ПОЛОЖЕНЯ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ БУЧАЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ » ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ТА ПРОСТОРОВОГО ПЛАНУВАННЯ БУЧАЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ земельних ресурсів та просторового планування Бучацької міської ради (далі – відділ) утворений рішенням Бучацької міської ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та є виконавчим органом Бучацької міської ради.

1.2. Основною метою діяльності відділу є забезпечення роботи міської ради та її виконавчих органів на підставі, в межах повноважень і у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

1.3. Відділ є підзвітним і підконтрольним Бучацькій міській раді, підпорядкований виконавчому комітету ради, міському голові.

1.4. Структура та чисельність працівників відділу встановлюється рішенням Бучацької міської ради.

1.5. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Земельним кодексом України, Законом України «Про землеустрій», рішеннями Бучацької міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Положенням, іншими нормами чинного законодавства України.

1.6. Відділ не має статусу юридичної особи.

ІІ. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

2.1. Основними завданнями відділу є:

2.1.1. Реалізація державної політики у сфері регулювання земельних відносин, охорони навколишнього середовища на землях комунальної власності у межах повноважень органу місцевого самоврядування.

2.2.2. Здійснення ефективного управління землями комунальної власності територіальної громади, та іншими землями, які перебувають у віддані Бучацької міської ради.

2.2. Відділ земельних ресурсів та просторового планування вiдповiдно до покладених на нього завдань:

2.2.1. Проводить підготовку проектів рішень Бучацької міської ради, розпоряджень Бучацького міського голови з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

2.2.2. Забезпечує реалізацію повноважень Бучацької міської ради щодо землеустрою та земельного кадастру відповідно до законодавства України.

2.2.3. Бере участь у розробленні та виконанні програм з використання і охорони земель територіальної громади.

2.2.4. Організовує роботу щодо забезпечення конституційних та законних прав громадян та юридичних осіб на землю відповідно до Земельного кодексу України та інших нормативних актів України.

2.2.5. Здійснює землеустрій та контроль за впровадженням заходів, передбачених документацією із землеустрою, координує здійснення землеустрою та контроль за використанням і охороною земель комунальної власності, інформує населення про заходи, передбачені землеустроєм.

2.2.6. Здійснює підготовку та виносить на розгляд сесії міської ради, після розгляду на постійній комісії з питань земельних відносин та планування територій, проекти рішень щодо надання дозволів на розроблення документацій із землеустрою, затвердження таких документацій та щодо надання земельних ділянок у власність або користування.

2.2.7. Розробляє пропозиції для розгляду у встановленому порядку щодо встановлення і зміни меж населених пунктів, вилучення (викупу) земельних ділянок для потреб громади, надання під забудову або для інших потреб земель, що перебувають у комунальній власності Бучацької міської ради.

2.2.8. Спільно із постійною комісією з питань земельних відносин та планування територій вирішує земельні спори у порядку, встановленому чинним законодавством.

2.2.9. Розробляє програми в галузі земельних відносин та подає їх на затвердження раді, організовує їх виконання та подає міській раді звіти про хід і результати виконання зазначених програм.

2.2.10. Веде облік договорів оренди земельних ділянок, укладених з міською радою, проводить аналітичну роботу з питань, пов’язаних з строками користування земельними ділянками та повнотою надходження коштів від користувачів.

2.2.11. Здійснює ведення облікової земельно-кадастрової документації відповідно до рішень сесії міської ради.

2.2.12. Надає щомісячну та щорічну інформацію до територіальних підрозділів Державної податкової служби стосовно користувачів земельних ділянок.

2.2.13. Представляє Бучацьку міську раду та її виконавчий комітет при реєстрації земельних ділянок комунальної власності у Державному земельному кадастрі та прав на них в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

2.2.14. Надає консультаційні та інші послуги підприємствам, установам, організаціям та фізичним особам з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

2.2.15. Розглядає звернення громадян, інших суб’єктів з питань, що належать до його компетенції.

2.2.16. Вирішує інші питання у галузі земельних відносин, керуючись чинним законодавством України, виконує інші доручення міського голови та керівництва.

2.2.17. Надає інформацію юридичним особам та фізичним особам, зацікавленим у відведенні земельних ділянок.

2.2.18. Готує проекти рішень сесії Бучацької міської ради щодо викупу земельних ділянок для суспільних потреб територіальної громади.

2.2.19. Бере участь у підготовці і внесенні на розгляд сесії пропозицій по встановленню розмірів орендної плати.

