ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРС НА ПОСАДУ КЕРІВНИКА КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

1. Це Положення визначає загальні засади проведення конкурсу на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти (далі – заклад).

Терміни, що використовуються у цьому Положенні:

Засновник – Бучацька міська рада;

Галузевий орган управління – відділ освіти Бучацької міської ради.

2. Керівником закладу може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту не нижче ступеня магістра(спеціаліста) та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний та психологічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

3. Призначення керівників закладів здійснює міський голова шляхом укладання контракту на підставі рішення конкурсної комісії за результатами конкурсного відбору, що проводиться відповідно до цього Положення.

4. Не може бути призначена на посаду керівника закладу особа, яка:

– за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

– має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося. адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення.

5. Підставами для прийняття засновником рішення про проведення конкурсного відбору є:

– одночасно з прийняттям рішення про утворення нового закладу загальної середньої освіти;

– не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору (контракту), укладеного із керівником закладу загальної середньої освіти;

– упродовж десяти робочих днів з дня дострокового припинення (прийняття рішення про дострокове припинення) договору, укладеного з керівником відповідного закладу загальної середньої освіти, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.

6. Подання галузевого органу управління про визнання посади керівника закладу освіти вакантною в установленому законодавством порядку, надається до міської ради.

7. Кандидата на посаду керівника закладу визначає конкурсна комісія за результатами конкурсного відбору.

8. Конкурсний відбір складається з таких етапів:

– прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

– оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

– прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

– перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;

– допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

– ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;

– проведення конкурсного відбору;

– визначення переможця конкурсу та подання результатів конкурсного відбору на розгляд міському голові;

– оприлюднення результатів конкурсу.

9. Організацію та проведення конкурсного відбору, а також роботу конкурсної комісії забезпечує Засновник.

10. Засновник оголошує про проведення конкурсного відбору на офіційному веб-сайті, та веб-сайті закладу освіти не пізніше ніж наступного робочого дня з дня прийняття рішення про проведення конкурсу.

11. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:

– найменування і місцезнаходження закладу загальної середньої освіти;

– найменування посади;

– кваліфікаційні вимоги до керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту»;

-вичерпний перелік, кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі;

– дату та місце початку конкурсного відбору, тривалість;

– прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі.

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству.

Строк подання документів для участі в конкурсному відборі становить не менше 20 та не більше 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору.

12. Для проведення конкурсного відбору засновник створює конкурсну комісію в складі голови, заступника голови, секретаря та членів комісії. Кількісний склад комісії 10 осіб.

13. До складу конкурсної комісії з рівною кількістю представників кожної із сторін включаються представники засновника(посадової особи місцевого самоврядування та депутата міської ради), трудового колективу, громадського об’єднання батьків учнів (вихованці) закладу загальної середньої освіти, керівники закладів загальної середньої освіти Бучацької міської ради та фахівці у сфері загальної середньої освіти.

Конкурсна комісія приймає рішення більшістю голосів від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформлюються протоколами, які підписуються усіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюються на веб-сайтах Засновника, закладу загальної середньої освіти впродовж наступного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії.

Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості. Не допускається будь-яке втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу, зокрема з боку Засновника, його представників.

14. Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:

– за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

– має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

– є близькою особою або членом сім’ї учасника конкурсу чи керівника галузевого органу управління.

15. Кожен член конкурсної комісії зобов’язаний не допускати виникнення конфлікту інтересів під час проведення конкурсу. Конфлікт інтересів — це суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень. Член конкурсної комісії не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли він дізнався чи повинен був дізнатися про наявність у нього реального чи потенційного конфлікту інтересів, повідомляє засновника, який приймає рішення щодо зміни складу конкурсної комісії.

16. Конкурсна комісія:

– опрацьовує подані претендентами документи та визначає відповідність їх установленим вимогам;.

– приймає рішення щодо допуску претендентів до участі в конкурсі;

– забезпечує відкритість та прозорість при проведенні конкурсу;

– проводить конкурсний відбір;

– визначає переможця за результатами проведеного конкурсу.

