ПОЛОЖЕНЯ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ БУЧАЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ » ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ БУЧАЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Загальний відділ є виконавчим органом Бучацької міської ради.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Указами Президента України, постановами Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради, розпорядженнями міського голови та цим положенням.

1.3. Структура та чисельність працівників відділу визначається згідно з рішенням Бучацької міської ради.

1.4. Відділ є підзвітним і підконтрольним Бучацькій міській раді, підпорядкований виконавчому комітету ради.

1.5. Відділ не має статусу юридичної особи.

1.6. Відділ має печатку з власним найменуванням та відповідні штампи.

ІІ. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

2.1. Основними завданнями загального відділу є:

2.1.1. Встановлення у міській раді єдиного порядку документування управлінської інформації і роботи з документами;

2.1.2. Методичне керівництво і контроль за дотриманням установленого порядку роботи з документами у виконавчих органах та структурних підрозділах міської ради.

2.2. Відповідно до покладених завдань, основними функціями відділу є:

2.2.1. Організація роботи зі зверненнями громадян.

2.2.2. Здійснення підготовки вхідної кореспонденції для розгляду, а після письмової резолюції – забезпечення доведення доручення до безпосереднього виконавця.

 

2.2.3. Здійснення контролю за своєчасним розглядом та проходженням документів в Бучацькій міській раді.

2.2.4. Проведення аналізу аналіз інформації про документообіг, необхідної для прийняття управлінських рішень;

2.2.5. Організація збереження документаційного фонду міської ради та користування ним.

2.2.6. Організація за дорученням керівництва підготовки проектів документів, забезпечення оформлення і випуску документів.

2.2.7. Організація друкарського виготовлення, копіювання і тиражування документів.

2.2.8. Завіряння печаткою документів відповідно до вимог, передбачених Інструкцією з діловодства в Бучацькій міській раді.

2.2.9. Забезпечення ведення діловодства по заявах і скаргах громадян їх прийняття, реєстрації і передачі за призначенням, реєстрації і надсилання відповідей на них.

2.2.10. Підготовка довідок, звітів, інформації, доповідних записок, проведення аналізу та узагальнення по заявах і скаргах громадян.

2.2.11. Складання номенклатури справ Бучацької міської ради, забезпечення контролю за правильністю формування, оформлення та зберігання справ, що підлягають здачі в архів.

2.2.12. Виконує інші функції, які випливають з покладених на нього завдань.

ІІІ. ПРАВА ВІДДІЛУ

3.1. Вимагати від виконавчих органів та структурних підрозділів міської ради неухильного виконання надісланих їм документів.

3.2. Повертати виконавцям документи та вимагати їх доопрацювання у випадках порушення Регламенту міської ради та невідповідності чинному законодавству.

3.3. Вносити пропозиції керівництву ради з питань, віднесених до компетенції відділу.

3.4. Отримувати у встановленому порядку від відділів та структурних підрозділів міської ради документи, необхідні для виконання покладених на загальний відділ завдань.

ІV. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛУ

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України і звільняється з посади міським головою.

4.2. На посаду начальника відділу призначається особа, яка має вищу освіту не нижче ступеня магістра, спеціаліста, стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років, вільно володіє державною мовою.

4.3. Начальник відділу:

4.3.1. Забезпечує виконання завдань, покладених на відділ.

4.3.2. Начальник відділу:

1) здійснює керівництво діяльністю відділу;

2) визначає завдання і розподіляє обов’язки між працівниками відділу, аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності їх праці та сприяє підвищенню їх ділової кваліфікації;

3) звітує про роботу відділу перед керівництвом міської ради;

4) здійснює контроль за дотриманням у відділі Регламенту Бучацької міської ради;

5) розглядає у встановленому порядку пропозиції, заяви і скарги громадян з питань, віднесених до компетенції відділу, вживає заходи по усуненню причин, що їх породжують;

6) здійснює інші повноваження відповідно до цього Положення, а також покладених на нього завдань рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями міського голови і секретаря міської ради;

7) забезпечує схоронність справ постійного терміну зберігання до передачі їх в архів;

8) несе відповідальність за організацію обліку, зберігання і контролю за законністю використання печатки та штампів загального відділу.

V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Бучацький міський голова створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує їх приміщеннями, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань, які відносяться до компетенції відділу.

5.2. Ліквідація і реорганізація відділу проводиться в порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.3. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться за рішенням міської ради.

 

Секретар міської ради                                                 Анатолій ЧУК

 

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.