2.2.20. Бере участь у підготовці і внесенні на розгляд сесії пропозицій по встановленню розмірів земельного податку.

2.2.21. Перевіряє проекти договорів оренди землі.

2. 2.22. Надає пропозиції щодо внесення змін та доповнень до договорів оренди земельних ділянок.

2.2.23. Готує акти прийняття – передачі земельних ділянок, що додаються до договорів оренди землі.

2.2.24. Готує угоди про розірвання договорів оренди землі.

2.2.25. Здійснює контроль за виконанням рішень міської ради в частині, що стосується додержання строків укладання договорів оренди землі.

2.2.26. Вносить пропозиції до районної ради щодо встановлення і зміни меж населених пунктів територіальної громади.

2.2.27. Взаємодіє з державними органами контролю, правоохоронними органами та отримує від посадових осіб вказаних органів інформацію, необхідну для виконання покладених на відділ завдань.

2.2.28. Бере участь у підготовці проектів внутрішніх нормативних актів, договорів оренди, розглядає проекти нормативних актів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції відділу, готує проекти письмових висновків чи зауважень до них.

2.2.29. Розглядає земельні спори.

ІІІ. ПРАВА ВІДДІЛУ

3.1. Отримувати від виконавчих органів Бучацької міської ради, підприємств, установ і організацій інформацію з питань, що належить до компетенції відділу.

3.2. Отримувати від виконавчих органів та структурних підрозділів Бучацької міської ради письмові та усні пояснення з питань, що виникають під час погодження документів при розгляді питань щодо землеустрою та земельного кадастру, а також документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань.

3.3. Представляти відділ у відносинах з органами державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та в судах загальної юрисдикції.

3.4. У разі необхідності, за погодженням із керівниками виконавчих органів та структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ і організацій, залучати працівників для розгляду питань, що належать до його компетенції.

3.5. Скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до компетенції відділу.

3.6. Вносити пропозиції міській раді, виконавчому комітету міської ради щодо освоєння земельних ділянок, проведення геологорозвідувальних, пошукових, агротехнічних та інших робіт, які ведуться з порушенням земельного законодавства.

3.7. Перевіряти на відповідність землевпорядній документації межі земельних ділянок.

3.8. Брати участь у розробленні програм щодо використання та охорони земель, проведення інвентаризації земель на території громади, розмежування земель державної та комунальної власності, та інших програм пов’язаних із земельними ресурсами та інших нормативних актів, що розробляються з метою врегулювання земельних відносин в Україні.

IV. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛУ

4.1. На посаду начальника відділу призначається особа, яка має вищу освіту не нижче ступеня магістра, спеціаліста відповідного професійного спрямування, стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років, вільно володіє державною мовою.

4.2. Начальник відділу здійснює керівництво діяльністю відділу, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу;

– розробляє посадові інструкції працівників відділу та подає на затвердження Бучацькому міському голові;

– в межах компетенції забезпечує роботу з матеріалами та документами, що надходять на виконання до відділу;

– за участю керівників виконавчих органів міської ради узагальнює практику роботи у сфері земельних відносин та охорони навколишнього середовища, вносить міському голові пропозиції щодо її удосконалення;

– вносить пропозиції міському голові щодо структури і штату працівників відділу;

– від імені відділу та в межах завдань покладених на відділ підписує документи, пов’язані з діяльністю відділу;

– бере участь у формуванні та підборі кадрового резерву відділу;

– представляє відділ у відносинах з виконавчими органами міської ради, місцевими органами виконавчої влади, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян;

– здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та положенням про відділ.

V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. З метою реалізації покладених завдань, виконання посадових завдань та обов’язків працівниками відділу, доручень керівництва у межах своєї компетенції відділ взаємодіє з постійними комісіями, депутатами Бучацької міської ради, з працівниками виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності міської ради, представниками місцевих органів виконавчої влади, їх структурних підрозділів, територіальних представництв центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, надає та отримує від них необхідну інформацію, а також, у разі потреби, за дорученнями безпосереднього керівника, у межах своєї компетенції взаємодіє з представниками засобів масової інформації, правоохоронних, наглядових, контролюючих та судових органів тощо.

5.2. Ліквідація і реорганізація відділу проводиться в порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.3. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться за рішенням Бучацької міської ради.

 

Секретар міської ради                                                 Анатолій ЧУК

 

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.