17. Члени конкурсної комісії мають право:

– вносити пропозиції до порядку денного засідання конкурсної комісії;

– брати участь в обговоренні питань порядку денного засідань конкурсної комісії;

– висловлювати, у тому числі письмово, окрему думку щодо рішень, прийнятих на засіданні комісії.

18. Кожен член конкурсної комісії має один голос та голосує особисто. Голосування за інших осіб чи передача права голосу іншому членові конкурсної комісії або іншій особі не дозволяється.

Спосіб голосування визначається рішенням комісії.

19. Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин усіх членів комісії. Рішення конкурсної комісії приймається на її засіданні більшістю голосів від загального складу конкурсної комісії. При рівному розподілі голосів голос голови конкурсної комісії є вирішальним.

20.Конкурсний відбір полягає в:

– поданні претендентом документів, що підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам;

– поданні претендентом мотиваційного листа і програми розвитку закладу на 2 (два) та/або 6 (шість) років і проведенні ним відкритої публічної презентації;

– вивченні конкурсною комісією поданих документів, мотиваційного листа, програми розвитку закладу на 2 (два) та/або 6 (шість) років;

– заслуховуванні конкурсною комісією публічних презентацій претендентів;

– проведенні співбесід з претендентами на посаду керівника закладу.

21. Особа, яка виявила бажання брати участь у конкурсі, у визначений термін подає засновникові такі документи:

– заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

– автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

– копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

– копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невідємною частиною) не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

– документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

– копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

– довідку про відсутність судимості;

– довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

– програму розвитку закладу, в якій повинні бути чітко відображені заходи, які будуть проводитьсь претендентом в кандидати на посаду керівника для вирішення наявних у закладі освіти проблем, забезпечення фінансово-господарської стійкості та підвищення ефективності його діяльності;

– мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої нею інформації.

Особа може надавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня тощо.

22. Упродовж п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:

– перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам;

– приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання;

– оприлюднює на веб-сайті засновника перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі.

23. Документи від претендентів приймаються протягом терміну, зазначеного в пункті 11 цього Положення, з моменту оприлюднення оголошення про проведення конкурсу. Конкурс проводиться не пізніше 10 робочих днів після закінчення терміну прийняття документів від претендентів.

24. Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

25. Засновник зобов’язаний організувати та забезпечити ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування не пізніше 5 робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.

26. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

– письмового іспиту на знання Конституції України та Закону України “Про запобігання корупції”, законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р;

– перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;

– публічної та відкритої презентації державною мовою програми розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

Критерії оцінювання знань у сфері освіти, ситуаційного завдання, публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, перелік питань для проведення письмового тестування, зразок ситуаційного завдання та критерії їх оцінювання оприлюднюються на веб-сайті засновника та на веб-сайті закладу освіти.

27. Перевірка знань законодавства проводиться шляхом письмового іспиту у формі екзаменаційних білетів в кількості 15 штук, які формуються виконавчим апаратом міської ради. Кожен екзаменаційний білет містить 5 питань, 4 питання на знання чинного законодавства та 1 ситуаційне завдання.

28. Перелік питань для проведення письмового іспиту, зразок ситуаційного завдання та критерії їх оцінювання оприлюднюються на веб-сайті Засновника.

29. Загальний час письмового іспиту для підготовки відповіді на екзаменаційний білет становить 60 хвилин.

Іспит складається державною мовою.

При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом Бучацької міської ради. Перед відповіддю обов’язково вказується прізвище, ім’я, по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.

Після підготовки відповідей на аркуші проставляється підпис кандидата та дата складання іспиту. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів у екзаменаційну відомість.

30. Для оцінки знань кандидатів використовується п’ятибальна система.

31. Екзаменаційні білети затверджуються головою конкурсної комісії.

До кожного білета включається одне питання на перевірку знання Конституції України та Закону України “Про запобігання корупції”, два питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень керівника закладу загальної середньої освіти (Закон України “Про освіту”, Закон України “Про повну загальну середню освіту”, трудове законодавство), питання з Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року та одного ситуаційного завдання – усього – 5 питань.

32. Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

33.Претендент має право:

– відкликати свою заяву та документи до кінцевого строку їх прийняття, письмово повідомивши про це комісію;

– зняти з розгляду конкурсної комісії свою кандидатуру, письмово повідомивши про це комісію.

34. Конкурсний відбір проводиться за наявності не менше як двох претендентів на одну вакантну посаду.

35. За наявності лише одного претендента на вакантну посаду за рішенням конкурсної комісії претендент на посаду проходить іспит. У випадку набрання останнім відповідної кількості балів (половини максимально можливої кількості балів) конкурсна комісія приймає рішення щодо рекомендації такого претендента на посаду керівника закладу в разі подання ним повного пакету документів та відповідності умовам конкурсу або рішення про проведення повторної конкурсної процедури за умовами цього Положення.

36. При проведенні конкурсного відбору конкурсна комісія розглядає документи, подані кандидатами на посаду керівника закладу, на предмет їх відповідності кваліфікаційним вимогам та умовам конкурсу.

Особи, документи яких не відповідають зазначеним вимогам, за рішенням конкурсної комісії до конкурсного відбору не допускаються.

37. Із претендентами, які допущені до участі в конкурсному відборі, конкурсна комісія, заслухавши публічні презентації програм розвитку закладу, проводить співбесіди та здійснює обговорення кожної кандидатури окремо. Програми розвитку закладу, розроблені претендентами на посаду керівника закладу, оприлюднюються на веб-сайті Бучацької міської ради.

38. Конкурсна комісія приймає рішення про визначення переможця конкурсу шляхом голосування та рекомендує його кандидатуру Бучацькому міському голові для призначення на посаду керівника закладу освіти.

39. Результати конкурсного відбору оприлюднюються в місцевих друкованих засобах масової інформації та на офіційних веб-сайтах власника і навчального закладу.

40. У разі відмови переможця конкурсу від зайняття вакантної посади керівника закладу проводиться повторна конкурсна процедура згідно з умовами цього Положення.

41. Кожен претендент може подати обґрунтовані заперечення результатів конкурсного відбору не пізніше ніж через 2 (два) робочі дні з дати отримання результатів.

42. Конкурсний відбір визнається таким, що не відбувся, у разі, коли:

– відсутні заяви про участь у конкурсі;

– до участі у конкурсі не допущено жодного кандидата;

– жодного з кандидатів не визначено переможцем конкурсу.

Підставою для визнання конкурсного відбору таким, що не відбувся, є рішення конкурсної комісії.

Якщо конкурсний відбір не відбувся, проводиться повторний конкурсний відбір відповідно до цього Положення.

43. Конкурсні документи претендентів зберігаються в засновника впродовж установленого законодавством строку.

44. Конкурсна комісія упродовж двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся, та оприлюднює результати конкурсу на офіційному веб-сайті засновника.

45. За результатами конкурсного відбору Бучацьким міським головою з керівником закладу освіти укладається контракт протягом трьох робочих днів з дня оголошення результатів конкурсу відповідно до чинного законодавства.

46. Контракт визначає основні вимоги до діяльності закладу, виконання яких є обов’язковим для керівника закладу, та інші умови.

47. Обов’язковими умовами контракту з керівником закладу є:

– програма розвитку закладу, яка розглядалася на засіданні конкурсної комісії;

– умови оплати праці керівника закладу;

– критерії оцінки праці керівника закладу;

– особливості порядку здійснення контролю за діяльністю закладу;

– заходи відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов контракту;

– особливі підстави для дострокового розірвання контракту та відповідні наслідки для його сторін.

48. Керівники закладів, з якими укладено контракт до набрання чинності цим Положенням, продовжують виконувати свої трудові обов’язки до закінчення строку дії контракту.

49. Усі неврегульовані цим Положенням питання вирішуються колегіально на засіданні конкурсної комісії в межах чинного законодавства.

50. Рішення конкурсної комісії можуть бути оскаржені у порядку, визначеному чинним законодавством.

 

Секретар міської ради                                                 Анатолій ЧУК

 

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.