчим органом Бучацької міської ради без статусу юридичної особи. Відділ утворюється міською радою, є підзвітним і підконтрольним Бучацькій міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, указами Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради, розпорядженнями міського голови, рішеннями виконавчого комітету міської ради, актами вищих органів влади, а також цим положенням.

1.3. Структура та чисельність працівників відділу встановлюється рішенням Бучацької міської ради.

1.4. Відділ не має статусу юридичної особи.

ІІ. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

2.1. Основними завданнями відділу є:

2.1.1. Здійснення технічного (забезпечення комп’ютерною та оргтехнікою), інформаційного та іншого забезпечення діяльності міської ради та її органів.

2.1.2. Розвиток і впровадження сучасних інформаційних технологій у діяльність міської ради та її органів.

2.1.3. Вивчення та аналіз існуючого досвіду впровадження сучасних інформаційних технологій у діяльність представницьких органів місцевого самоврядування в інших містах, підготовка висновків та пропозиції щодо можливості запозичення позитивного досвіду.

2.1.4. Внесення пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансування на технічне забезпечення діяльності міської ради та її органів.

2.1.5. Забезпечення модернізації та розвитку інформаційних технологій в міській раді та її органах.

2.1.6. Подання пропозицій до планів закупівель на відповідний бюджетний період.

2.1.7. Подання пропозицій щодо списання основних засобів з балансу міської ради та її органів.

2.1.8. Організація технічного супроводу проведення пленарних засідань міської ради та засідань постійних комісій.

2.1.9. Участь у підготовці розпорядчих документів, що встановлюють правила доступу користувачів до ресурсів баз даних, визначення порядку, норм, правил із захисту інформації.

2.1.10. Вжиття необхідних заходів з метою формування у громадськості позитивного сприйняття діяльності органів місцевого самоврядування.

2.1.11. Вивчення та аналіз діяльності міських організацій політичних партій, громадських об’єднань, професійних спілок, забезпечення взаємодію та комунікації виконавчих органів міської ради з ними.

2.1.12. Забезпечення проведення прес-конференцій, брифінгів та інших публічних заходів.

2.1.13. Забезпечення своєчасності та достовірності оприлюднення інформації про діяльність міської ради, міського голови, виконавчого комітету міської ради в розділі «Новини».

2.2. Відповідно до покладених завдань відділ виконує такі функції:

2.2.1. Організовує впровадження в роботу міської ради комп’ютерних технологій: встановлення комп’ютерного обладнання, запровадження комп’ютерних програм статистичної звітності, автоматизованої системи електронного документообігу, створення локальної комп’ютерної мережі, підключення до корпоративної мережі по виділеному захищеному каналі, встановлення спеціального комп’ютерного обладнання тощо.

2.2.2. Забезпечує функціонування, наповнення та обслуговування офіційного веб-сайту Бучацької міської ради, Facebook та YouTube сторінок.

2.2.3. Забезпечує трансляції пленарних засідань міської ради у мережі Інтернет в режимі реального часу.

2.2.4. Забезпечує адміністрування та належне функціонування робочих місць працівників ради.

2.2.5. Забезпечує введення в експлуатацію, встановлення, обслуговування комп’ютерної техніки, периферійного обладнання та оргтехніки, що експлуатуються в міській раді.

2.2.6. Організовує проведення робіт щодо інсталяції програмного забезпечення.

2.2.7. Здійснює обслуговування та моніторинг працездатності програмного забезпечення та мережного обладнання комп’ютерної мережі.

2.2.8. Надає консультативну допомогу голові та працівникам з питань роботи та використання комп’ютерного обладнання і програмного забезпечення.

2.2.9. Забезпечує моніторинг введення в експлуатацію та організовує обслуговування комп’ютерної мережі, поточне адміністрування мережного обладнання локальної комп’ютерної мережі та серверів комп’ютерної мережі.

2.2.10. Здійснює моніторинг дотримання технології експлуатації програмного забезпечення та використання антивірусного захисту локальної комп’ютерної мережі.

2.2.11. Забезпечує виявлення і попередження недоліків у роботі під час використання комп’ютерної та оргтехніки, системного та прикладного програмного забезпечення.

2.2.12. Проводить аналіз стану інформаційного забезпечення та вносить пропозиції з урахуванням положень щодо вдосконалення форм і методів роботи в частині інформаційного забезпечення діяльності міської ради.

