ПОЛОЖЕНЯ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ БУЧАЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ » ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ ЮРИДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПЕРСОНАЛУ БУЧАЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Відділ юридичного забезпечення та персоналу Бучацької міської ради (далі – відділ) утворений рішенням Бучацької міської ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та є виконавчим органом Бучацької міської ради.

1.2. Основною метою діяльності відділу є забезпечення роботи міської ради та її виконавчих органів на підставі, в межах повноважень і у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

1.3. Відділ є підзвітним і підконтрольним Бучацькій міській раді, підпорядкований виконавчому комітету ради, Бучацькому міському голові.

1.4. Структура та чисельність працівників відділу встановлюється рішенням Бучацької міської ради.

1.5. У структурі відділу є сектор з питань персоналу.

1.6. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Бучацької міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням, іншими нормами чинного законодавства України.

1.7. Відділ не має статусу юридичної особи.

1.8. Відділ і сектор мають печатки з власним найменуваннями та відповідні штампи.

ІІ. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

2.1.Основними завданнями відділу юридичного забезпечення та персоналу є:

2.1.1. Організація правової роботи міської ради, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання актів законодавства виконавчими органами міської ради та її посадовими особами під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків.

2.1.2. Роз`яснення чинного законодавства України.

2.1.3. Захист прав та законних інтересів міської ради та її виконавчих органів у судах, інших органах.

2.1.4. Своєчасне застосування правових норм при здійсненні своїх повноважень виконавчими органами міської ради та їх посадовими особами.

2.1.5. Реалізація державної політики з питань управління персоналом в органах місцевого самоврядування.

2.1.6. Забезпечення здійснення міським головою своїх повноважень з питань управління персоналом.

2.1.7. Забезпечення організаційного розвитку Бучацької міської ради.

2.1.8. Добір персоналу міської ради.

2.1.9. Прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності.

2.1.10. Здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту.

2.1.11. Документальне оформлення вступу на службу, її проходження та припинення.

2.2. Відповідно до покладених завдань, основними функціями відділу юридичного забезпечення та персоналу є:

2.2.1. Координація правової роботи, здійснення методичного керівництва, перевірка її проведення у виконавчих органах міської ради.

2.2.2. Підготовка проектів нормативних документів, господарських договорів (угод, контрактів), письмових висновків чи зауважень до них та забезпечення захисту майнових прав і законних інтересів міської ради в разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов`язань.

2.2.3. Перевірка на відповідність законодавству проектів нормативно-правових актів та актів індивідуальної дії, що подаються на сесію міської ради та її виконавчого комітету, міському голові, погодження (візування) їх за наявності віз керівників відповідних структурних підрозділів або осіб, які їх заміщують.

2.2.4. Надання пропозицій виконавчим органам міської ради щодо приведення нормативно-правових актів та інших документів у відповідність із законодавством.

2.2.5. Підготовка проектів розпоряджень міського голови, проектів рішень сесії міської ради та її виконавчого комітету, які відносяться до компетенції відділу.

2.2.6. Участь у забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів міської ради в разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов’язань.

2.2.7. За дорученням міського голови спільно з відповідними виконавчими органами міської ради сприяння своєчасному вжиттю заходів та належному виконанню постанов, ухвал та рішень судів, приписів, подання, запитів правоохоронних органів що стосується діяльності міської ради, її виконавчого комітету, міського голови та інших виконавчих органів.

2.2.8. Сприяння діяльності адміністративної комісії при виконавчому комітетові Бучацької міської ради.

2.2.9. Організація претензійної та позовної роботи, проведення аналізу її результатів. Представлення в установленому законодавством порядку інтересів ради та її виконавчих органів в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів, підготовка процесуальних документів (відзиви, заперечення, зустрічні позови, клопотання, апеляційні та касаційні скарги тощо) у справах, порушених за зазначеними позовами.

2.2.10. Участь у розгляді матеріалів за наслідком перевірок, ревізій, інвентаризацій, підготовка правових висновків за фактами виявлених правопорушень.

2.2.11. Надання юридичних консультацій депутатам, старостам, постійним комісіям міської ради щодо здійснення ними своїх повноважень, забезпечення їх необхідними нормативно-правовими актами за потреби та в межах своєї компетенції.

2.2.12. Перевірка документів правового характеру, в тому числі договорів, які стосуються діяльності міської ради та її виконавчих органів на відповідність вимогам чинного законодавства України, погодження їх шляхом візування начальником відділу, або особою, яка його заміщує.

2.2.13. Доведення, у разі необхідності, до виконавчих органів Бучацької міської ради та її виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, інформації про нові акти законодавства, зміни в них, рекомендації Міністерства юстиції України, роз’яснення (правові позиції) Верховного Суду України тощо.