2.2.13. Забезпечує в межах своїх повноважень доступ до публічної інформації, розпорядником якої є відділ, яка є обов’язковою для оприлюднення відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», на веб-сайті міської ради.

2.2.14. Розповсюджує за дорученням міського голови заяви, повідомлення, звернення та роз’яснювальні інформаційні й довідкові матеріали про роботу Бучацької міської ради.

2.2.15. Координує діяльність відділів, управлінь, служб щодо організації інформаційної роботи з наповнення та подальшого функціонування офіційного веб-сайту Бучацької міської ради, Facebook та YouTube сторінок.

2.2.16. Забезпечує дотримання своєчасності, відкритості та достовірності оприлюднення інформації про діяльність міської ради, міського голови, виконавчого комітету міської ради та інформаційне наповнення офіційного веб-сайту міської ради в розділі «Новини».

2.2.17. Проводить аналіз діяльності міських організацій політичних партій, громадських об’єднань, професійних спілок, забезпечує взаємодію та комунікацію виконавчих органів міської ради з ними.

2.2.18. Здійснює повноваження, передбачені законодавством України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями міського голови, шляхом взаємодії із засобами масової інформації, міськими організаціями політичних партій, громадськими об’єднаннями.

2.2.19. Сприяє висвітленню у засобах масової інформації та інформаційних інтернет ресурсах діяльності міської ради та її виконавчого комітету, міського голови, виконавчих органів міської ради та інформує населення про громадсько-політичне становище в місті, діяльність виконавчих органів міської ради та підпорядкованих комунальних установ, підприємств, організацій.

2.2.20. Залучає виконавчі органи міської ради до підготовки інформаційних матеріалів для засобів масової інформації та інформаційних інтернет ресурсів.

2.2.21. Забезпечує проведення прес-конференцій, брифінгів та інших публічних заходів за участю міського голови, керівників виконавчих органів міської ради.

2.2.22. Здійснює постійний моніторинг за розміщенням та своєчасним оновленням виконавчими органами міської ради інформації за напрямами їх діяльності на офіційному веб-сайті міської ради.

2.2.23. Вносить пропозиції щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників відділу.

2.2.24. Здійснює заходи щодо протидії корупції та контроль за додержанням посадовими особами відділу вимог антикорупційного законодавства.

2.2.25. Виконує інші функції, пов’язані з реалізацією наданих повноважень.

ІІІ. ПРАВА ВІДДІЛУ

Відділ має право:

3.1. На соціально-правовий захист відповідно до свого статуту.

3.2. Користуватися правами і свободами, передбаченими законодавством України.

3.3. Брати участь в заходах міської ради та її виконавчого комітету, нарадах та зборах колективу.

3.4. Підвищувати професійний рівень посадових осіб у системі підготовки та підвищення кваліфікації працівників міської ради.

3.5. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи ради у сфері інформаційного забезпечення та зв’язків з громадськістю;

3.6. Залучати керівників та посадових осіб виконавчих органів міської ради (за погодженням з їх керівниками), інших органів місцевого самоврядування до підготовки матеріалів для публікацій у засобах масової інформації.

3.7. Одержувати в установленому порядку від виконавчих органів міської ради та структурних підрозділів документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань у межах наданих повноважень.

3.8. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції відділу.

3.9. Брати участь у роботі комісій та інших засідань міської ради.

3.10. Взаємодіяти з іншими виконавчими органами міської ради, а також з підприємствами, установами, організаціями, громадянами та їх об’єднаннями під час виконання покладених на відділ завдань.

3.11. Представляти інтереси міської ради в установах, організаціях, органах влади з питань, що належить до його компетенції.

ІV. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛУ

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється міським головою в установленому законом порядку.

4.2. Начальник відділу повинен мати вищу освіту не нижче ступеня магістра, спеціаліста, стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років, вільно володіти державною мовою.

4.3. Начальник відділу здійснює функціональні обов’язки відповідно до повноважень та несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Права, обов’язки і відповідальність працівників відділу визначені у посадових інструкціях, які затверджуються у порядку встановленому чинним законодавством України.

5.2. Відділ забезпечується приміщенням, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки (комп’ютери, принтери, сканери, ксерокс, диктофони, фотокамери), доступом до мережі Інтернет, періодичними виданнями та інформаційно-довідковою літературою, а також відповідно обладнаними місцями для документів.

5.3. Зміни та доповнення до цього положення вносяться за рішенням міської ради.

 

Секретар міської ради                                                 Анатолій ЧУК

 

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.