2.2.14. Участь у пленарних засіданнях Бучацької міської ради, засіданнях виконавчого комітету Бучацької міської ради, постійних комісій Бучацької міської ради, інших дорадчих та колегіальних органів з розгляду галузевих питань.

2.2.15. За дорученнями міського голови підготовка звернень до органів прокуратури, поліції, інших контролюючих та правоохоронних органів про здійснення перевірок дотримання чинного законодавства України фізичними та юридичними особами, які порушують інтереси територіальної громади, та притягнення їх до відповідальності.

2.2.16. Роз’яснення застосування законодавства, а також за дорученням міського голови надання правових консультацій при розгляді звернень громадян з питань, що належать до компетенції відділу.

2.2.17. Організація роботи щодо розробки структури Бучацької міської ради та її виконавчих органів.

2.2.18. Розроблення і участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та служби в органах місцевого самоврядування.

2.2.19. Внесення міському голові пропозицій з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту.

2.2.20. Здійснення аналітично – консультативного забезпечення міського голови з питань управління персоналом.

2.2.21. Контроль за розробленням посадових інструкцій посадових осіб міської ради та службовців міської ради, які затверджує міський голова, а також переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам.

2.2.22. Проведення роботи щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій.

2.2.23. Вивчення потреби в персоналі на вакантні посади в Бучацькій міській раді та внесення відповідних пропозицій міському голові.

2.2.24. Прийом документів від кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування міської ради, проведення перевірки документів, поданих кандидатами, на відповідність їх встановленим законодавством вимогам.

2.2.25. Організація роботи щодо стажування посадових осіб міської ради.

2.2.26. Проведення роботи з резервом кадрів Бучацької міської ради, організаційне забезпечення формування кадрового резерву.

2.2.27. Здійснення заходів щодо атестації посадових осіб місцевого самоврядування.

2.2.28. За дорученням міського голови, перевірка дотримання вимог законодавства про працю та службу в органах місцевого самоврядування, правил внутрішнього трудового розпорядку в Бучацькій міській раді.

2.2.29. Разом з іншими виконавчими органами та структурними підрозділами Бучацької міської ради:

– організація роботи щодо розробки положень про виконавчі органи (структурні підрозділи);

– підготовка та опрацювання штатного розпису;

– спільно з відділом бухгалтерського обліку та звітності забезпечення організації роботи щодо мотивації персоналу міської ради;

– забезпечення планування службової кар’єри, планомірне заміщення посад посадових осіб місцевого самоврядування;

2.2.30. Організація проведення внутрішніх навчань посадових осіб місцевого самоврядування.

2.2.31. Здійснення планування професійного навчання посадових осіб місцевого самоврядування міської ради.

2.2.32. Узагальнення потреби посадових осіб місцевого самоврядування у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і внесення відповідних пропозицій міському голові.

2.2.33. Ведення встановленої звітно-облікової документації, підготовка звітності з кадрових питань.

2.2.34. Обчислення стажу роботи та стажу служби в органах місцевого самоврядування.

2.2.35. Розгляд пропозицій та підготовка документів щодо заохочення та нагородження персоналу державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, ведення відповідного обліку.

2.2.36. Організація складання Присяги посадової особи місцевого самоврядування.

2.2.37. Оформлення документів про присвоєння відповідних рангів посадовим особам місцевого самоврядування.

2.2.38. Ознайомлення працівників з правилами внутрішнього трудового розпорядку Бучацької міської ради, посадовими інструкціями та іншими документами.

2.2.39. Забезпечення підготовки матеріалів щодо призначення на посади та звільнення персоналу міської ради.

2.2.40. Здійснення контролю за встановленням надбавок за вислугу років.

2.2.41. Формування графіків відпусток працівників Бучацької міської ради, підготовка проєктів розпоряджень щодо надання відпусток працівникам, контроль їх надання та облік.

2.2.42. Здійснення роботи, пов’язаної із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ працівників Бучацької міської ради.

2.2.43. Оформлення і видача довідок з місця роботи працівника.

2.2.44. Опрацювання листків тимчасової непрацездатності.

2.2.45. У межах компетенції підготовка проєктів розпоряджень про відрядження персоналу.

2.2.46. Забезпечення видачі у встановленому порядку звільненій особі копії акта про звільнення, належно оформленої трудової книжки.

2.2.47. Забезпечення організації проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад.

2.2.48. Забезпечення організації проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», підготовка довідки про її результати.

2.2.49. Проведення іншої роботи, пов’язаної із застосуванням законодавства про працю та службу в органах місцевого самоврядування.

2.2.50. У відповідності до вимог Закону України «Про захист персональних даних» забезпечення роботи в міській раді зі створення, формування та обробки бази персональних даних працівників і кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування, забезпечення використання персональних даних вказаної бази і даних інших баз персональних даних, створених в міській раді, лише відповідно до службових обов’язків.

2.2.51. Організація роботи в міській раді із захисту даних бази персональних даних працівників і кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування при їх обробці, відповідно до Закону «Про захист персональних даних».

2.2.52. Організація роботи з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

2.2.53. Контроль за складанням акту передачі справ і майна, у разі звільнення з посади чи переведення на іншу посаду працівника.

2.2.54. Здійснення інших функції, передбачених законодавством.

2.2.55. Вжиття дієвих заходів щодо дотримання спеціалістами відділу та сектору вимог законодавства України щодо служби в органах місцевого самоврядування, антикорупційного законодавства і здійснення заходів щодо запобігання корупції та боротьби з хабарництвом.

2.2.56. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є міська рада, у межах повноважень відділу та сектору, надання відповідей на запити на публічну інформацію в межах компетенції та порядку встановленому законодавством.

2.2.57. Забезпечення у межах повноважень відділу та сектору реалізації державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

2.2.58. Організація та скликання нарад з питань, що належать до компетенції відділу.

2.2.59. Виконання інших функцій здійснюється відповідно до законодавства та за дорученням міського голови.

ІІІ. ПРАВА ВІДДІЛУ

3.1. Діючи в судах від імені Бучацької міської ради, її виконавчого комітету посадові особи відділу юридичного забезпечення та персоналу Бучацької міської ради, мають право:

3.1.1. Брати участь у розгляді справ у місцевих загальних судах, господарських судах, адміністративних судах усіх інстанцій зі всіма правами, які надані позивачу, відповідачу, третім особам, заявникам, заінтересованим особам, потерпілому та іншим учасникам процесу.

3.1.2. Знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, виготовляти копії з документів, долучених до справи, одержувати копії з документів, долучених до справи, одержувати копії рішень, ухвал, інших процесуальних документів.

3.1.3. Брати участь у судових засіданнях, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, ставити питання іншим учасникам справи, а також свідкам, експертам, спеціалістам, подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб.

3.1.4. Ознайомлюватися з протоколом судового засідання, записом фіксування судового засідання технічними засобами, робити з них копії, подавати письмові зауваження з приводу їх неправильності чи неповноти.

3.1.5. Оскаржувати рішення суду.

3.1.6. Відмовитися від позову, визнавати позов, змінювати підставу або предмет позову, збільшувати або зменшувати розмір позовних вимог, укладати мирову угоду.

3.1.7. Підписувати будь-які процесуальні документи, посвідчувати копії.

3.1.8. Користуватися всіма іншими процесуальними правами, встановленими чинним законодавством України.

3.2. У процесі примусового виконання рішення (як учасник виконавчого провадження) посадові особи відділу юридичного забезпечення та персоналу Бучацької міської ради мають право брати участь у виконавчому провадженні.

3.3. У процесі виконання службових обов’язків посадові особи відділу юридичного забезпечення та персоналу Бучацької міської ради мають право:

3.3.1. Взаємодіяти з виконавчими органами Бучацької міської ради, державними органами та органами місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції.

3.3.2. З метою забезпечення своєчасного виконання завдань, які потребують оперативного вжиття відповідних заходів, отримувати від працівників виконавчих органів міської ради необхідні матеріали.

3.3.3. Інформувати міського голову про покладення на відділ юридичного забезпечення та персоналу обов’язків, що виходять за межі його компетенції, а також про випадки ненадання або несвоєчасного надання посадовими особами на вимогу відділу інформації, документів, інших матеріалів, необхідних для вирішення порушених питань.

3.3.4. Одержувати у встановленому законодавством порядку від посадових осіб та іншого персоналу міської ради інформацію, матеріали та пояснення (у тому числі письмові), необхідні для здійснення доведених до відділу завдань.

3.3.5. За погодженням з міським головою брати участь у конференціях, семінарах, нарадах та інших заходах з питань правового забезпечення та управління персоналом.

3.3.6. Обробка персональних даних фізичних осіб відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних для виконання своїх повноважень.

3.3.7. Вносити міському голові пропозиції з питань удосконалення кадрової роботи та кадрового менеджменту, підвищення ефективності служби в органах місцевого самоврядування.

3.3.8. За дорученням міського голови представляти міську раду в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу.

3.3.9. Відділ користується також й іншими правами, передбаченими для виконавчого органу ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших норм чинного законодавства України.

IV. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛУ

4.1. Відділ очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади міський голова відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

4.2. Особа, що призначається на посаду начальника відділу повинна мати вищу освіту не нижче ступеня магістра, спеціаліста відповідного професійного спрямування, стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років, вільно володіти державною мовою.

4.3. Посадові обов’язки начальника відділу визначаються посадовою інструкцією, яка затверджуються міським головою.

V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Права, обов’язки і відповідальність працівників відділу визначені у посадових інструкціях, які затверджуються у порядку встановленому чинним законодавством України.

5.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться за рішенням міської ради.

 

Секретар міської ради                                                 Анатолій ЧУК

 

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.